Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ter Aar, Oostkanaalweg 49b
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.bpTARoostkaweg49b-va01

Artikel 5 Water

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het ontvangen, bergen en/of afvoeren van water ten dienste van de waterhuishouding met de daarbij behorende werken en bouwwerken;
b. de aanleg en instandhouding van kunstwerken;
 
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
Op, in of boven deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan.
 
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. per aangrenzend perceel is slechts ten behoeve van dat perceel één steiger of aanleggelegenheid toegestaan;
b. de maximale oppervlakte van een steiger of aanleggelegenheid bedraagt 10 m²;
c. de maximale diepte van een steiger of aanleggelegenheid bedraagt 1,5 meter;
d. de maximale bouwhoogte van een steiger of aanleggelegenheid bedraagt 0,5 meter, gemeten vanaf het waterpeil;
e. een steiger of aanleggelegenheid dient aan de achterzijde van het perceel te worden gebouwd;
f. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.
 
5.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
 
5.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
c. prostitutie.

5.5 Omgevingsvergunning (voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden)
5.5.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Water' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (omgevingsvergunning in de vorm van een aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen;
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen.
 
5.5.2 Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld in 5.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
 
5.5.3 Toelaatbaarheid
De werken of werkzaamheden als bedoeld in 5.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de in 5.1 genoemde voorzieningen ontstaat of kan ontstaan.