Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ter Aar, Oostkanaalweg 49b
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.bpTARoostkaweg49b-va01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving:
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen;
b. wandel- en fietspaden;
c. speelplaatsen;
d. waterlopen en waterpartijen;
e. voorzieningen van algemeen nut;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.
 
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut gelden de volgende regels:
a.      de bouwhoogte per gebouw bedraagt maximaal 3 meter;
b.      de oppervlakte per gebouw bedraagt maximaal 15 m2.
 
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte, met uitzondering van verlichtingsarmaturen, bedraagt maximaal 3 meter;
b. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen bedraagt maximaal 8 meter.
 
3.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a.    opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen,
b.    goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks
c.    noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
d.    het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
e.    seksinrichting;
f.     prostitutie.