direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: Ter Aar en Bovenland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpTARaarbovenland-va02

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. speelterreinen;
 • b. dierenweiden;
 • c. lig- en zonneweiden;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' op de verbeelding, volkstuinen;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - scouting' op de verbeelding, een scoutingterrein;

met daarbij behorende:

 • f. water- en groenvoorzieningen;
 • g. wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. voorzieningen van algemeen nut;
 • j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • k. andere voorzieningen ten dienste van de bestemming.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden, behoudens het bepaalde onder 12.2.3, de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij het maximum bebouwingspercentage van het desbetreffende bouwvlak door een bouwaanduiding is weergegeven op de verbeelding;
 • c. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt ter plaatse van de bouwaanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' niet meer dan is weergegeven op de verbeelding.

12.2.2 Gebouwen ten behoeve van scouting

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de scouting geldt de volgende regel: buiten het bouwvlak zijn maximaal 3 gebouwen toegestaan met een oppervlakte van maximaal 20 m² per bouwvlak, met een goothoogte van maximaal 3 meter en bouwhoogte van maximaal 5,5 meter.

12.2.3 Gebouwen ten behoeve van volkstuinen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van volkstuinen geldt de volgende regel: ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' is per volkstuin maximaal één berging en één kas toegestaan met een maximale oppervlakte van 4 respectievelijk 10 m² en een maximale bouwhoogte van 2,5 meter.

12.2.4 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van overkappingen, gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn binnen het bouwvlak en het erfgebied toegestaan;
 • b. de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt per hoofdgebouw:

Oppervlakte bouwpercelen   Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken  
tot en met 500 m²   50 m², mits het bouwperceel voor zover gelegen buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.  
meer dan 500 m²   80 m², mits het bouwperceel voor zover gelegen buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.  
 • c. de maximum goothoogte bedraagt 3 meter;
 • d. de maximum bouwhoogte bedraagt 5,5 meter;
 • e. de maximum diepte van erkers bedraagt 1,5 meter;
 • f. indien bijbehorende bouwwerken niet in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 1 meter te bedragen;
 • g. aan de zijde(n) waar een bijbehorend bouwwerk niet aan een ander gebouwd wordt aangebouwd, dient de afstand tussen de gebouwen minimaal 1 meter te bedragen.

12.2.5 Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. overkappingen zijn binnen het gehele bouwperceel toegestaan;
 • b. de maximum bouwhoogte bedraagt 3 meter;
 • c. de bebouwde oppervlakte mag niet meer dan 20 m² bedragen, mits het bouwperceel gelegen buiten het bouwvlak voor niet meer dan 50% is dan wel wordt bebouwd.

12.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd binnen het bouwperceel;
 • b. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. de maximale bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 meter voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn,
 • d. de maximale bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt 8 meter.
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter;
 • f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% berekend over het bouwperceel voorzover gelegen buiten het bouwvlak;
 • g. de maximale bouwhoogte van beschoeiing, daaronder begrepen golfbrekers, bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de waterlijn.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

12.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 12.2.4onder b, ten behoeve van een groter maximaal gezamenlijk oppervlak aan bijbehorende bouwwerken, tot 80 m², voor bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m², met dien verstande dat:

 • a. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving gewaarborgd moet zijn;
 • c. de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid gewaarborgd moet zijn;
 • d. de sociale veiligheid gewaarborgd moet zijn;
 • e. de brandveiligheid en rampenstrijding gewaarborgd moet zijn.

12.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichtingen;
 • d. prostitutie;
 • e. bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
 • f. coffeeshop en smartshop/growshop.