direct naar inhoud van Artikel 11 Wonen
Plan: De Hoven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0547.BPhoven-VG02

Artikel 11 Wonen

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maximaal het bestaande aantal woningen;
 • b. aan huis verbonden beroep mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlakte van de gebouwen;
 • c. nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

 • d. een onderdoorgang ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • e. een kantoor ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • f. een kinderdagverblijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf';
 • g. bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, (voor-)tuinen, erven, bergruimte en parkeervoorzieningen.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 3m geen gebouwen worden gebouwd;
11.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m;
 • b. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m en niet meer dan 3 m.
 • c. meer dan 50% van de in lid 1 bedoelde gronden voor zover gelegen buiten het bouwvlak blijft onbebouwd;
 • d. de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan 3,5 m;
 • e. in afwijking van a tot en met d mogen de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' geheel worden bebouwd.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erfscheidingen;
 • b. de bouwhoogte van erfscheidingen bedraagt 2 m.
11.3 Afwijking van de bouwregels
11.3.1 Dakterrassen

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1 voor het realiseren van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de achterzijde en zijkant van het hoofdgebouw;
 • b. het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoogte de oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m bedraagt;
 • c. het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1e of 2e verdieping van een woning
 • d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van belendende percelen;
 • e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld.
11.3.2 Dakopbouwen

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2.1 onder voor het realiseren van een dakopbouw met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de dakopbouw mag uitsluitend op de hoofdwoning worden gerealiseerd;
 • b. de bestaande goot- of boeiboordhoogte blijft gehandhaafd;
 • c. de dakopbouw wordt in de vorm van een kap gerealiseerd;
11.3.3 Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2.2 voor het bouwen van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uitbouw niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van belendende percelen;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld.
11.4 Afwijking van de gebruiksregels
11.4.1 Afwijking aan huis verbonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1 voor het uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijf waarbij geldt dat:

 • a. bedrijven maximaal in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan of bedrijven die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. de activiteit alleen in de woning of aan- en uitbouw mag worden uitgeoefend;
 • c. buitenopslag niet is toegestaan;
 • d. geen detailhandel of horeca is toegestaan met uitzondering van een Bed & Breakfast van maximaal 10 bedden;
 • e. er geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving mag optreden;
 • f. er geen onevenredige druk op de bestaande parkeermogelijkheden bij de woning en in de omgeving van de woning mag ontstaan.
 • g. De vloeroppervlakte van de gebouwen voor maximaal 30% gebruikt mag worden voor het aan huis verbonden bedrijf.
11.4.2 Afwijking aan huis verbonden beroep en bedrijf in vrijstaand bijgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1 voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en bedrijf in een vrijstaand bijgebouw met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het gebruik heeft slechts een beperkte ruimtelijke uitstraling;
 • b. de voorwaarden genoemd onder lid 4.1 van overeenkomstige toepassing zijn.