direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Zeeheldenkwartier 2010
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-70OH

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Bestemming

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen. Ten behoeve van deze bestemming mogen hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde, worden gebouwd. De inrichting ten behoeve van deze bestemming laat tevens tuinen, groenvoorzieningen en binnen het bouwvlak gebouwde parkeervoorzieningen toe;
 • b. beneden peil gelegen gebouwde parkeervoorzieningen in niet meer dan één laag;
 • c. de gronden in deze bestemming aangeduid met 'Waarde - Cultuurhistorie' zijn tevens bestemd voor de bescherming van het rijksbeschermd stadsgezicht als bedoeld in de besluiten met de daarbij behorende toelichtingen, genoemd in Artikel 18 Waarde - Cultuurhistorie.
17.1.2 Afwijkende bestemmingen

Daar waar op de kaart door middel van een functieaanduiding is aangegeven dat een afwijkende bestemming is toegestaan, zijn op deze gronden tevens gebouwen ten behoeve van deze bestemming, aan- en bijgebouwen en in deze bestemming passende andere bouwwerken toegestaan:

 • a. ter plaatse van de functieaanduiding "gd" (gemengd) zijn detailhandel, dienstverlening, kantoren, bedrijven zoals omschreven in Artikel 6, lid 1, sublid 1, onder e, met uitzondering van garagebedrijven, en maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van welzijn, onderwijs en onderwijsgerelateerde activiteiten, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang, toegestaan;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding "h" is een horeca-inrichting t/m categorie III toegestaan;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding "ga" is een garagebedrijf toegestaan;
 • d. ter plaatse van de functieaanduiding "pg" is een parkeergarage toegestaan;
 • e. ter plaatse van de functieaanduiding "si" is de exploitatie van een prostitutie-inrichting of een seksclub toegestaan.
 • f. detailhandel, dienstverlening, horeca en bedrijven zijn uitsluitend op de beganegrondlaag toegestaan.
 • g. in afwijking van het bepaalde onder f. zijn de op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan aanwezige niet-woonfuncties in alle bouwlagen toegestaan. Een verdere uitbreiding is niet toegestaan.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;
 • b. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. een bouwvlak mag volledig, dan wel tot het aangegeven percentage worden bebouwd;
 • d. de hoogte, respectievelijk goothoogte en/of nokhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan de hoogte die op de plankaart is aangegeven;
 • e. aan- en uitbouwen mogen uitsluitend achter het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • f. de hoogte van een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • g. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • h. het gezamenlijke oppervlak van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 50% van het gedeelte van het bouwperceel dat achter het bouwvlak gelegen is, bedragen. Dit percentage geldt niet voor situaties waar, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen meer dan het aangegeven percentage was: alsdan geldt het ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan actuele percentage;
 • i. vrijstaande bijgebouwen mogen op een afstand van minimaal 1 m tot het hoofdgebouw en de daarbij behorende aan- en uitbouwen worden gebouwd.
17.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken geen gebouw zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag, voorzover gelegen achter de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan, niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, mag, voorzover deze zich bevinden voor de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan, niet meer dan 1 m bedragen;
 • d. bouwwerken geen gebouw zijnde, dienen qua aard en maat bij de bestemming te passen;
 • e. de inrichting ten behoeve van deze bestemming laat op de binnenterreinen geen parkeervoorzieningen en laad- en losplaatsen toe. Parkeervoorzieningen en laad- en losplaatsen die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan op de binnenterreinen aanwezig waren, blijven toegestaan.
17.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is toegestaan aan bewoners om hoofdgebouwen mede te gebruiken voor een aan huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijf, alsmede ten behoeve van kamerverhuur;
 • b. het gebruik als bedoeld onder a. is voor wat betreft het gebruik voor beroep of bedrijf, uitsluitend toegestaan indien dat door zijn omvang in het hoofdgebouw met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, dat niet meer dan 30% van het bruto vloeroppervlak van het hoofdgebouw inneemt, de ruimtelijke uitstraling als woning gehandhaafd blijft, en de parkeer- en verkeerssituatie door dit gebruik niet onevenredig wordt belast.
17.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen, in die zin dat een functieaanduiding van de kaart kan worden verwijderd, indien:

 • a. het gebruik voor de afwijkende bestemming voor ten minste één jaar is onderbroken;
 • b. het gebruik voor de afwijkende bestemming is beëindigd doordat het pand in zijn geheel voor bewoning wordt gebruikt;
 • c. de afwijkende functie vanuit het woon- en leefmilieu ter plaatse niet langer aanvaardbaar wordt geacht.

Bij toepassing van de onder 17.4 bedoelde wijzigingsbevoegdheid, dienen de in Artikel 26 opgenomen procedureregels gevolgd te worden.