direct naar inhoud van 8.2 Inspraak- en participatieverordening Den Haag
Plan: Zeeheldenkwartier 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-50VA

8.2 Inspraak- en participatieverordening Den Haag

8.2.1 Inleiding

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft, ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening, ter inzage gelegen van 4 juni t/m 15 juli 2010. Daarnaast is op 22 juni 2010 een informatieavond voor de bewoners van het Zeeheldenkwartier georganiseerd. Deze is door tenminste 80 bewoners bezocht. Er zijn 27 schriftelijke en mondelinge reacties binnengekomen. Deze reacties en de reactie van de gemeente daarop, zijn opgenomen in de Bijlage “Reacties van bewoners op het voorontwerp-bestemmingsplan Zeeheldenkwartier” bij de toelichting.

Hieronder volgt een samenvatting van de reacties van de gemeente op de bewonersreacties, met name de antwoorden die geleid hebben tot aanpassing van het bestemmingsplan. Voor de uitgebreide reacties van de gemeente wordt verwezen naar Bijlage 7 Reacties van bewoners op voorontwerp.

8.2.2 Samenvatting reacties van de gemeente

Binnen het plan worden de vigerende (huidige) bestemmingen opgenomen, waarbij ook gekeken is naar de bestemmingen in de plannen uit het verleden. Direct wegbestemmen van functies is slechts mogelijk als daarvoor door de raad budget beschikbaar wordt gesteld. Voor een actief uitsterfbeleid is binnen het bestemmingsplan geen budget beschikbaar.

Binnen het plan wordt de overgang van eigenaar van panden niet geregeld. Wel is geregeld dat bij het niet benutten van een bestemmingsaanduiding langer dan één jaar, de aanduiding van een pand kan worden verwijderd.

De regels verbieden de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen op de binnenterreinen: zie bijvoorbeeld artikel 16 “Wonen”, lid 3, onder 2 “De inrichting ten behoeve van deze bestemming laat op de binnenterreinen geen parkeervoorzieningen en laad- en losplaatsen toe. Parkeervoorzieningen en laad- en losplaatsen die ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan op de binnenterreinen aanwezig waren, blijven toegestaan.”

Voor nadere informatie over coffeeshopbeleid wordt verwezen naar www.denhaag.nl. Alle stukken m.b.t. het coffeeshopbeleid van de gemeente Den Haag worden dan getoond, zie met name de raadsstukken RIS 167427 en RIS 167081, en de coffeeshopmonitor 2007.

Coffeeshops zijn illegale maar gedoogde bedrijven die handelen in softdrugs en hebben geen horecavergunning. Voor zover coffeeshop binnen een woonbestemming zijn gevestigd, hebben zij de aanduiding “gd” gekregen. Daardoor is het mogelijk om na beëindiging van de activiteiten het pand een andere bestemming te geven. Het is binnen het bestemmingsplan niet toegestaan om op die plaatsen een horeca-inrichting te vestigen.

Daar waar een coffeeshop binnen een GD-bestemming valt waarbinnen de vestiging van horeca is toegestaan, kan binnen de regels van het plan en passend binnen het horecabeleid van de gemeente, een horeca-inrichting worden gevestigd.

In het pand in Trompstraat 210 is volgens gemeentelijk informatie een (gedoogde) coffeeshop gevestigd en geen legale horeca-inrichting. Legalisering van de coffeeshop is niet mogelijk middels het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 is conserverend van aard, d.w.z. dat de bestaande situatie wordt vastgelegd. Het verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg aan de Waldeck Pyrmontkade ter hoogte van nr. 426, is een bestaand verkooppunt en kan niet zomaar worden wegbestemd. Over het opheffen van bestemmingen, i.c. het tankstation, dient de gemeenteraad een besluit te nemen en bij een besluit tot opheffen dient de raad geld beschikbaar te stellen om de eigenaar/exploitant schadeloos te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet daarin niet.

Het water van de Veenkade, en daarmee ook een eventuele bestemming van ligplaatsen, valt niet binnen het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 20101, maar binnen het bestemmingsplangebied “Westeinde e.o.”, dat is vastgesteld op 9 juli 2009. Wel is in artikel 14, lid 2, onder 1, van het BP Zeeheldenkwartier, een regeling voor bergingen van woonschepen op de kade opgenomen.

Het gemeentelijk beschermd stadsgezicht richt zich niet op de uiterlijke staat van panden. Ook het bestemmingsplan biedt geen soelaas tegen het achterstallig onderhoud van woningen.

Het pand aan de Tasmanstraat 188 had een maatschappelijke bestemming en heeft die binnen het nieuwe plan ook behouden. Van een bestaande bestemming kan niet zondermeer binnen een nieuw bestemmingsplan worden afgeweken. Wel zijn er plannen om het pand in de toekomst een woonbestemming te geven, maar daaraan voorafgaand zal omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden en wellicht een afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd moeten worden.

Voor het pand Toussaintkade 53 is een nokhoogte van 15 meter en een goothoogte van 12 meter opgenomen om t.z.t. een kapverdieping te kunnen realiseren. Het pand is opgenomen in de lijst van paragraaf 5.3.1. 'Bouwhoogtes van de hoofdbebouwing'.

Aan het pand Van Kinsbergenstraat 5 is de aanduiding “gd” gegeven.

Aan het pand Zoutmanstraat 8a/10a is de aanduiding “h” gegeven.

Aan de woning met het adres Van Galenstraat 1c is de bestemming “Wonen” gegeven, en op de plankaart is een bouwvlak ingetekend, in de van Galenstraat is een aanduiding 'gd' gewijzigd in 'ond'.

De hoogte van de garages aan de De Ruyterstraat, nummer 53d t/m h, is aan de werkelijke hoogte aangepast.

Het pand Trompstraat 324 krijgt de aanduiding “gd”. Het bouwvlak wijkt niet af van het bouwvlak dat in voorafgaande bestemmingsplannen aan het pand is gegeven,

Piet Heinstraat 78 krijgt de aanduiding “h”.

Piet Heinplein 3 krijgt de aanduiding “h”.

De betreffende bouwhoogten aan de Elandstraat t.h.v. nr. 51 zijn aangepast.

Van Speijkstraat 43 krijgt de aanduiding “h”.

Van het bedrijf met adres 1e De Riemerstraat 46, is het bouwvlak aangepast; tevens is in de regels artikel 6, lid 1, sublid 1, onder e. aangepast. Het bouwvlak van het perceel Vondelstraat 96 is aangepast.

De bouwhoogten aan de Waldeck Pyrmontkade zijn aangepast.

Het pand Bilderdijkstraat 104 tm 112 krijgt tevens de aanduiding "h".

De aanduiding “h” (horeca) ter plaatse van de Rabobank wordt verwijderd.

Van het pand Anna Paulownastraat 66 is de bestemming “H” (Horeca) verwijderd. Het pand krijgt de bestemming “GD-3”.

Van het pand Anna Paulownastraat 26 is de bestemming “H” (Horeca) verwijderd. Het pand krijgt de bestemming “GD-3”.

Restaurant Ciao, ciao, Van Speijkstraat 43, krijgt de aanduiding “h”.

Het pand aan de Laan van Meerdervoort 96 krijgt de bestemming “H” (Horeca).

De panden Hugo de Grootstraat 19 en Anna Pauwlonastraat 66 krijgen de aanduiding “gd”.

Voorts zijn er ambtshalve en na gesprekken met burgers, enige aanpassingen aan bestemmingen en maataanduidingen gedaan, en zijn er een aantal onderdoorgangen op de plankaart bijgekomen:

De bestemming Laan van Meerdervoort 76 tm 80 word gewijzigd in "Wonen" (W) en de percelen krijgen de aanduiding "gd".

Elandstraat 16/18 krijgt de aanduiding "gd".

Elandstraat 8 krijgt de aanduiding "gd".

Van Galenstraat 20 krijgt de aanduiding "ond" (onderdoorgang).

Op het binnenterrein tussen de Helmersstraat en de Da Costatstraat krijgt een gebouw de aanduiding "gd", tevens wordt een onderdoorgang ingetekend; aan de Helmersstraat zijn enkele aanduidingen toegevoegd.

Het perceel Prins Hendrikstraat 39 krijgt de aanduiding "gd".

Het perceel Zoutmansstraat 72 krijgt de bestemming "Wonen".

Het bouwvlak Hemsterhuisstraat, hoek Tivolistraat wordt aan de actuele situatie aangepast.

Alle coffeeshops hebben een GD-bestemming, dan wel een gd-aanduiding gekregen.