direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen - Uit te werken
Plan: Plaswijck
Status: onherroepelijk
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0100BPPlaswijck-DF02

Artikel 19 Wonen - Uit te werken

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met daarbij behorende tuinen en andere voorzieningen.

19.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken het plan, voorzover betreft de gronden, als bedoeld in lid 19.1, uit volgens de regels:

  • a. op en in de gronden als bedoeld in lid 19.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:
    • 1. grondgebonden woningen en bijgebouwen;
    • 2. bij een en ander behorende andere bouwwerken;
  • b. het totaal aantal woningen niet meer bedragen dan 5,
  • c. de goothoogte en hoogte van gebouwen, niet zijnde bijgebouwen en ondergeschikte gebouwen voor nutsvoorzieningen, niet meer mogen bedragen dan 6 m respectievelijk 10 m;
  • d. op geen van de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten mag, bij voltooiing, de geluidsbelasting de ter plaatse toegestane grenswaarde krachtens de Wet geluidhinder overschrijden.
19.3 Bouwregels

Zolang en voor zover een uitwerking nog geen rechtskracht heeft gekregen, mag in het desbetreffende deel van het plan niet worden gebouwd.

19.4 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 19.3, indien het betreffende bouwwerk in overeenstemming is met het ontwerp van de uitwerking.