direct naar inhoud van Artikel 25 Wonen
Plan: De Gors e.o. 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0439.BPGORS2010-va01

Artikel 25 Wonen

25.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Wonen zijn bestemd voor:

 • a. wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "garage" mogen uitsluitend garages worden opgericht voor de stalling van vervoermiddelen en voor de berging van niet voor handel en distributie bestemde goederen;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding "onderdoorgang" is een onderdoorgang toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "woonwagenstandplaats": uitsluitend voor woonwagenstandplaatsen met het maximale aantal standplaatsen zoals op de kaart aangegeven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "detailhandel": tevens voor detailhandel en dienstverlening, met dien verstande dat deze uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "kantoor": tevens voor kantoren en dienstverlening, met dien verstande dat deze uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk": tevens voor maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening;
 • h. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen-1": wonen met de daarbij behorende voorzieningen zoals (para)medische, maatschappelijke, recreatieve en restauratieve voorzieningen;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, nutsvoorzieningen, tuinen en water.
 • j. bij deze bestemming behorende terreinen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
25.2 Bouwvoorschriften
25.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mag worden gebouwd;
 • b. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • c. ten aanzien van de goot- en bouwhoogte gelden de ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte" opgenomen maximale hoogten.
 • d. indien geen bouwhoogte is aangegeven, mag de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten hoogste de oorspronkelijke nokhoogte bedragen;
 • e. aan de achterzijde van een hoofdgebouw, voor zover voorzien van een asymmetrische kap, is verhoging van de bestaande goothoogte over de gehele breedte van het hoofdgebouw toegestaan tot de maximaal toegestane goothoogte mits deze uitbreiding wordt voorzien van een geheel platte afdekking;
 • f. ter plaatse van de bouwaanduiding "onderdoorgang" bedraagt de hoogte van de onderdoorgang niet minder dan 2,8 m;
 • g. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 3 meter.
 • h. ter plaatse van de bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding-5" mag de op de kaart aangegeven bouwhoogte worden overschreden door een extra bouwlaag mits met inachtneming van de volgende bepalingen:
 • 1. de oppervlakte van de extra bouwlaag mag ten hoogste 50% van het bestaande grondoppervlak van het hoofdgebouw bedragen;
 • 2. de afstand tussen de extra bouwlaag en de bestaande gevel dient ten minste 1,5 m bedragen;
 • 3. de bouwhoogte van de extra bouwlaag mag ten hoogste 3 m bedragen.
25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt verwezen naar artikel 32.3.

25.2.3 Woonwagenstandplaats

Voor het bouwen gelden de aanduidingen en de volgende bepaling:

 • a. per standplaats is het op de plankaart aangegeven maximale aantal wooneenheden toegestaan;
 • b. de maximale oppervlakte van bijgebouwen per wooneenheid bedraagt maximaal 9 m²;
 • c. de onderlinge zijdelingse afstand tussen de woonwagens bedraagt ten minste 5 meter.
25.3 Specifieke gebruiksregels
25.3.1 Aan-huis-verbonden-beroepen

Op deze gronden zijn aan-huis-verbonden beroepen en (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten binnen de woonfunctie toegestaan mits voldaan wordt aan de volgende bepalingen:

 • a. niet meer dan 1/3 deel van de woning met aanbouwen voor de uitoefening van het beroep en/of bedrijf wordt gebruikt, met een maximum van 45 m²;
 • b. bijgebouwen niet worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep en/of bedrijf;
 • c. geen vergunning- en/of meldingsplicht van toepassing is op grond van de Wet milieubeheer en/of andere milieuwetgeving, uitgezonderd een tandartsenpraktijk;
 • d. geen horeca- en detailhandelsactiviteiten worden uitgeoefend;
 • e. geen personeel in dienst is;
 • f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door de (hoofd)bewoner worden uitgeoefend;
 • g. het gebruik qua aard, omvang en ruimtelijke uitstraling - naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders - past in de woonomgeving.