direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 1
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond, met een maximaal bruto vloeroppervlak van 2.600 m2;
 • b. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond, met een maximaal bruto vloeroppervlak van 1.000 m2;
 • c. horeca behorende tot categorie A van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten', uitsluitend op de begane grond, met een maximaal bruto vloeroppervlak van 250 m2;
 • d. een garagebedrijf met showroom, uitsluitend op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf', met een maximal bruto vloeroppervlak voor het garagebedrijf van 250 m2 en voor de showroom van 300 m2;
 • e. een supermarkt met een maximaal bruto vloeroppervlak van 1.000 m2;
 • f. wonen, uitsluitend op de verdieping;

met dien verstande dat:

 • g. detailhandel uitsluitend is toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij de ter plaatse uitgevoerde activiteiten;

en tevens voor:

 • h. garageboxen;
 • i. bergruimten;
 • j. groen- en watervoorzieningen;
 • k. verhardingen;
 • l. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

6.2 Bouwregels

Op de in artikel 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

6.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 9,00 meter bedraagt, tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
 • c. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
6.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan 1,00 meter voor zover deze zijn gelegen op minder dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op minder dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
 • d. de bouwhoogte van antennes niet meer dan 15,00 meter bedraagt;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.
6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.1 onder a. ten behoeve van de bouw van één detailhandelsvestiging met een vloeroppervlakte van maximaal 1.000 m2.

6.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming ter plaats van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf' te wijzigen in 'Gemengd - 2', met dien verstande dat na wijziging de regels van 'Gemengd - 2' gelden.