direct naar inhoud van Artikel 24 Waarde - Natuur
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 24 Waarde - Natuur

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Natuur' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en/of herstel van de aanwezige en potentiële landschappelijke en natuurlijke waarden.

24.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken of wekzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen of verharden van wegen, paden of banen en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
  • 2. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond;
  • 3. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden;
  • 4. het aanleggen van taluds of het vergraven of ontgraven van reeds bestaande taluds;
  • 5. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande waterlopen;
  • 6. het vellen of rooien van houtgewassen.
 • b. Het verbod als bedoeld in 24.2 onder a. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  • 1. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 3. het aanbrengen van verhardingen, die dienen als toegangspaden met een breedte van ten hoogste 3,00 meter.
 • c. Werken of werkzaamheden als bedoeld in 24.2 onder a. zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de in 24.1 bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden verkleind.