direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - 2
Plan: Bestemmingsplan Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.06bp00noord-oh01

Artikel 16 Wonen - 2

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in woningen gestapeld, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

met de daarbijbehorende:

 • b. erven en terreinen;
 • c. parkeervoorzieningen;

16.2 Bouwregels

Op de in artikel 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

16.2.1 ten aanzien van hoofdgebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het aangegeven bouwvlak voor 100% worden bebouwd, tenzij anders op de plankaart is aangegeven;
 • c. de goothoogte niet meer bedraagt dan 9,00 meter, tenzij anders op de plankaart is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 13,00 meter, tenzij anders op de plankaart aangegeven;
 • e. ondergrondse en halfverdiepte parkeerlagen mogen ook aan de niet aan de weg grenzende zijde buiten het bouwvlak worden gebouwd met dien verstande dat de bouwgrens met maximaal 4 meter mag worden overschreden;
 • f. de bouwhoogte van halfverdiepte parkeerlagen niet meer dan 1,20 meter bedraagt;
 • g. in het geval er halfverdiepte parkeerlagen worden gebouwd, mag de goothoogte en de bouwhoogte worden verhoogd met niet meer dan 1,20 meter.

16.2.2 ten aanzien van erfbebouwing:
 • a. de totale oppervlakte van bijgebouwen niet meer dan 50% van het te bebouwen erf bedraagt met een maximum van 50 m2,dan wel niet meer dan ten tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan legaal aanwezig was, indien dit meer is dan hierboven genoemd;
 • b. de bouwhoogte van bijgebouwen niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
 • c. indien het bijgebouw wordt voorzien van een kap, de bouwhoogte niet meer dan 4,50 meter bedraagt;

16.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt,
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,00 meter bedraagt.

16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Gebruik van ruimten in het hoofdgebouw en erfbebouwing ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsmatige activiteiten aan huis, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroepen en/of bedrijfsmatige activiteiten mag niet meer dan 33% bedraagt van het gezamenlijke vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing met een maximum van 50 m²;
 • b. de activiteiten worden uitgeoefend door een bewoner van het desbetreffende pand;
 • c. het beroep of de activiteit door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; er is niet meer dan 1 fte in dienstverband extra toegestaan.
 • d. de activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
 • e. er geen bedrijfsmatige activiteiten buiten een gebouw plaatsvinden (behoudens in- en uitladen);
 • f. de activiteiten zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • g. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van functionele ondergeschikte horeca en niet zelfstandige detailhandel.