direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen
Plan: Bakkum Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0383.BPC12BakkumNoord-VS01

Artikel 14 Wonen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bestaande aantal woningen;
 • b. aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.1;
 • c. mantelzorg in een afhankelijke woonruimte;
 • d. een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding "recreatiewoning" met dien verstande dat:
  • 1. de recreatiewoning niet als hoofdverblijf mag fungeren;
  • 2. bewoning hoofdzakelijk gedurende het recreatieseizoen plaatsvindt;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "maximale goothoogte" is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan.
14.2.2 Recreatiewoningen

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "maximale goothoogte" is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan.
14.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woningen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de woning mogen zowel in als buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd, op het achter- of zijerf, minimaal 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw, met dien verstande, dat uitbouwen in de vorm van erkers op het voorerf mogen worden aangebouwd, mits:
  • 1. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
  • 2. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt, dan wel de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,25 m;
 • b. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw maximaal:
  • 1. 75 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot 1.000 m²;
  • 2. 100 m² voor bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 1.000 m²;
 • c. het bouwperceel mag niet meer dan voor 50% worden bebouwd;
 • d. goothoogte maximaal 3 m dan wel de hoogte van de 1e bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,25 m;
 • e. bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m;
 • f. bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 5 m voor bouwpercelen met een oppervlakte tot 1.000 m²;
 • g. bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m voor bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 1.000 m²;
 • h. hoogte van balkonhekken op aan- en uitbouwen en overkappingen maximaal 1,2 m ten opzichte van de hoogte van de 1e bouwlaag van aan-, of uitbouw of overkapping.
14.2.4 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij recreatiewoningen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij recreatiewoningen zijn niet toegestaan.

14.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel 1 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel 2 m;
 • c. pergola's 2,5 m;
 • d. vlaggenmasten 6,5 m;
14.3 Afwijking van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel a voor het verkleinen van de afstand van een aan- of uitbouw, bijgebouw of overkapping tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden geschaad;
 • c. verkeersveiligheid mag niet worden geschaad.
14.4 Afwijking van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.1 voor een bed & breakfast, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het gebruik als bed & breakfast ondergeschikt blijft aan de woonfunctie;
 • b. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van de gerealiseerde aan- en uitbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van bed & breakfast;
 • c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonfunctie en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. ten hoogste drie kamers (zes slaapplaatsen) ten behoeve van bed & breakfast worden gebruikt;
 • e. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
14.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de het bouwvlak met aanduiding "recreatiewoning", indien een recreatiewoning op houdt te bestaan.