direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Overveen 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0377.OV2012-vg02

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Water ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. duinrellen;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. de ontwikkeling en het behoud van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
 • e. een brug, ter plaatse van de aanduiding 'brug';

met daarbij behorende:

 • f. dagrecreatieve voorzieningen;
 • g. bruggen, stuwen, steigers, dammen en/of duikers;
 • h. kades, oevers en groenvoorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op of in deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, waarvan de hoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen.

19.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag op de in lid 19.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren

 • a. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- of ligplaatsen en vlonders;
 • b. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds bestaande taluds;
 • c. het aanleggen van nieuwe waterlopen of het vergraven, verbreden, uitdiepen en/of dempen van reeds bestaande waterlopen;
 • d. het bemalen of draineren van de grond, alsmede het winnen, toevoeren, afdammen of stuwen van water;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabels en leidingen;
 • f. het verwijderen van waardevolle oever- en watervegetatie dan wel het verrichten van andere werkzaamheden welke een ernstige beschadiging van de waardevolle vegetatie ten gevolge kunnen hebben;
 • g. het aanleggen van inrichtingen ten behoeve van aan de bestemming ondergeschikte recreatieve voorzieningen.
19.3.2 Uitzondering

Het verbod als bedoeld bij 19.3.1 is niet van toepassing op andere werken die:

 • a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de vaststelling van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
19.3.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 19.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

19.3.4 Advies

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 19.3.1 advies in bij een ter zake deskundige.