direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;

met de daarbij behorende:

 • b. tuinen en erven;
 • c. bergingen en andere nevenruimten;
 • d. parkeervoorzieningen, gebouwd en ongebouwd;
 • e. nutsvoorzieningen.
19.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:
  • 1. binnen het bouwvlak zijn niet meer woningen toegestaan dan het bestaande aantal ten tijde van de inwerking treding van dit bestemmingsplan;
  • 2. hoofdgebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw', is binnen het desbetreffende bouwvlak uitsluitend een bijgebouw toegestaan (en geen hoofdgebouw), behorend bij het op hetzelfde perceel aanwezige hoofdgebouw;
  • 4. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
  • 5. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de aangeduide hoogtes niet worden overschreden;
  • 6. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide bouwhoogte niet worden overschreden;
 • b. buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:
  • 1. gezamenlijke oppervlakte, aan- en uitbouwen en overkappingen per woning: maximaal 50 m²;
  • 2. bebouwingspercentage: maximaal 60% van het bij de woning behorende bouwperceel;
  • 3. bouwhoogte bijgebouwen, aan- en uitbouwen: maximaal 3 meter;
  • 4. situering aan- en uitbouwen: achter de voorgevel van de woning en tenminste 2 meter uit de grens van de bestemming Water;
 • c. voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte erfafscheiding voor de voorgevel: 1 meter;
  • 2. bouwhoogte erfafscheiding achter de voorgevel: 2 meter;
  • 3. bouwhoogte overige bouwwerken: 3 meter;
  • 4. bebouwingsoppervlakte overkappingen: 20 m².
19.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

19.3.1 Gebruiksregels

Praktijk- of vrije beroepsuitoefening of consumentverzorgende dienstverlening aan huis is toegestaan onder de voorwaarden dat:

 • a. de woning moet in overwegende mate haar woonfunctie behouden en het huisgebonden beroep moet een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben die geen onevenredige afbreuk doet aan de woonfunctie van de betreffende woning en de omliggende woningen in dezelfde straat;
 • b. de praktijk of het vrije beroep of de consumentverzorgende dienstverlening wordt uitgeoefend door degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft;
 • c. maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning mag voor de praktijk- of vrije beroepsuitoefening dan wel consumentverzorgende dienstverlening aan huis gebruikt worden, tot een maximum van 150 m² per woning.
19.3.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woonruimte.