direct naar inhoud van Artikel 24: Water
Plan: Oudorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00100-0305

Artikel 24: Water

24.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen en waterpartijen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. oeverstroken;
 • f. scheepvaartdoeleinden;
 • g. infiltratievoorzieningen;
 • h. kunstwerken;
 • i. beeldende kunst;
 • j. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;
 • k. oeververbindingen;
 • l. een luchtbrug, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luchtbrug';
 • m. evenementen categorie 1;

met de daarbij behorende:

 • n. bouwwerken.
24.2. Bouwregels
24.2.1. Gebouwen

Als gebouwen mag uitsluitend een luchtbrug worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. een luchtbrug zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luchtbrug';
 • b. de bouwhoogte van een luchtbrug mag ten hoogste 6,00 m bedragen.

24.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,00 m bedragen.
24.3. Specifieke gebruiksregels
24.3.1. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. ligplaatsen ten behoeve van woonschepen/drijvende woningen;
 • d. seksinrichtingen;
 • e. prostitutie.