direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Alkmaar Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00009-0305

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen en waterpartijen;
 • d. waterwegen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. oeverstroken;
 • g. scheepvaartdoeleinden;
 • h. infiltratievoorzieningen;
 • i. kunstwerken;
 • j. beeldende kunst;
 • k. oeververbindingen (bruggen);
 • l. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;
 • m. het uitoefenden van sportactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'sport';
 • n. evenement categorie 1.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen
 • a. Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
  • 1. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • 2. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 6 meter.
14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. seksinrichtingen;
 • d. prostitutie;
 • e. ligplaatsen ten behoeve van woonschepen / drijvende woningen.