direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Binnenstad Zuid en Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00003-0401

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost van de gemeente Alkmaar.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0361.BP00003-0401 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

een praktijkruimte, kantoor, atelier, kapsalon, bed & breakfast, schoonheidssalon of hondentrimsalon en naar de aard daarmee gelijk te stellen functies welke in een woning worden uitgeoefend en waarbij de functie een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, met dien verstande dat maximaal 30% van het bruto vloeroppervlak van de woning tot een maximum van 60 m2 mag worden aangewend voor aan huis verbonden beroep.

1.4 aan- en uitbouw

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.5 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 achtergevel

de achtergevel van een hoofdgebouw.

1.8 automaten-/amusementshal

iedere besloten ruimte waar meer dan twee speelautomaten en/of andere mechanische toestellen als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld ten behoeve van het publiek.

1.9 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10 bebouwingspercentage

een met een maatvoeringsaanduiding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte van het deel van een bestemmingsvlak of bouwvlak aangeeft dat mag of ten minste moet worden bebouwd, waarbij kelders en souterrains niet mee worden gerekend.

1.11 bedrijf

een inrichting als bedoeld in artikel 23.3 van deze regels.

1.12 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.13 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14 bijgebouw

een al dan niet vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.15 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.16 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.17 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd, bijzondere bouwlagen als kelders, souterrains, kappen en dakopbouwen niet inbegrepen.

1.18 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.19 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.20 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.21 college van burgemeester en wethouders

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar.

1.22 consumentverzorgende dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan bedrijven en/of personen, zoals administratie-, advertentie-, advocaten-, makelaars-, advies- en ingenieursbureaus, bankfilialen, reisbureaus, wasserettes, kappers en schoonheidssalons.

1.23 culturele voorzieningen

ateliers, dansscholen, muziekscholen, musea en theaters, voor zover deze niet Mer-(beoordelings)plichtig zijn.

1.24 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met dien verstande dat ondersteunende horeca is toegestaan tot maximaal 20% van het verkoop vloeroppervlak van de winkel.

1.25 dienstwoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die gelet op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

1.26 evenement van categorie 1

een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alkmaar, zoals deze bestond ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan, met onversterkte (straat)muziek, achtergrondmuziek en beperkte spreekinstallaties, waarbij het
evenement per dag maximaal 5.000 bezoekers trekt.

1.27 evenement van categorie 2

een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alkmaar, zoals deze bestond ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan, met spreekinstallaties, versterkte (live) muziek, orkest, taptoe, etc, waarbij het evenement per dag maximaal 5.000 bezoekers trekt.

1.28 evenement van categorie 3

een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alkmaar, zoals deze bestond ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan, zoals popconcerten, live optredens, houseparty , DJ's, Rap, dance-event en muziekprogramma's van radio en TV-omroepen, etc, waarbij het evenement per dag maximaal 5.000 bezoekers trekt.

1.29 galerie

een voor publiek toegankelijk besloten ruimte, waar kunstvoorwerpen worden vervaardigd, tentoongesteld en/of verkocht.

1.30 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.31 geluidgevoelige maatschappelijke doeleinden

geluidgevoelige maatschappelijke doeleinden als bedoeld in de Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder, zijnde:

  • a. ziekenhuizen en verpleeghuizen;
  • b. onderwijsgebouwen;
  • c. verzorgingshuizen;
  • d. psychiatrische inrichtingen;
  • e. medisch centra;
  • f. poliklinieken;
  • g. medische kleuterdagverblijven.
1.32 hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen.

1.33 horecabedrijf

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt.

1.34 horecabedrijf categorie 1 (discotheek, nachtclub, bar-dancing)

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen.

1.35 horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant)

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid.

1.36 horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom)

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken.

1.37 horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak)

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van kleine etenswaren voor consumptie ter plaatse en buiten, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken.

1.38 hotel

een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kortstondig nachtverblijf en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken ondergeschikt is.

1.39 kamerverhuur

het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij het kenmerk is dat de kamerhuurder ter plaatse het hoofdverblijf heeft.

1.40 kleinschalige sportvoorzieningen

fitnesscentra, sportscholen.

1.41 kleinschalig hotel

een hotel met maximaal 20 hotelkamers.

1.42 koffiehuis

een horecabedrijf, niet zijnde horeca van categorie 1, 2, 3, 4 en hotel, dat uitsluitend is gericht op het verstrekken van niet-alcoholische dranken.

1.43 ligplaats

een ruimte voor het afmeren en doen of laten liggen van een woonschip/drijvende woning of pleziervaartuig.

1.44 loketverkoop

verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren en/of dranken, waarbij de verkoop plaatsvindt via een loket.

1.45 maatschappelijke doeleinden

overheids-, medische, onderwijs-, sociaal-culturele, religieuze doeleinden, kinderdagverblijven en vergelijkbare maatschappelijke doeleinden met uitzondering van geluidgevoelige maatschappelijke doeleinden, met inbegrip van bijbehorende en aan de maatschappelijke doeleinden ondergeschikte voorzieningen als vergaderfaciliteiten en ondergeschikte horecabedrijf categorie 2 (café, grand-café, café-restaurant), horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) en horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) tot maximaal 20% van het bruto vloeroppervlak.

1.46 maatvoeringsvlak

een geometrisch bepaald vlak waarbinnen maatvoeringsaanduidingen gelden

1.47 markt

een door het college van burgemeester en wethouders ingestelde markt.

1.48 omgevingsvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.49 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.50 pleziervaartuig

een vaartuig, uitsluitend of hoofdzakelijk gebezigd en bestemd voor niet-bedrijfsmatige varende recreatie.

1.51 prostitutiebedrijfseenheid

een ruimte of kamer waar gelijktijdig maximaal één zelfstandige prostituee werkzaam kan zijn.

1.52 prostitutiebedrijf

een bedrijf waar prostitutie het hoofdbestanddeel van de activiteiten vormt.

1.53 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een vorm alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.54 sekswinkel

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd.

1.55 standplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

1.56 souterrain

een bijzondere bouwlaag met een vrije hoogte van tenminste 2 meter, die wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant maximaal 1,20 meter boven het gemiddeld aangrenzend straatpeil is gelegen.

1.57 voorgevel

de naar de openbare ruimte toegekeerde gevellijn waar zich de hoofdentree van het gebouw bevindt.

1.58 waterstaatsdoeleinden

voorzieningen ten behoeve van waterbeheersing en waterhuishouding in de ruimste zin.

1.59 woning

een zelfstandige woonruimte, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzondelijk huishouden.

1.60 woonschip / drijvende woning

een vaartuig of ark, hoe dan ook genaamd en van welke aard ook, uitsluitend of hoofdzakelijk gebezigd als of bestemd tot woon- of nachtverblijf van een of meer personen.

1.61 woonwagen

een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.