direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie
Plan: Haarzuilens
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401

Artikel 16 Recreatie

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. extensieve openluchtrecreatie;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein": tevens voor een parkeerterrein;
 • c. ter plaatse van "specifieke vorm van recreatie activiteitenterrein" voor een activiteitenterrein;
 • d. ter plaatse van "specifieke vorm van recreatie parkbos" voor een parkbos;
 • e. water, waterlopen met bijbehorende taluds en oevers;
 • f. wandel-,fiets- en ruiterpaden en ligweiden;
 • g. ondergeschikte agrarische activiteiten;
 • h. de bij de bestemming behorende voorzieningen waaronder kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen en -paden, groenvoorzieningen, oevers;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van Verkeer - overloopparkeren', uitsluitend voor overloopparkeren met een maximale omvang van 6 hectare ten behoeve van de in artikel 11.1. onder o. genoemde evenementen.
16.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met in achtneming van de volgende bepalingen:

16.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de op de verbeelding aangegeven 'bouwhoogte';
16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt:

 • a. 4 meter voor speelvoorzieningen;
 • b. 6 meter voor palen en masten;
 • c. 1 meter voor erf- en perceelafscheidingen;
 • d. 3 meter voor de overige bouwwerken.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. handhaving van de stedenbouwkundige aspecten;
 • b. handhaving en versterking van de landschappelijke en/of ecologische aspecten;
 • c. de bescherming van milieukundige aspecten in het gebied;
 • d. handhaving van de cultuurhistorische aspecten;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van naastgelegen percelen.
16.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen via een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.2.1 onder a voor de bouw van toiletgebouwtjes buiten het bouwvlak waarvan de maximale oppervlakte niet meer is dan 20 m2 met een maximale bouwhoogte van 3 meter.

16.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Onder extensieve recreatie wordt niet verstaan het gebruik van de gronden voor verblijfsrecreatie.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein" mogen niet meer parkeerplaatsen worden aangelegd dan aangegeven.
 • c. Van de functie voor overloopparkeren zoals bedoeld in lid 16.1 onder i. mag maximaal 20 dagen per kalenderjaar gebruik worden gemaakt.
16.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'Wro-wijzigingsgebied-6' wijzigen ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen met in achtneming van de volgende regels:

 • a. de parkeerplaatsen worden groen ingepast;
 • b. er mogen in totaal maximaal 200 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.