direct naar inhoud van Artikel 43 Waterstaat - waterkering (dubbelbestemming)
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 43 Waterstaat - waterkering (dubbelbestemming)

43.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - waterkering (dubbelbestemming)' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

  • a. de instandhouding, de bescherming, de verbetering en het beheer van de waterkering;
  • b. dijken en kaden;
  • c. wegen en paden.

43.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 43.1, mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, waarbij de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.

43.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 43.2 voor het oprichten van bouwwerken overeenkomstig de regels van de daarvoor aangewezen andere bestemming, mits:

  • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de waterkering en de veiligheid daarvan;
  • b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij het Waterschap Vallei & Eem over het onder a gestelde.

43.4 Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaald in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming Waterstaat - waterkering (dubbelbestemming) wijzigen en deze bestemming anders situeren, mits dit dit noodzakelijk is in verband met de realisatie van de definitieve waterkering en zij voorafgaand aan de wijziging een positief advies van het Waterschap Vallei & Eem hebben ontvangen.

Noot: zie ook 50 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden