direct naar inhoud van Artikel 41 Waarde - archeologie categorie 4 (dubbelbestemming)
Plan: Hooglanderveen en Vathorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00066-0301

Artikel 41 Waarde - archeologie categorie 4 (dubbelbestemming)

41.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - archeologie categorie 4 (dubbelbestemming) aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de archeologische waarden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

41.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 1 mag niet ten dienste van de bestemming Waarde - archeologie categorie 4 (dubbelbestemming) worden gebouwd.

41.2.1 Archeologisch onderzoeksrapport

Onverminderd het bepaalde in 41.2 mag op en in de gronden als bedoeld in 41.1 voor de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) slechts worden gebouwd overeenkomstig de regels van die bestemming(en) en mits de aanvrager van een omgevingsvergunning een archeologisch onderzoeksrapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.

41.2.2 Uitzondering

Het bepaalde onder 41.2.1 met betrekking tot het overleggen van een archeologisch onderzoeksrapport is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van de bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande fundering;
 • b. de met de oprichting van een bouwwerk samenhangende bodemingrepen niet dieper zijn dan 30 cm en de oppervlakte niet meer dan 500 m2 bedraagt;.
 • c. indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad.

41.2.3 Verlening vergunning
 • a. Burgemeester en wethouders verlenen de onder 41.2.1 bedoelde vergunning indien naar hun oordeel uit het daar genoemde rapport genoegzaam blijkt dat:
  • 1. er geen archeologische waarden kunnen worden geschaad of ;
  • 2. schade door de met de oprichting van het bouwwerk samenhangende activiteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden.
41.2.4 Voorwaarden verlening vergunning

De volgende voorwaarden kunnen door burgemeester en wethouders aan de omgevingsvergunning verbonden worden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden,
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen en
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.
41.2.5 Weigering

De onder 41.2.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de archeologie onevenredig wordt geschaad.


Noot: zie ook 50 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden