direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Centraal Stadsgebied-zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0307.BP00004-0301

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, bestaande uit ten hoogste 2 rijstroken;
 • b. woonstraten, woonerven, pleinen en speelvoorzieningen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. in-/uitritten;
 • f. bermen en groenvoorzieningen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. bij een en ander behorende andere voorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen.
15.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 15.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals nutsgebouwtjes en fietsenstallingen, niet zijnde verkooppunten voor motorbrandstoffen, met een maximale bruto-inhoud van ten hoogste 50 m3 en een maximale bouwhoogte van 3,5 m;
 • b. gebouwen ten behoeve van de ontsluiting van ondergrondse parkeervoorzieningen, met een maximale oppervlakte van 10 m2 en een maximale bouwhoogte van 3 m;
 • c. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals geluidwerende voorzieningen, lichtmasten, wegwijzers, verkeerstekens en regelinstallaties, schakelkasten, straatmeubilair, (beeldende) kunstwerken en speelvoorzieningen waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
Lichtmasten   12 m  
andere masten, wegwijzers, verkeerstekens en -regelinstallaties, (beeldende) kunstwerken en geluidwerende voorzieningen   10 m  
overige andere bouwwerken   4 m