direct naar inhoud van Artikel 19 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Kernen Ooy, Oud-Zevenaar en Babberich
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0299.BP99KERNENOOB-VA01

Artikel 19 Leiding - Hoogspanningsverbinding

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Hoogspanningsverbinding" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. de daarbij aangegeven bovengrondse hoogspanningsleiding met de hartlijn van de leiding uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "hartlijn leiding - hoogspanningsverbinding", en
 • b. de daarbij behorende voorzieningen.
19.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 19.1, mogen, in afwijking van het bepaalde ten aanzien van de andere bestemmingen, uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsleiding worden gebouwd.

19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2, ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de betreffende, andere bestemming dan de in lid 19.1 bedoelde, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.4.1 Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in lid 19.4.2, geldt dat het verboden is zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de hierna aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren op en in de gronden als bedoeld in lid 19.1:

 • a. het aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • c. het verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden.
19.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in sublid 19.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
  • 1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen aanlegvergunning was vereist;
  • 2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende aanlegvergunning.
19.4.3 Toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 19.4.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door de uitvoering daarvan, dan wel de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen:

 • a. geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende leiding en
 • b. ter zake daarvan vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.