direct naar inhoud van Artikel 9 Wonen
Plan: Riverparc
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0299.BP08RIVERPARC-VA01

Artikel 9 Wonen

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. het uitoefenen van een beroep aan huis, met dien verstande dat de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep binnen een woning en de bijbehorende bouwwerken mag, in voorkomend geval samen met de brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 9.3 , niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75 m²;
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen, overkappingen, pergola's, vlaggen- en andere masten, schotel- en andere antennes, speeltoestellen en tuinmeubilair.
9.2 bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 9.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

9.2.1 gebouwen

Gebouwen moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak met ten minste één voorgevel in de voorgevelrooilijn;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' en 'twee-aaneen' mogen woningen uitsluitend worden gebouwd in die hoedanigheid;
 • c. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan 4 m respectievelijk 10 m of in voorkomend geval, niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - huidige kapvorm' is uitsluitend de huidige kapvorm toegestaan.
9.2.2 bijbehorende bouwwerken

Bijbehorende bouwwerken voor zover gelegen buiten het bouwvlak moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van vergunningplichtige bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 30 m² ;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 4,5 m.
9.2.3 bouwwerken geen gebouw zijnde

Bouwwerken geen gebouw zijnde moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd in danwel achter (het verlengde) van de voorgevel van de woning;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 2 m bedragen met dien verstande dat de bouwhoogte van een vlaggenmast maximaal 6 m mag bedragen en de bouwhoogte van een pergola maximaal 3 m;
 • c. erf- of perceelsafscheiding gelegen voor (het verlengde) van de voorgevel mag maximaal 1 m zijn.
9.3 afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 9.1 , ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteit aan huis, in een woning en bijbehorende bouwwerken, mits:

 • a. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten binnen een woning en de bijbehorende bouwwerken, in voorkomend geval samen met de brutovloeroppervlakte ten behoeve van een beroep niet meer bedraagt dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken maar in ieder geval niet meer dan 75 m²;
 • b. geen buitenopslag van goederen ten behoeve van bedrijfsactiviteiten op de bij de betreffende woning behorende gronden plaatsvindt;
 • c. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk op eigen terrein plaatsvindt;
 • d. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaats vinden, en
 • e. de bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het woonkarakter van de buurt niet onevenredig aantasten;

met in achtneming van het bepaalde in artikel 14.2 .