direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd
Plan: Putten Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0273.BP62113-0003

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de hierna aangegeven doeleinden, op de daarbij aangegeven plaatsen:
  doeleinden   in de eerste bouwlaag   boven de eerste bouwlaag  
  detailhandel   ja   neen 1  
  publiekgerichte dienstverlening   ja   neen  
  horeca a   ja   neen 3  
  horeca b en c   neen 2   neen 3  
  recreatieve voorzieningen   ja   neen  
  maatschappelijke voorzieningen   ja   neen  
  kantoren   ja   neen 4  
  bedrijven, die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieucategorie 1 danwel, per geval en plaats bezien, naar hun gevolgen voor de omgeving redelijkerwijs als zodanig kunnen worden aangemerkt   ja   neen  
  bij ter plaatse toegestane functies behorende werkplaatsen en atelier-, praktijk-, kantoor- en opslagruimten   ja   neen  
  wonen   ja   ja 5  
  bij wonen behorende toegangen en bergingen   ja   ja  
  1) met uitzondering van de bestaande detailhandel;
  2) tenzij aangeduid middels de aanduidingen "horeca van categorie b" en "horeca van categorie c";
  3) met uitzondering van de bestaande horeca;
  4) met uitzondering van bestaande kantoren;
  5) alleen toegestaan binnen een strook van 15 m diep gemeten vanaf de grens van het betreffende bouwvlak aan de zijde waar het bestemmingsvlak grenst aan de bestemming "Verkeer" of "Verkeer - Verblijf" tenzij er gewoond wordt over een diepte van meer dan 15 m dan geldt de bestaande diepte.  
 • b. bij een en ander behorende binnenplaatsen, tuinen en groenvoorzieningen;
 • c. het behoud, de bescherming of het herstel van de cultuurhistorische waarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “karakteristiek”;
 • d. bij een en ander behorende in- en uitritten, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en andere voorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, en
 • b. bijbehorende andere bouwwerken, zoals luifels, uitstalkasten, reclametekens, licht-, vlaggen- en andere masten, en beeldende kunstwerken.
7.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 7.2.1, gelden de volgende eisen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding "maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)" is aangegeven;
 • c. de goothoogte en bouwhoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)";
 • d. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m;
 • e. de ontsluiting van op de verdieping toegestane woonfunctie is uitsluitend toegestaan vanaf de voorzijde van het pand;
 • f. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten en beeldende kunstwerken   10 m  
luifels   4 m  
erf- of perceelafscheidingen   2 m  
overige andere bouwwerken   3 m  
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de goot- en bouwhoogte, nokrichting, dakvorm, dakhelling en gevelindeling van gebouwen ter plaatse van de aanduiding “karakteristiek” ten behoeve van het handhaven van de verschijningsvorm van de betrokken gebouwen.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Wonen op de verdieping

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 7.1 onder a, noot 5 in de tabel, ten behoeve van wonen boven de eerste bouwlaag tot een diepte van 20 m, mits de woning op de openbare weg georiënteerd is.

7.4.2 Kantoren

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 7.1 onder a, ten behoeve van de vestiging van kantoren boven de eerste bouwlaag.

7.4.3 Horeca

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 7.1 onder a, ten behoeve van de vestiging van horeca boven de eerste bouwlaag.

7.4.4 Detailhandel

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 7.1 onder a, ten behoeve van uitbreiding van de detailhandel in de eerste bouwlaag boven de eerste bouwlaag.