direct naar inhoud van Artikel 41 Algemene wijzigingsregels
Plan: Nijkerk 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0267.BP0002-0005

Artikel 41 Algemene wijzigingsregels

41.1 Wijzigingsbevoegdheid
41.1.1 Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

 • a. nadere aanduidingen met betrekking tot de functie van de verbeelding verwijderen of aangeven;
 • b. grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen op de verbeelding zodanig wijzigen, dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10 m worden verschoven;
 • c. de bestemmingsvlakken voorzien van nieuwe nadere aanduidingen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de externe veiligheid.
41.1.2 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' kunnen burgemeester en wethouders het plan wijzigen en de bestemming 'Bedrijf', indien sprake is van bedrijfsbeƫindiging ter plekke, wijzigen in bestemming 'Groen', 'Tuin', 'Verkeer' en/of 'Wonen', waarbij sprake dient te zijn van een goede stedenbouwkundige inpassing in de omgeving en het omliggende straatbeeld.

41.2 Afwegingskader
41.2.1 Algemeen afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de in 41.1.2 genoemde wijzigingsregels vindt een evenredige belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:

 • a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden geschaad;
 • b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
 • c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is aangetoond.
41.2.2 Onevenredige schade en uitvoerbaarheid

Indien de waarden en/of belangen als genoemd in 41.2.1 onevenredig worden geschaad en/of de uitvoerbaarheid niet is aangetoond vinden de genoemde wijzigingsbevoegd- heden geen toepassing.

41.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.