direct naar inhoud van Artikel 31 Wonen - Woongebouw
Plan: Nijkerk 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0267.BP0002-0005

Artikel 31 Wonen - Woongebouw

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in gestapelde woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' tevens:
  • 1. kantoren;
  • 2. detailhandel;
  • 3. horeca(bedrijven) als genoemd in categorie Ia van de Bijlage 3 Staat van inrichtingen (horeca) dan wel categorie Ib voor zover het betreft een restaurant;
  • 4. maatschappelijke voorzieningen;
  • 5. zorginstellingen;

met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' wonen uitsluitend is toegestaan op de verdieping van de gebouwen en de in 31.1 onder b sub 1 tot en met 4 genoemde functies uitsluitend zijn toegestaan op de begane grondlaag van de gebouwen;

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' tevens voor een onderdoorgang ten behoeve van het langzaam verkeer;
 • d. de waterhuishouding;

met daarbij behorende:

 • e. gebouwen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • h. al dan niet ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • i. tuinen;
 • j. erven.
31.2 Bouwregels

Op de voor ' Wonen - Woongebouw ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

31.2.1 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de aangegeven hoogte;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' geldt dat de goothoogte en de bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de aangegeven hoogte;
 • d. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden.
31.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 3 m bedragen.
31.3 Nadere eisen
31.3.1 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid.
31.3.2 Procedure

Voor het stellen van een nadere eis geldt de in 42.1 vermelde voorbereidingsprocedure.

31.4 Specifieke gebruiksregels
31.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en opstallen voor een bedrijf, anders dan bedoeld in 31.1 onder b.

31.4.2 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in 31.4.1 is een strafbaar feit.

31.5 Afwijken van de gebruiksregels
31.5.1 Omgevingsvergunning

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 31.1 ten behoeve van het gebruik voor niet-woonactiviteiten aan huis, met dien verstande dat:

 • a. het moet gaan om een niet-woonactiviteit die valt onder categorie 1 van de Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten milieucategorie 1, dan wel een naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen activiteit (daaronder begrepen de beroepen die blijkens vaste jurisprudentie binnen de woonbestemming uitgeoefend mogen worden);
 • b. maximaal 40% van de gebruiksoppervlakte van het hoofdgebouw en van de bijbehorende bouwwerken en van het erf mag gebruikt worden voor niet-woonactiviteiten aan huis met een maximum van 60 m²;
 • c. alleen de bewoners van het betreffende adres mag/mogen de niet-woonactiviteiten ontplooien;
 • d. detailhandel (anders dan internetdetailhandel), horeca en groothandel zijn niet toegestaan;
 • e. een seksinrichting is niet toegestaan;
 • f. er mogen ten behoeve van de niet-woonactiviteit aan huis niet meer dan vier klanten tegelijk aanwezig zijn op het betreffende adres;
 • g. de niet-woonactiviteiten mogen niet leiden tot afbreuk van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bebouwing;
 • h. de niet-woonactiviteiten mogen geen belemmering opleveren voor (de doorstroming van) het verkeer op de openbare weg;
 • i. het parkeren ten behoeve van de niet-woonactiviteiten aan huis dient op eigen terrein te worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is zal uit een gemeentelijke parkeerdrukmeting moeten blijken dat voor parkeren buiten het eigen terrein voldoende ruimte is;
 • j. er worden geen activiteiten uitgevoerd die meldingplichtig zijn ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) of bedrijfsmatige activiteiten waarop de Wet op de Kansspelen van toepassing is;
 • k. er vindt geen buitenopslag plaats en er vinden eveneens geen niet-woonactiviteiten plaats in de openbare ruimte, met uitzondering van in- en uitladen.
31.5.2 Afwegingskader

Een in 31.5 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de externe veiligheid.