direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Lochem-West 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.lolochemWest2010-BP42

Artikel 8 Groen

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. plantsoenen en/of;
  • b. groenvoorzieningen (waaronder begrepen fiets- en voetpaden, water en waterberging, taluds) en/of;
  • c. speelvoorzieningen en/of;
  • d. beplanting en/of;
  • e. natuur- of heemtuin met daarbij behorende educatieve voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - heemtuin';
  • f. volkstuinen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2 bouwregels

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

8.2.1

Bouwhoogte van de met de bestemming verband houdende bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 meter

8.2.2

Gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van een gebouw, per volkstuin, maximaal 3,5 meter mag bedragen en de oppervlakte maximaal 9 m² mag bedragen.

8.3 specifieke gebruiksregels

De voor 'Groen' aangewezen gronden mogen niet voor parkeren worden gebruikt, met dien verstande dat het gebruik voor voet- en fietspaden, andere paden en in- en uitritten wel is toegestaan.