direct naar inhoud van Artikel 12 Sport
Plan: Lochem-West 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.lolochemWest2010-BP42

Artikel 12 Sport

12.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden, sporthallen, zwembaden, tennisbanen, squash- en fitnesscentra;

alsmede voor:

 • b. een natuurijsbaan, ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan';
 • c. een manege en evenementen, waaronder motortrials, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege';
 • d. bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.
12.2 bouwregels

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

12.2.1 Binnen het bouwvlak:
 • a. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd met gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, en met inachtneming van de overige bouwregels;
 • b. binnen het bouwvlak mag de goot- en bouwhoogte van de gebouwen, niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goot- en bouwhoogte;
 • c. binnen het bouwvlak mag de dakhelling niet meer dan 60 graden bedragen;
 • d. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 2 meter bedragen.
12.2.2 Buiten het bouwvlak
 • a. buiten het bouwvlak zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan;
 • b. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van lichtmasten en speelvoorzieningen maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. in aanvulling op het bepaalde onder a en in afwijking van het bepaalde onder b geldt voor lichtmasten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – lichtmasten' dat uitsluitend de bestaande lichtmasten met de bestaande bouwhoogte zijn toegestaan.
12.3 afwijken van de bouwregels
 • a. bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.2.2 voor een hogere bouwhoogte van lichtmasten, mits:
  • 1. de lichtmasten niet zijn gelegen binnen de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van sport – lichtmasten';
  • 2. de bouwhoogte maximaal 18 meter bedraagt;
  • 3. uitstraling van licht naar de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.