direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Lochem-Oost 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.loKernLochemOost2-BP41

Artikel 17 Wonen

17.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. erven;
 • c. de uitoefening van een beroep aan huis of kleinschalige bedrijvigheid aan huis;
 • d. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten in de categorieën A en B van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' (bijlage 1), dan wel het bestaande bedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • e. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • f. een autostalling, uitsluitende ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - autostalling';
 • g. een financiële dienstverlener, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - financieel advies';
 • h. een galerie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - galerie';
 • i. een garagebedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf';
 • j. een kapper, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van dienstverlening - kapper';
 • k. een praktijkruimte, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
 • l. een schildersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf'.
17.2 bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

17.2.1 Algemeen:
 • a. toegestaan zijn uitsluitend grondgebonden woningen, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduidingen als bedoeld in artikel 17.1 onder d tot en met l, tevens de bestaande bebouwing is toegestaan ten behoeve van de toegestane functie;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte', tevens een gebouw is toegestaan ten behoeve van een praktijkruimte;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - galerie', tevens een gebouw is toegestaan ten behoeve van een galerie;
 • b. toegestaan zijn niet meer dan het ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal woningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' is één grondgebonden woning dan wel maximaal 2 gestapelde woningen toegestaan.
17.2.2 Binnen het bouwvlak:
 • a. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd met gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en met inachtneming van de overige bouwregels;
 • b. binnen het bouwvlak mag de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goot- en bouwhoogte;
 • c. binnen het bouwvlak mag de dakhelling van een kap niet meer dan 60 graden bedragen;
 • d. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2 meter bedragen.
17.2.3 Buiten het bouwvlak:
 • a. buiten het bouwvlak is per bouwperceel maximaal 75 m2 aan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
 • b. buiten het bouwvlak zijn gebouwen uitsluitend toegestaan op een afstand van ten minste 3 meter van de voortuin, met dien verstande dat gelijk grenzend aan de voortuin wel een carport is toegestaan met een maximale overbouwde oppervlakte van 20 m2 en een maximale bouwhoogte van 3 meter;
 • c. buiten het bouwvlak mag de goothoogte van de gebouwen niet meer dan 3 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter, mits het gebouw op ten minste 2 meter van de zijdelingse en/of achtergrenzen van het bouwperceel is gesitueerd;
 • d. op een afstand van 2 meter of minder van de zijdelingse en achtergrenzen van het bouwperceel mag de bouwhoogte maximaal 3 meter bedragen (behoudens afwijking als bedoeld in artikel 17.3);
 • e. buiten het bouwvlak mag de dakhelling van een kap niet meer dan 60 graden bedragen;
 • f. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 2 meter bedragen.
17.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 17.2.3 onder d, voor een gebouw met een kap op een afstand van 2 meter of minder van de zijdelingse of achterste perceelsgrenzen, mits:

 • a. de dakhelling vanaf de zijdelingse en/of achtergrenzen van het bouwperceel oploopt met een helling van maximaal 60 graden, en;
 • b. de nok van de kap ten minste 2 meter uit de zijdelingse en achtergrenzen van het bouwperceel is gesitueerd;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 5 meter bedraagt.
17.4 specifieke gebruiksregels
17.4.1

Een woning mag niet worden gebruikt voor de tijdelijke en/of permanente huisvesting van meer dan een huishouden.

17.4.2

Buiten het bouwvlak mogen de gebouwen niet worden gebruikt voor een zelfstandige wooneenheid.

17.4.3

Een woning mag worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep aan huis / kleinschalige bedrijvigheid aan huis, mits:

 • a. wonen de hoofdfunctie blijft in de woning;
 • b. het ruimtebeslag van ondergeschikte betekenis is, met dien verstande dat ten hoogste 30% van de aanwezige vloeroppervlakte van de gebouwen tot een maximum van:
  • 1. 100 m2 mag worden aangewend ten behoeve van een beroep aan huis;
  • 2. 50 m2 mag worden aangewend ten behoeve van kleinschalige bedrijvigheid aan huis;
 • c. de beroeps- of kleinschalige bedrijvigheid aan huis wordt uitgeoefend door degene die in de desbetreffende woning zijn hoofdverblijf heeft;
 • d. er uitsluitend activiteiten plaatsvinden in de categorieën A en B van de bij deze regels behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' (bijlage 1);
 • e. parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein wordt opgelost en er ter plaatse geen onevenredige aantasting van de parkeer- en/of verkeerssituatie optreedt;
 • f. er geen buitenopslag plaatsvindt.