direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Buitengebied Lochem 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41

Artikel 24 Wonen

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. al dan niet in combinatie met een beroep of kleinschalige bedrijvigheid aan huis volgens 24.4.1;
 • c. al dan niet in combinatie met inwoning/mantelzorg volgens een algemene afwijking in Artikel 41;
 • d. met de bijbehorende tuinen en erven;

alsmede voor:

 • e. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning', een galerie met beeldentuin in en bij de woning;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'dansschool', een dansschool;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', een kantoor in de woning;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', het behoud van de karakteristieke molen;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', een kantoor zoals nader beschreven in 24.4.6;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'museum', een museum;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' een paardenhouderij;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'sport', een sportschool;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-ambachtelijk bedrijf', een ambachtelijk bedrijf is toegestaan;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-theetuin', een theetuin bij de woning;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk–de reube', een logeerhuis met sociale werkplaats;
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-minicamping', een minicamping bij de woning zoals geregeld in 24.4.3;
 • q. ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' een recreatie-appartement in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw;
 • r. ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij', een zorgboerderij in de bestaande bebouwing is toegestaan;

met dien verstande dat:

 • s. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', uitsluitend opslag is toegestaan zoals nader beschreven in 24.4.4..
24.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels.

24.2.1 Algemeen:
 • a. binnen het bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan, tenzij een ander maximum aantal wooneenheden is aangeduid;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aangeduide aantal wooneenheden niet worden overschreden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' dient de karakteristieke verschijningsvorm van het type windmolen te worden behouden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn uitsluitend bijgebouwen toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk – de reube' zijn gebouwen toegestaan in hun bestaande omvang en bestaande maatvoering.

24.2.2 Woning en bijgebouwen:
 • a. de vergroting van de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan:

bestaande inhoud woning   Vergroting tot maximaal  
kleiner dan 550 m³   600 m³  
tussen 550 m³ en 600 m³   20%  
tussen 600 m³ en 750 m³   15% tot een maximum van 750 m³  
groter dan 750 m³   handhaven bestaande omvang  

 • b. de goothoogte van een woning mag niet meer dan 4,5 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a en b, is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - melk' een woning in de voormalige melkfabriek toegestaan met een inhoud van 1.550 m³, waarbij de bestaande bouwhoogte en verschijningsvorm behouden moet blijven;
 • d. de oppervlakte van de bij een woning behorende bijgebouwen en overkappingen mag tezamen niet meer dan 75 m² bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'relatie' horen bijgebouwen en woning bij elkaar;
 • f. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 6,5 meter;
 • g. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • h. wanneer de bestaande goot- en/of bouwhoogtes al hoger zijn, gelden deze bestaande hogere maten als maximum bij een uitbreiding of herbouw.

24.2.3 Situering woning en bijgebouwen:
 • a. herbouw van een woning is mogelijk ter plaatse van de bebouwingscontour van de huidige woning, of op een locatie die maximaal 10 meter van de huidige bebouwingscontour is gesitueerd (behoudens een afwijking volgens Artikel 41 van deze regels) en met inachtneming van het bepaalde onder b;
 • b. bij bestaande aaneen gebouwde woningen geldt voor herbouw volgens het bepaalde onder a, dat de woningen ook weer aaneen moeten worden terug gebouwd, en niet als vrijstaande woningen mogen worden herbouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - fabnieuwbouw', is de bouw van nieuwe woningen toegestaan met inachtneming van het aangeduide maximum aantal wooneenheden;
 • d. de afstand van een bijgebouw tot de woning mag niet meer dan 25 meter bedragen.

24.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. De volgende bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan:

Bouwwerken geen gebouw zijnde   Maximale bouwhoogte  
Verlichting   2 meter  
Tuinmeubilair   3 meter  
speeltoestellen   5 meter  
1 roedige hooiberg   5 meter  
Maximaal 1 vlaggenmast   8 meter  
Hekwerken en andere terreinafscheidingen   1 meter, voor de voorgevel van het hoofdgebouw;
2 meter, elders binnen het bestemmingsvlak  

 • b. per hoofdgebouw is maximaal 75 m² voor zwembaden toegestaan;
 • c. per hoofdgebouw is maximaal 600 m² voor tennisbanen toegestaan.

24.2.5 Expositieruimte en beeldentuin:

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-beeldentuin' is de bouw van een expositieruimte toegestaan met een oppervlakte van maximaal 250 m², een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 7 meter.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het toestaan van 150 m² bijgebouwen bij de woning voor het houden van vee, anders dan in de vorm van een agrarisch bedrijf en/of het onderhouden/beheren van het landschap, mits:

 • a. bij het houden van vee ten minste 50 meter afstand wordt aangehouden tussen het desbetreffende bijgebouwen en een woning van derden.
 • b. bij het onderhouden/beheren van landschap ten minste 1 hectare landschap in onderhoud/beheer is;
 • c. het perceel landschappelijk wordt ingepast met beplanting die eigen is aan het ter plaatse aanwezige landschapstype.
24.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van de gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

24.4.1 Beroep- en kleinschalige bedrijvigheid aan huis:

Een woning met bijgebouwen mag worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of kleinschalige bedrijvigheid aan huis, mits:

 • a. niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen daarvoor wordt aangewend met een maximum van 100 m²;
 • b. het beroep- of kleinschalige bedrijvigheid aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend;
 • c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaakt;
 • d. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis in Bijlage 5;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt;
 • f. per woning maximaal 1 reclame- en/of naambord aan de gevel is toegestaan van maximaal 0,50 m² of op de voor wonen aangewezen gronden in dezelfde omvang en met een hoogte van maximaal 1 meter;
 • g. er geen buitenopslag plaatsvindt.

24.4.2 Bed&breakfast (b&b):

Een woning en/of een bijgebouw mogen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf in een bed&breakfast, mits:

 • a. alleen de woning of een bijgebouw voor de b&b worden gebruikt;
 • b. er niet meer dan 3 kamers worden ingezet voor het recreatief nachtverblijf in de b&b;
 • c. de b&b-kamers niet worden gebruikt door meer dan 2 personen;
 • d. de b&b niet wordt gebruikt voor permanente bewoning of tijdelijke huisvesting;
 • e. de bestaande bebouwing niet wordt uitgebreid ten behoeve van de b&b;
 • f. de b&b niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse.

24.4.3 Minicamping:

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-minicamping' is uitsluitend een minicamping toegestaan en gelden de volgende voorwaarden:

 • a. voor de minicamping dient gebruik te worden gemaakt van de bestaande bijgebouwen waarvan maximaal 50 m² voor een minicamping mag worden aangewend;
 • b. op een minicamping zijn maximaal 30 kampeermiddelen en 90 personen toegestaan, met uitzondering van stacaravans, en uitsluitend in het kampeerseizoen van 15 maart tot en met 31 oktober;
 • c. buiten het kampeerseizoen mogen geen kampeermiddelen worden geplaatst of aanwezig zijn.

24.4.4 Opslag:

Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is buitenopslag zonder overkapping toegestaan tot een maximale hoogte van 3 meter.

24.4.5 Sportschool:

Ter plaatse van de aanduiding 'sportschool' mag maximaal 1.600 m² vloeroppervlakte voor een sportschool worden gebruikt.

24.4.6 Kantoor:

Ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' mag de woning voor kantoor worden gebruikt tot een maximale vloeroppervlakte van 1.000 m².

24.4.7 De Reube:

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk – de reube' mogen de gebouwen worden gebruikt voor een logeerhuis waar kinderen met een zorgvraag onder begeleiding kunnen logeren en voor een sociale werkplaats waar (jong)volwassenen met een zorg- of hulpvraag onder begeleiding kunnen werken aan onderhoud van landschap, boerderij en tuin en in het kader van het logeerhuis.

24.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de splitsing van een woning wordt toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

 • a. alleen het hoofdgebouw inclusief de (voormalige) deel mag worden gesplitst;
 • b. de te splitsen woning moet een inhoud hebben van ten minste 900 m³ en mag nog niet eerder zijn gesplitst;
 • c. de woningen moeten na splitsing elk een inhoud hebben van minimaal 450 m³;
 • d. de woning kan slechts één keer worden gesplitst;
 • e. de bestaande oppervlakte van de woning mag niet worden uitgebreid en de bestaande goot- en nokhoogte mag niet worden vergroot om geen afbreuk te doen aan de bestaande (karakteristieke) bebouwing;
 • f. het oprichten van nieuwe bijgebouwen is niet toegestaan;
 • g. de woning niet is gesitueerd in een 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied';
 • h. de landschappelijke kernkwaliteiten daardoor niet worden aangetast;
 • i. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast met beplanting die eigen is aan het landschapstype ter plaatse.