direct naar inhoud van Artikel 42 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0246.00000800-va01

Artikel 42 Algemene aanduidingsregels

42.1 Wijzigingsbevoegdheden
42.1.1 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bepaalde in artikel 26, sublid 26.2.2, onder 1 te wijzigen ten behoeve van de bouw van één extra vrijstaande woning, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1. de afstand tot de naastgelegen woning, te weten Wapenvelder Kerkweg 10, mag niet meer dan 25 m bedragen;
 • 2. de voorgevel van de extra woning dient in het verlengde van de voorgevel van de naastgelegen woning, te weten Wapenvelder Kerkweg 10, te worden gebouwd.
42.1.2 ehs-natuur

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'ehs-natuur' de bestemming van de gronden te wijzigen in de bestemming 'Natuur', ten behoeve van de realisering van de ecologische hoofdstructuur.

42.1.3 ehs-verwevingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'ehs-verwevingsgebied' de bestemming van de gronden te wijzigen in de bestemming 'Natuur', ten behoeve van de realisering van de ecologische hoofdstructuur.

42.1.4 Afwegingskader wijziging

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 44 Algemene wijzigingsregels.

42.2 geluidszone

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone' is het bouwen van nieuwe geluidsgevoelige functies niet toegestaan.

42.3 landgoed
42.3.1 Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'landgoed' zijn de gronden tevens bestemd voor het behoud en een samenhangend beheer van een grote bezitting (landgoed).

42.3.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'landgoed' mogen tevens bouwwerken, niet zijnde bedrijfswoningen, worden gebouwd ten dienste van het beheer van het landgoed, met dien verstande dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen per landgoed ten hoogste 100 m² bedraagt;
 • b. de goothoogte niet meer dan 3,50 m bedraagt;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedraagt.
42.4 milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
42.4.1 Bestemmingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn de gronden mede bestemd voor het behoud van de kwaliteit van het grondwater als onderdeel van de drinkwatervoorzieningen en voor de waterhuishouding, met daarbij behorende andere-bouwwerken en voorzieningen.

42.4.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' bestemde gronden:

 • 1. mag niet worden gebouwd ten dienste van de (basis)bestemming.
 • 2. mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van het behoud van de kwaliteit van het grondwater als onderdeel van de drinkwatervoorziening en van de waterhuishouding, met een hoogte van niet meer dan 2,50 m.
42.4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in 42.4.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van en conform de basisbestemming.

42.4.4 Afwegingskader

Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld in Artikel 43 Algemene afwijkingsregels.

42.4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Artikel 46 (Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) is van toepassing op het uitvoeren van in dat artikel aangegeven werken en werkzaamheden, op en in de daarbij aangegeven gronden, met daarbij aangegeven voorwaarden en uitzonderingen.

42.5 veiligheidszone - lpg

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geldt dat:

 • 1. die gronden - naast de andere aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een (nabij) aanwezige lpg-installatie;
 • 2. er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan.
 • 3. er geen toename mag plaatsvinden van kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, tenzij ze behoren tot de inrichting waartoe ook het vulpunt lpg behoort.
 • 4. burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen door:
  • a. het wijzigen van de veiligheidszone, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de omvang van de plaatsgebonden risicocontour PR10-6 als gevolg van nieuwe technische inzichten, verandering van wetgeving, nieuwe rekenmodellen of een wijziging in de lpg-installatie is gewijzigd en zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden;
  • b. het opheffen van de veiligheidszone, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de ter plaatse gelegen lpg-installatie buiten werking is gesteld of het plaatsgebonden risico is opgeheven.
42.6 vrijwaringszone - molenbiotoop
42.6.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' rondom molens mag de bouwhoogte van bouwwerken:

 • a. binnen 100 m tot de betreffende molen, niet meer bedragen dan de hoogte van het onderste punt van de verticaal staande wiek van de betreffende molen,
 • b. tussen 100 m en 500 m tot de betreffende molen, niet meer bedragen dan 1/50 van de afstand tussen het betreffende bouwwerk en de betreffende molen, vermeerderd met 3 m.
42.6.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 42.6.1, ten behoeve van het bouwen tot een grotere bouwhoogte, zoals toegestaan in of krachtens de overige bepalingen van het plan, mits de windvangzone van de molen of de waarde van de molen als landschapsbepalend element daardoor niet onevenredig wordt aangetast.

42.6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Artikel 46 (Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) is van toepassing op het uitvoeren van in dat artikel aangegeven werken en werkzaamheden, op en in de daarbij aangegeven gronden, met daarbij aangegeven voorwaarden en uitzonderingen.