direct naar inhoud van Artikel 25 Water - Landschappelijke en natuurlijke waarden
Plan: Buitengebied West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0246.00000800-va01

Artikel 25 Water - Landschappelijke en natuurlijke waarden

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Landschappelijke en natuurlijke waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • 1. kanalen, vaarten, plassen, waterbergingen, watergangen, voorzieningen voor het keren van water en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • 2. oeverstroken;
  • 3. het behoud, onderhoud en herstel van landschappelijke en ecologische waarden, zoals natte natuur en de HEN- en SED- wateren;
  • 4. extensief recreatief medegebruik;

met daarbij behorende andere-bouwwerken en voorzieningen zoals bruggen, dammen, duikers, stuwen en andere beschoeiingen.

25.2 Bouwregels

Op de voor 'Water - Landschappelijke en natuurlijke waarden' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

  • 1. de bouwhoogte van bruggen, sluizen en daarmee gelijk te stellen kunstwerken niet meer dan 10 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken niet meer dan 2 m mag bedragen.
25.3 Nadere eisen

Artikel 47 (Nadere eisen) is van toepassing.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

Artikel 46 (Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) is van toepassing op het uitvoeren van in dat artikel aangegeven werken en werkzaamheden, op en in de daarbij aangegeven gronden, met daarbij aangegeven voorwaarden en uitzonderingen.