Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Elburg en Oostendorp
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0230.BPELBODORP2010-VST1

Artikel 33 Wonen - Bijzondere woonvorm

 
33.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Bijzondere woonvorm' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. een bijzondere woonvorm;
en mede bestemd voor:
 1. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop';
 2. het tegengaan van te hoge bebouwing vanwege een straalpad, ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - straalpad';
met daaraan ondergeschikt:
 1. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden en parkeervoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
 1. gebouwen, bijbehorende bouwwerken, tuinen en erven.
33.2 Bouwregels
Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Wonen - Bijzondere woonvorm' is aan een aantal regels gebonden.
 
33.2.1 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken 
 
Een gebouw of bijbehorend bouwwerk mag:
 1. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 2. een maximale bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
33.2.2 Andere bouwwerken
 1. een erf- en terreinafscheiding mag:
  1. een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben als deze zich voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw en het verlengde daarvan verbindt;
  2. een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter hebben in andere gevallen;
 2. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 5,00 meter. 
33.3 Nadere eisen
Het is in bijzondere gevallen mogelijk om aan de plaats en afmetingen van de bebouwing nadere eisen te stellen.
Dit kan indien dit noodzakelijk is:
 1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 3. ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen;
 4. ter waarborging van het uitzicht van woningen.