Direct naar inhoud
Plan:Ede, Parapluplan Wonen
Status:vastgesteld
Plantype:bestemmingsplan
IMRO-idn:NL.IMRO.0228.BP2020PAPL0001-0301

Planregels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ede, Parapluplan Wonen

versie 17-09-2020

 

 

 
Inhoudsopgave

 

Planregels

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Van toepassing verklaring

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Wonen

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 4 Algemene procedureregels

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

Artikel 6 Slotregel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

1.1 plan:

Het bestemmingsplan 'Ede, Parapluplan Wonen' met identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2020PAPL0001-0301 van de gemeente Ede.

 

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

1.3 bestemmingsgrens:

De grens van een bestemmingsvlak.

 

1.4 bestemmingsvlak:

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

 

1.5 hospita(kamer)verhuur:

Verhuur door een particuliere eigenaar van maximaal 2 kamers (aan maximaal 1 persoon per kamer) in de door de eigenaar zelf bewoonde woning.

 

1.6 plangrens:

De aangegeven begrenzing van het bestemmingsplan.

 

1.7 woning:

Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

 

1.8 zelfstandige woonruimte:

Woonruimte met een een eigen aparte opgang en voordeur, met eigen voorzieningen waarbij onder andere een keuken, toilet, badkamer, douche, niet met anderen hoeft te worden gedeeld.

 

 

Artikel 2 Van toepassing verklaring

 

De regels van dit plan gelden ter aanvulling op of aanpassing van de regels in alle analoge en digitale bestemmingsplannen, (partiële) herzieningen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen van de gemeente Ede zoals die van toepassing zijn op 1 maart 2020.

 

 

 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

 

Artikel 3 Wonen

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 1. De toegestane functies 'wonen', in de bestemmingsomschrijving, doeleindenomschrijving en functieomschrijvingen van de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen wordt vervangen door “wonen in de vorm van een woning”.

 2. Het onder 3.1, onder a genoemde geldt niet voor de bestemmingen 'Gemengd', 'Gemengd-1 tot en met Gemengd-14' en 'Centrum' in de bestemmingsplannen van de gemeente Ede. Het onder 3.1, onder a genoemde geldt tevens niet voor percelen die in het bestemmingsplan ‘reparatieplan Actualisatie Kernen’ (vastgesteld op 28 november 2013) de bestemming ‘dienstverlening’ hebben.

 3. Binnen de toegestane functie 'wonen', in de bestemmingsomschrijving, doeleindenomschrijving en functieomschrijvingen van de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen is tevens hospita(kamer)verhuur toegestaan.

 

3.2 Bouwregels

Bij de in artikel 3.1, onder a genoemde functieaanduiding 'Wonen' is het bestaande aantal woningen ten tijde van de invoering van dit bestemmingsplan toegestaan.

 

3.3 Specifieke gebruiksregels

 1. Het maximum aantal woningen of wooneenheden bedraagt niet meer dan de legaal bestaande woningen of wooneenheden ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

 2. Indien de gegeven bouwmogelijkheden voor woningen of wooneenheden uit de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen niet zijn benut ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan, geldt dat het maximum aantal woningen of wooneenheden niet meer bedraagt dan het gestelde maximum in de bouwregels van de in artikel 2 genoemde bestemmingsplannen. 

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning kamergewijze verhuur in woningen toestaan, mits:

 1. Dit niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat;

 2. er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor auto en fiets;

 3. de ruimtelijke kwaliteit niet onevenredig wordt aangetast;

 4. de belangen van omwonenden niet onevenredig worden geschaad.

 

 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

 

Artikel 4 Algemene procedureregels

 

4.1 Afwijken van het bestemmingsplan

Bij een afwijking van het bestemmingsplan, dat onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

 

4.2 Wijzigingsbevoegdheid

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, dat onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

4.3 Nadere eisen

Bij toepassing van de nadere eisenregeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

 

 

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Artikel 5 Overgangsrecht

 

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

 

 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een vergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;

 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 1. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10 %.

 2. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

5.2 Overgangsrecht gebruik

 

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a. te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 3. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 4. Het bepaalde onder sub a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 6 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: ‘Regels van het bestemmingsplan Ede, Parapluplan Wonen'.