Planregels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ede, Parapluplan Parkeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Planregels

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Van toepassing verklaring

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 3 Overige regels

Artikel 4 Algemene procedureregels

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

Artikel 6 Slotregel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

1.1 plan:

Het bestemmingsplan 'Ede, Parapluplan Parkeren' met identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2018PAPL0001-0301 van de gemeente Ede.

 

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS

 

 

Artikel 2 Van toepassing verklaring

De regels in dit bestemmingsplan 'Ede, Parapluplan Parkeren' zijn van toepassing op alle bestemmingsplannen, inclusief uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen, die zijn vastgesteld vóór 1 julli 2018 en gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Ede. Bepalingen over parkeren en laden en lossen in deze bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen vervallen en worden vervangen door artikel 3 van dit bestemmingsplan 'Ede, Parapluplan Parkeren'. In het geval dat deze bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen geen bepalingen over parkeren en/of laden en lossen bevatten, dan worden de bepalingen in artikel 3 van dit bestemmingsplan van toepassing verklaard voor deze bestemmings-, uitwerkings-, en wijzigingsplannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS

 

 

Artikel 3 Overige regels

 

3.1 Parkeren

 

 1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de geldende opgave, zoals deze hiervoor is opgenomen in het artikel over de Parkeereis (artikel 3), in het artikel over Halen/ brengen bij scholen (artikel 4 lid 2 en lid 3) en over de Maatvoering (artikel 5) van de Nota parkeernormering gemeente Ede 2017;

 2. Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken waarbij niet in het plangebied bij de ontwikkeling wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de geldende opgave, zoals deze hiervoor is opgenomen in het artikel over de Parkeereis (artikel 3), in het artikel over Halen/ brengen bij scholen (artikel 4 lid 2 en lid 3) en over de Maatvoering (artikel 5) van de Nota parkeernormering gemeente Ede 2017. Voor de definitie van het plangebied wordt verwezen naar de betreffende Nota;

 3. Indien de onder a en b bedoelde (beleids)regels worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijziging.

 

3.2 Laden en lossen

 

 1. Indien de functie van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien in het plangebied overeenkomstig met de Nota parkeernormering gemeente Ede 2017;

 2. Indien de onder a bedoelde (beleids)regels worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijziging.

 

 

3.3 Afwijken van Parkeren en Laden en Lossen

 

3.3.1 Bevoegdheid

 

Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 en artikel 3.2:

 1. voor zover op andere wijze in de nodige parkeergelegenheid dan wel laad- of losruimte wordt voorzien;

 2. voor zover door een maatregel geen of minder dan de nodige parkeergelegenheid dan wel laad- of losruimte noodzakelijk is;

 3. voor zover het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

 

3.3.2 Voorwaarden

 

Bij de toepassing van de in artikel 3.3.1 genoemde afwijkingen wordt rekening gehouden met de afwijkingsvoorwaarden, zoals deze zijn neergelegd in de Nota parkeernormering gemeente Ede 2017. Indien deze regeling worden gewijzigd moet rekening worden gehouden met deze wijziging.

 

 

 

Artikel 4 Algemene procedureregels

 

4.1 Afwijken van het bestemmingsplan

Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

 

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Artikel 5 Overgangsrecht

 

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

 

 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een vergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;

 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 1. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10 %.

 2. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

5.2 Overgangsrecht gebruik

 

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a. te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 3. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 4. Het bepaalde onder sub a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

 

Artikel 6 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: ‘Regels van het bestemmingsplan Ede, Parapluplan Parkeren'.