direct naar inhoud van Regels
Plan: Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1637-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Aan de begippen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 wordt het volgende begrip toegevoegd:

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0203.1637-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan "Buitengebied 2012"

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

1.3 paddock

1. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012, artikel 1, na lid 1.90, een nieuw lid toevoegen: "1.91: paddock:

een onoverdekte voorziening waarvan de grond al dan niet is bewerkt, uitsluitend bestaande uit een omheining bedoeld om paarden naar eigen inzicht vrij te laten bewegen"

2. in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012, artikel 1, lid 1.90 tot en met lid 1.134 vernummeren in 1.90 tot en met 1.135.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 3.5.1, onder d. de woorden "en/of paddock" toevoegen na de vier woorden paardrijbak.

Voor het overige worden de regels van artikel 3 van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.

Artikel 3 Wonen

De regels van artikel 20 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Artikel 4 Algemene afwijkingsregels

Toevoegen aan artikel 34.1 onder e:

voor het gebruik van grond als paddock, mits:

 • de paddock wordt hobbymatig gebruikt ten dienste van bewoners van de woning of een woongebouw;
 • de paddock ligt binnen het bouwvlak of aansluitend aan het bouwvlak;
 • de paddock ligt achter de voorgevelrooilijn;
 • de oppervlakte niet meer bedraagt dan 360 m²;
 • de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 30 m bedraagt;
 • niet gelegen in gronden met de aanduiding 'overig - kernrandzone';
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 5 Schakelbepaling partiële herziening

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

5.1 van toepassing verklaring

Op deze partiële herziening zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", met dien verstande dat de verbeelding en regels worden herzien op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 5.2 en 5.3.

5.2 herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt herzien ter plaatse van het plangebied, zoals weergegeven in de verbeelding van deze partiële herziening, in die zin dat:

 • a. het agrarische bouwvlak 'Agrarisch' wordt in zijn geheel verwijderd en hiervoor in de plaats komen twee nieuwe separate bestemmingen 'Wonen';
 • b. de functieaanduiding 'intensieve veehouderij' wordt uit het plangebied verwijderd;
 • c. de maatvoeringsaanduiding 'maximum volume 539 (m³)' wordt aan de zuidelijke woonbestemming toegevoegd;
 • d. twee gebiedsaanduidingen 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' en 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' worden toegevoegd op het hele plangebied;

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

5.3 herziening regels

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden herzien in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals in artikel 7.3 van de regels van deze partiële herziening. Het begrip 'paddock' zal toegevoegd worden aan de begrippenlijst van bestemmingsplan "Buitengebied 2012". Artikel 3.5.1. onder d zal aangevuld worden met het begrip 'paddock'. Tot slot zal aan artikel 32.2 onder 3 het gebruik van de paddock geregeld. De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden voor het overige niet herzien.

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt in het artikel Algemene aanduidingsregels het volgende toegevoegd:

7.1 overige zone - ecologische hoofdstructuur

De regels van artikel 33.3 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

7.2 reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV

De regels van artikel 33.8 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

7.3 voorwaardelijke verplichting
7.3.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen twee jaar na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van één woning, zoals bedoeld in artikel 'Wonen', de gronden binnen deze bestemming zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

7.3.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' geldt dat de (voormalige) agrarische (bedrijfs)bebouwing welke als 'Te slopen bebouwing' is aangemerkt op de situatietekening 'Bijlage 1, te slopen bebouwing', gedateerd 6 juli 2021, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de regels, dient te worden gesloopt alvorens het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het bouwen van de nieuwe woning in de zuidelijke woonbestemming kan afgeven, doch uiterlijk binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan.

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', artikel 34.1, lid 1., na sub d. een nieuw sublid e. toevoegen:

"voor het gebruik van grond als paddock, mits:

 • de paddock wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de woning of een woongebouw;
 • de paddock ligt binnen het bouwvlak of aansluitend aan het bouwvlak;
 • de paddock ligt achter de voorgevelrooilijn;
 • de oppervlakte niet meer bedraagt dan 360 m²;
 • de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 30 m bedraagt;
 • niet gelegen in gronden met de aanduiding 'overig - kernrandzone';
 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit."

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Achterveldseweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012' van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld