direct naar inhoud van Regels
Plan: Traa-Hunnenweg, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1629-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

Traa-Hunnenweg, partiële herziening Buitengebied 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0203.1629-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan "Buitengebied 2012"

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

1.3 Terras
 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012, artikel 1, na lid 1.47, een nieuw lid toevoegen: "1.108: terras:

een terras als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld. Indien de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;";

 • 2. in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012, artikel 1, lid 1.108 tot en met lid 1.134 vernummeren in 1.109 tot en met 1.135.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Horeca

De regels van artikel 10 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden als volgt herzien:

 • 1. Aan artikel 10.2.1 wordt het navolgende nieuwe lid a toegevoegd waarbij de huidige leden a en b worden hernoemd naar lid b en lid c:

a. indien in een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd in het bouwvlak;

 • 2. Aan artikel 10.2.3 wordt het navolgende nieuwe lid c toegevoegd waarbij de huidige leden c tot en met g worden hernoemd naar d tot en met h:

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfswoning inpandig' is uitsluitend een inpandige bedrijfswoning toegestaan in een bedrijfsgebouw met een maximum van 350 m3;

 • 3. Aan artikel 10.4 wordt het navolgende nieuwe lid 9 toegevoegd waarbij het huidige lid 9 wordt hernummerd naar lid 10:

9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.1, onder b, en toestaan dat bijgebouwen buiten een bouwvlak worden gebouwd, mits:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.

 • 4. In de binnen artikel 10.2.2, lid d van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgenomen tabel wordt de onderstaande regel verwijderd:
  Straat   Huisnummer   Oppervlakte (m2)  
  Traa   1, 3, 5 en 9   4.960  
 • 5. In de binnen artikel 10.2.2, lid d van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgenomen tabel wordt de onderstaande regels toegevoegd:
  Straat   Huisnummer   Oppervlakte (m2)  
  Hunnenweg   67   2.341  
  Hunnenweg   69   662  
 • 6. Aan artikel 10.5 wordt het navolgende nieuwe lid 1 toegevoegd waarbij het huidige leden 1 en 2 worden hernummerd naar 2 en 3:

1. specifieke gebruiksregel ter plaatse van de aanduiding 'educatie':

   • Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - educatie' mag het geluidsniveau, gemeten aan de binnenzijde van de gevel van de dome niet meer bedragen dan 87 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur), 79 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) en 76 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) en zijn muzikale activiteiten alleen toegestaan indien ramen en deuren aan de noordoostzijde van het pand gesloten zijn.
 • 7. Aan artikel 10.5.2 (oud) wordt het navolgende nieuwe lid b toegevoegd:

b. het gebruik van grond als terras ter plaatse van de aanduiding 'terras uitgesloten'.

Voor het overige worden de regels van artikel 10 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet herzien.

Artikel 3 Maatschappelijk

De regels van artikel 11 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden als volgt herzien:

 • 1. In de binnen artikel 11.2.2, lid c van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgenomen tabel wordt de onderstaande regel toegevoegd:
  Straat   Huisnummer   Oppervlakte (m2)  
  Traa   3   608  
 • 2. Aan artikel 11.1 wordt het navolgende nieuwe lid d toegevoegd waarbij het huidige lid d wordt hernoemd naar lid e:

d uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'pension' is tevens op de verdieping een pension toegestaan;

Voor het overige worden de regels van artikel 11 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet herzien.

Artikel 4 Natuur

De regels van artikel 13 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Artikel 5 Wonen

De regels van artikel 20 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Artikel 6 Waarde - Archeologie 1

De regels van artikel 25 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 7 Schakelbepaling partiële herziening

7.1 van toepassing verklaring

Op deze partiële herziening zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", met dien verstande dat de verbeelding en regels worden herzien op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 7.2 en 7.3.

7.2 herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt herzien ter plaatse van het plangebied, zoals weergegeven in de verbeelding van deze partiële herziening, in die zin dat:

 • a. de bestaande bedrijfswoningen aan de Traa 1, 5 en 9 de bestemming 'Wonen' krijgen;
 • b. er afzonderlijke bouwvlakken zijn toegekend aan de bestaande gebouwen aan de Hunnenweg 67 en Traa 3/Hunnenweg 69;
 • c. het pand (Traa 3) de bestemming 'Maatschappelijk' krijgt met de aanduiding 'pension' om respijtzorg en nachtopvang mogelijk te maken;
 • d. de functie-aanduiding 'gemengd' binnen de bestemming 'Horeca' in z'n geheel komt te vervallend.

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

7.3 herziening regels

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden herzien in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 en artikel 9.3 van de regels van deze partiële herziening. De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt in het artikel Algemene aanduidingsregels het volgende toegevoegd:

9.1 overig - ecologische hoofdstructuur

De regels van artikel 33.3 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

9.2 reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V

De regels van artikel 33.6 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

9.3 voorwaardelijke verplichting
9.3.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen een jaar na het inwerkingtreden van het bestemmingsplan, op de grenzen tussen de bestemmingen 'Wonen' en 'Horeca' een dubbele rij 'Fagus sylvatica' of 'Carpinus betulus' (9 stuk per strekkende meter) met een hoogte van 1 meter (voor de voorgevelrooilijn) danwel 2 meter (achter de voorgevelrooilijn) en dat deze aanwezig blijft; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

9.3.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen een jaar na het inwerkingtreden van het bestemmingsplan, op de grenzen tussen de bestemmingen 'Wonen' en 'Horeca' een rij 'Prunus Elly' (5 - 6 stuks per strekkende meter) met een hoogte van 1 meter (voor de voorgevelrooilijn) danwel 2 meter (achter de voorgevelrooilijn) en dat deze aanwezig blijft; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

Voor het overige worden de regels van artikel 33.11 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.

9.3.3 overige zone - voorwaardelijke verplichting 3

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 3' geldt dat het gebruik als terras alleen is toegestaan gedurende de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur.

9.3.4 overige zone - voorwaardelijke verplichting 4

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 4' geldt dat het verlaten of oprijden van de parkeerplaatsen niet is toegestaan gedurende de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 10 Overgangsrecht

10.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Traa-Hunnenweg, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld

Bijlagen