direct naar inhoud van Regels
Plan: Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1580-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet gewijzigd.

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

de partiële herziening "Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1580-0002 van de gemeente Barneveld.

1.2 bestemmingsplan Buitengebied 2012

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wonen

Aan de regel in artikel 20.6, lid 4, sublid b. wordt na ".... behoren" toegevoegd ", of, als dat om landschappelijke reden onwenselijk is, zo aansluitend mogelijk aan het bestemmingsvlak of bouwvlak worden geplaatst;".

Voor het overige worden de regels van artikel 20 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet herzien.

Artikel 3 Waarde - Archeologie 1

De regels van artikel 25 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 4 Waarde - Beplanting en Verkaveling

De regels van artikel 27 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 5 Waarde - Openheid en Reliëf

De regels van artikel 28 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 6 Waterstaat - Waterhuishouding

De regels van artikel 29 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De regels van Hoofdstuk 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

7.1 reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V

De regels van artikel 33.6 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
8.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de partiële herziening "Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012" van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld