direct naar inhoud van Regels
Plan: Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1439-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0203.1439-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan Buitengebied 2012

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

De regels van artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 3 Agrarisch - Paardenhouderij

 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 4.1 onder b, na "Kootwijkerdijk 22", de hieronder genoemde niet-agrarische nevenactiviteit toevoegen aan de tabel:
Straat   Huisnummer   Oppervlakte (m2)   Nevenactiviteit  
Meentweg   4   350   verblijfsaccommodaties  

 • 2. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 4.2.3 onder a, na de woorden "dat aantal mag bedragen" toevoegen: "of, ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' want daar geldt het maximum aantal dat is weergegeven op de verbeelding".

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels

5.1 voorwaardelijke verplichting
5.1.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt dat de tweede bedrijfswoning op de locatie Valkseweg 171 welke als 'te slopen bebouwing' is aangemerkt op de situatietekening, gedateerd 17 oktober 2017, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, dient te worden gesloopt alvorens het bevoegde gezag een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of realiseren van de tweede bedrijfswoning op de locatie Meentweg 4 kan afgeven.

5.1.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming voor wat betreft de verblijfsaccommodaties als niet-agrarische nevenactiviteit, zoals bedoeld in artikel 3, alleen is toegestaan op voorwaarde dat deze accommodaties ten behoeve van het tijdelijk huisvesten van werknemers van het agrarisch bedrijf c.q. de gebruiksgerichte paardenhouderij - die elders hun hoofd(woon)verblijf hebben - worden gebruikt, waarbij het gaat om permanent wisselende verhuur van deze verblijfsaccommodaties. Bewoning van deze verblijven als hoofd(woon)verblijf (permanente bewoning) en recreatieve verhuur ervan wordt aangemerkt als strijdig gebruik; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor het voornoemde is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Meentweg-Valkseweg, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld