direct naar inhoud van Regels
Plan: Verzamelherziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1349-0003

Regels

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 september 2018 (met zaaknummer 201710441/1/R1) is het bestemmingsplan "Verzamelherziening Buitengebied 2012" aangepast. De uitspraak is verwerkt in het door de raad op 8 november 2017 vastgestelde bestemmingsplan c.q. onderhavige versie van het bestemmingsplan. De tekst van de uitspraak is opgenomen binnen het vaststellingsbesluit met daarachter het oorspronkelijke raadsbesluit. Ook is de uitspraak als apart plan beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

De uitspraak heeft tot gevolg dat de verbeelding ter plaatse van een agrarisch perceel is aangepast. Tevens is een vervangende planregel geformuleerd en zijn daarmee de planregels aangevuld (zie groen gearceerde tekst in artikel 4.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming van de regels van onderhavig bestemmingsplan).  
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 september 2018 (met zaaknummer 201710441/1/R1) is het bestemmingsplan "Verzamelherziening Buitengebied 2012" aangepast. De uitspraak is verwerkt in het door de raad op 8 november 2017 vastgestelde bestemmingsplan c.q. onderhavige versie van het bestemmingsplan. De tekst van de uitspraak is opgenomen binnen het vaststellingsbesluit met daarachter het oorspronkelijke raadsbesluit. Ook is de uitspraak als apart plan beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

De uitspraak heeft tot gevolg dat de verbeelding ter plaatse van een agrarisch perceel is aangepast. Tevens is een vervangende planregel geformuleerd en zijn daarmee de planregels aangevuld (zie groen gearceerde tekst in artikel 4.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming van de regels van onderhavig bestemmingsplan).  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Partiële herziening

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Verzamelherziening Buitengebied 2012' met identificatienummer NL.IMRO.0203.1349-0003 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan Buitengebied 2012

Het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

Artikel 2 Begrippen

(de tekst van artikel 1, van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" in zijn geheel vervangen door dit artikel)

In deze regels wordt verstaan onder:

2.1 aan huis verbonden beroep of kleinschalig bedrijf

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied alsmede een kleinschalig bedrijf niet bestaande uit detailhandelsactiviteiten of een seksinrichting, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

2.2 aanbouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

2.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

2.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

2.5 aanduidingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde aanduiding;

2.6 agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren (inclusief het uitbroeden van eieren en het kweken van insecten), met inbegrip van daarmee samenhangende activiteiten, zoals de ontvangst van bezoekers, verkoop van eigen producten en educatie, als onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van het bedrijf;

2.7 agrarische bedrijfsstoffen

dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, kuilvoer, bijvoedermiddelen die niet verpompbaar zijn, gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong en restmateriaal afkomstig van de teelt van gewassen, voor zover geen sprake is van inerte goederen;

2.8 agrarische nevenactiviteit

een kleinschalige bedrijfsmatige agrarische activiteit bij een woning gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, welke niet is aan te merken als een volwaardig agrarisch bedrijf en daarmee ondergeschikt is aan de woonfunctie. Hieronder is eveneens begrepen een kleinschalige gebruiksgerichte paardenhouderij;

2.9 Algemene wet bestuursrecht

wet van 4 juni 1992, Stb. 315, houdende algemene regels van bestuursrecht, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

2.10 archeologisch deskundige

een regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg;

2.11 archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis;

2.12 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

2.13 bed & breakfast

het bieden van de ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben door de eigenaar of hoofdbewoner van de desbetreffende woning;

2.14 bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;

2.15 bedrijfsgebouw

een gebouw, niet zijnde een bedrijfswoning, op een terrein dat noodzakelijk is gelet op de bestemming;

2.16 bedrijfsmatige exploitatie

Het door middel van een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon beheren of exploiteren van recreatiewoningen, waarbij voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden;

2.17 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein;

2.18 beeldkwaliteit

aspecten die van invloed zijn op de beleving van de ruimtelijke omgeving en objecten in de omgeving zoals structuur, identiteit en belevingswaarde;

2.19 bestaande

bestaand en legaal aanwezig of legaal realiseerbare bebouwing of gebruik op de dag van inwerkintreding van het bestemmingsplan;

2.20 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

2.21 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;

2.22 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

2.23 Bevi-inrichting

een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is of bedrijven zoals genoemd in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

2.24 bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

2.25 bezoektuin

een tuin die, al dan niet tegen betaling, is opengesteld voor derden en die is gericht op het tentoonstellen aan bezoekers van bijvoorbeeld het ontwerp van de tuin, planten, bomen en/of kunstobjecten;

2.26 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;

2.27 bijgebouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een niet voor bewoning bestemd vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat een gebruikseenheid vormt met en dienstbaar is aan de bij omschrijving van de hoofdbestemming opgesomde functies, zoals een garage, huishoudelijke bergruimte of hobbyruimte. Onder een bijgebouw, behorende bij een woning, wordt ook verstaan de ruimte voor de in de vorige volzin bedoelde functies die integraal onderdeel uitmaken van het hoofdgebouw van de woning en daarom dan ook niet gezien kan worden als bijbehorend bouwwerk;

2.28 boomhut

een gebouw of bouwwerk, geen stacaravan zijnde, op een afstand boven de grond dat is bestemd voor recreatief verblijf;

2.29 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

2.30 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

2.31 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

2.32 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

2.33 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, dat bedoeld is om ter plaatse te functioneren;

2.34 buitenopslag

het in de open lucht opslaan van goederen en materialen alsmede het stallen van machines, voertuigen, werktuigen en het plaatsen van showmodellen ten behoeve van de bedrijfsvoering op het perceel, inclusief handelsvoorraden;

2.35 buurtmestverwerkingsinstallatie

installatie voor de be- en verwerking en/of vergisting van mest van het eigen bedrijf en/of uit de directe omgeving van de installatie, al dan niet met maximaal 50 procent aan co-substraten, waarmee gas en/of energie wordt geproduceerd en/of waarbij be- en verwerking van dierlijke mest plaatsvindt;

2.36 co-substraten

organische materialen/producten, die mogen worden toegevoegd aan een mestvergistingsproces, waarbij het eindproduct nog steeds onder de definitie van meststof valt als bedoeld in de milieuwetgeving;

2.37 containerteelt

het telen van gewassen in potten los van de daaronder liggende ondergrond;

2.38 cultuur en ontspanning

voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning, waaronder: een bezoektuin, museum, historische attracties, muziek- en dansscholen en creativiteitscentra;

2.39 dagrecreatie

recreatieve activiteit zonder nachtverblijf;

2.40 dak

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk;

2.41 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder detailhandel wordt niet verstaan detailhandel via webwinkels;

2.42 dienstverlening

het verlenen van economische diensten aan derden;

2.43 dove gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering - conform NEN 5077 - die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij wijze van uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet geluidhinder, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

2.44 erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct ligt bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw voor zover dit bestemmingsplan die inrichting niet verbiedt;

2.45 extensief recreatief medegebruik

een vorm van recreatief medegebruik dat in hoofdzaak is gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals wandelen en fietsen, en dat slechts beperkt beslag op de ruimte legt. Voor het extensieve recreatief medegebruik is geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk, maar kan worden volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn en ondergeschikte voorzieningen zoals bewegwijzeringsbordjes. Onder extensief recreatief medegebruik wordt in elk geval niet verstaan gebruik zoals paintball, boerengolf, een maïsdoolhof en gemotoriseerde sporten;

2.46 gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

2.47 gebruiken

het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

2.48 gebruiksgerichte paardenhouderij

een paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van stalruimte voor paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van paarden en uitbrengen in de sport, verhuur van diensten met behulp van paarden en/of de in- en verkoop van paarden, niet zijnde een manege;

2.49 geluidsgevoelige functies

bewoning of andere geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

2.50 geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige functie als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

2.51 gewasbeschermingsmiddel

gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals deze bepaling luidde op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen;

2.52 glampingverblijf

een constructie, bedoeld als alternatief voor een kampeermiddel, in de vorm van een stacaravan met een oppervlakte van maximaal 30 m2, danwel in de vorm van een constructie waarvan de wanden in hoofdzaak bestaan uit tentdoek met een oppervlakte van maximaal 50 m2;

2.53 glastuinbouwbedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen in kassen;

2.54 groepsaccommodatie

een gebouw, geen appartement, motel of pension zijnde, dat blijkens zijn indeling geschikt en bestemd is voor een groep of groepen te dienen als recreatief verblijf;

2.55 groepskampeerterrein

een kampeerterrein zonder permanente voorzieningen en voor tijdelijk gebruik door een organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten behoeve van eigen doeleinden, voor ten hoogste 25 kampeermiddelen;

2.56 grondgebonden veehouderij

agrarisch bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten, waarbij de productie voor meer dan 50 procent afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond waarover het bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen kan beschikken. Voor melkrundvee is dit het geval wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij;

2.57 hobbymatig agrarisch gebruik

het telen van gewassen en/of het houden van dieren, anders dan in het kader van de uitoefening van een agrarisch bedrijf of een bedrijfsmatige agrarische nevenfunctie niet zijnde een volkstuin. Hieronder is eveneens begrepen een hobbymatige gebruiksgerichte paardenhouderij;

2.58 hogere waarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

2.59 hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

2.60 horeca

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van erotisch getinte vermaaksfuncties;

2.61 houtopstand

één of meerdere bomen, hakhout, een houtwal en een houtsingel, beplanting van bosplantsoen, begroeiing van hagen, heesters en struiken. Hagen, heesters en struiken met een maximum hoogte van 2 m zijn niet aan te merken als houtopstand;

2.62 huishouden

persoon of groep personen die een huishouden voert, waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan;

2.63 intensief recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;

2.64 intensieve veehouderij

een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van dieren - zelfstandig of als neventak - waarbij dit houden van dieren geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen. Het houden van melkrundvee, schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij;

2.65 jeugddorp

maatschappelijke voorziening voor de opvang, (onder meer medische) begeleiding en huisvesting van kinderen en jongeren, met inbegrip van onderwijs, ondergeschikte en onzelfstandige recreatie, en de vorming van personeel en welzijnswerkers, alsmede daaraan ondersteunende voorzieningen;

2.66 kampeermiddel

een tent, kampeerwagen of toercaravan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele zijn bestemd dan wel kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

2.67 kampeerwagen

een voertuig als aangegeven in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

2.68 kernrandzone

een zone rondom bestaande woonkernen en bedrijventerreinen, alsmede ter plaatse van en rondom zoekgebieden voor uitbreiding daarvan, waarbij voor de kernrandzone specifieke regels zijn opgenomen voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven in die zone;

2.69 kleinschalig bedrijf

bedrijf zoals opgenomen in bijlage 1 'Lijst kleinschalige bedrijfsactiviteiten' van dit bestemmingsplan, of daar qua aard en omvang mee vergelijkbaar is, waarbij de werkzaamheden uitsluitend mogen worden uitgevoerd door de bewoners van de woning;

2.70 kleinschalig kampeerterrein

een kampeerterrein bij een agrarisch bedrijf of gebruiksgerichte paardenhouderij waarbij niet meer dan 25 kampeermiddelen aanwezig mogen zijn;

2.71 klimbos

een Klimbos is een dagrecreatieve voorziening met één of meerdere routes door de kronen van de aanwezige bomen via een daarvoor aangelegd parkoers

2.72 kwetsbaar object

een kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder sub l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

2.73 landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare verschijningsvorm van dat gebied, zoals beplanting, verkaveling, openheid en reliëf;

2.74 maaiveld

gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein dat een gebouw of bouwwerk omgeeft;

2.75 maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, religieuze voorzieningen, kinderopvangvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen en/of onzelfstandige en ondergeschikte horeca activiteiten niet zijnde hotelactiviteiten of andere vormen van nachtverblijf;

2.76 manege

een sportvoorziening bestaande uit één of meerdere (binnen)rijbanen, welk in hoofdzaak is gericht op het bieden van paardrijmogelijkheden en het geven van instructie aan derden met gebruik van paarden;

2.77 mantelzorg

langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en die de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

2.78 nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub d, van de Wet ruimtelijke ordening;

2.79 natuur en natuur(wetenschappe)lijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen, voorkomend in dat gebied;

2.80 nevenactiviteit

activiteit die ondermeer in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan de hoofdfunctie op een perceel;

2.81 onderbouw

een voor mensen toegankelijke ruimte, gelegen onder de begane grondvloer en binnen de fundering van een gebouw;

2.82 onderhoudsgebouw

een gebouw ten behoeve van het onderhoud van een landgoed, zoals een gebouw voor de stalling van materieel, een houtloods of een berging;

2.83 opslag

het opslaan en of stallen van goederen, materialen en voertuigen ten behoeve van de ter plaatste gevestigde bedrijfsactiviteit;

2.84 overkapping

een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, bestaande uit tenminste een dak en maximaal één wand;

2.85 paardrijbak

een onoverdekte voorziening, uitsluitend bestaande uit een omheining, bedoeld voor het berijden, africhten en laten bewegen van paarden;

2.86 peil
 • voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
 • in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein;
2.87 permanente bewoning

gebruik als woonadres als bedoeld in de Wet basisregistratie personen;

2.88 productiegerichte paardenhouderij

een grondgebonden agrarische bedrijf gericht op het fokken van paarden en/of pony's, het bieden van leefruimte aan opgroeiende paarden en/of pony's en/of het voortbrengen van producten doormiddel van het houden van paarden en/of pony's, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te stellen bedrijfsvorm, eventueel in combinatie met daaraan ondergeschikte trainingsfaciliteiten ten behoeve van de ter plaatse opgefokte paarden;

2.89 recreatiebedrijf

een bedrijf dat een verblijfsrecreatieterrein op een zodanige wijze exploiteert en/of beheert, dat in of op de toeristische standplaatsen, stacaravans en/of recreatiewoningen recreatief verblijf plaatsvindt, waarbij onder een bedrijf wordt ook verstaan een stichting of een andere rechtspersoon;

2.90 recreatief verblijf

verblijf, inclusief nachtverblijf, voor uitsluitend recreatieve doeleinden door bij voorkeur wisselende huishoudens of daarmee gelijk te stellen groepen van personen, die hun hoofdverblijf elders hebben;

2.91 recreatiewoning

een gebouw, geen stacaravan zijnde, al dan niet met vaste fundering, dat is bestemd voor recreatief verblijf;

2.92 relatie

een op de verbeelding opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemmingsvlakken en/of bouwvlakken met elkaar verbonden zijn en een eenheid vormen;

2.93 salderingsregistratie

Een door burgemeester en wethouders bijgehouden administratie waarin wordt vastgelegd hoeveel agrarische bouwvlakken uit het bestemmingsplan zijn verwijderd en hoeveel er zijn toegevoegd sinds de vaststelling van dat plan op 28 mei 2013. In deze administratie wordt tevens de oppervlakte vastgelegd van de agrarische bouwvlakken die zijn verwijderd en de oppervlakte aan agrarisch bouwvlak dat is toegevoegd sinds 28 mei 2013. Het saldo van de salderingsregistratie bestaat daarmee uit twee componenten, te weten:

 • de component 'aantal bouwvlakken'. Wanneer een agrarisch bouwvlak is verwijderd, neemt de component 'aantal bouwvlakken' toe met 1. Wanneer er een nieuw agrarisch bouwvlak in het plan is toegevoegd, neemt het saldo af met 2;
 • de component 'oppervlakte bouwvlak'. Wanneer er een agrarisch bouwvlak is verwijderd, neemt de component 'oppervlakte bouwvlak' toe met de oppervlakte van het verwijderde bouwvlak. Wanneer er een agrarisch bouwvlak is vergroot door middel van een wijzigingsbevoegdheid, dan neemt het saldo af met de oppervlakte van de vergroting van het bouwvlak. Wanneer een nieuw agrarisch bouwvlak is toegevoegd, neemt het saldo af met de oppervlakte van het nieuwe bouwvlak;
2.94 SBI-Code

Standaard Bedrijf Indelingscode van het Centraal Bureau voor Statistiek;

2.95 seksinrichting

een terrein, gebouw, vaar- of voertuig waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichtingen worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

2.96 Staat van Bedrijfsactiviteiten

als bijlage(n) bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst(en) van bedrijven en instellingen;

2.97 stacaravan

een bouwwerk voor recreatief verblijf, in de vorm van een caravan of een andersoortig onderkomen al dan niet op wielen - en derhalve zonder vaste fundering - en met een maximum oppervlakte van 50 m2. Onder vaste fundering wordt hier niet begrepen een betonnen of andersoortige ondergrond welke geen deel uitmaakt van de constructie van het bouwwerk;

2.98 standplaats

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

2.99 teeltondersteunende kassen

kassen die gebruikt worden als onderdeel van vollegrondteelt;

2.100 teeltondersteunende voorzieningen

bouwwerken die gebruikt worden als onderdeel van de teelt en een directe relatie hebben met het grondgebruik, zoals tunnelkassen, hagelnetten en stellages voor de containerteelt;

2.101 tent

een in hoofdzaak uit doek en stokken vervaardigd onder komen dat gemakkelijk is op te vouwen, bestemd voor recreatief verblijf;

2.102 toercaravan

een al dan niet uitklapbare caravan geen stacaravan zijnde, bestemd voor recreatief verblijf;

2.103 toeristische standplaats

een plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;

2.104 trekkershut

een gebouw van eenvoudige constructie en beperkte omvang ten behoeve van passanten, bestemd voor recreatief verblijf;

2.105 uitbouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

2.106 uitvoeren

het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

2.107 uitwerking

een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening;

2.108 verbeelding

de bij het bestemmingsplan behorende kaart (analoog of digitaal) waarop onder meer de begrenzing van het plan, de in het bestemmingsplan voorkomende bestemmingen, aanduidingen en topografische en kadastrale gegevens zijn weergegeven;

2.109 verblijfsrecreatie

recreatief verblijf in een recreatiewoning, stacaravan, kampeermiddel of ander recreatieverblijf;

2.110 verblijfsrecreatieterrein

een op de verbeelding door bestemmingsgrenzen omsloten vlak met de bestemming Recreatie - verblijfsrecreatie;

2.111 verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

tankstation waar motorbrandstoffen, waaronder lpg, worden verkocht, eventueel met ondergeschikte detailhandel en horeca;

2.112 verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

tankstation waar motorbrandstoffen, uitgezonderd lpg, worden verkocht, eventueel met ondergeschikte detailhandel en horeca;

2.113 volkstuin

een perceel grond dat niet tot het erf van een woning behoort, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik;

2.114 volwaardig agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten minste één volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen, en waarvan het behoud ook op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd, dat wil zeggen in zowel bedrijfseconomisch opzicht als op milieuhygiënisch verantwoorde wijze;

2.115 voorgevelrooilijn

de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de (bestaande) bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

2.116 voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

2.117 waterhuishoudkundige voorzieningen

werken en/of bouwwerken ten dienste van de waterhuishouding, zoals grondlichamen, beschoeiingen, drainage, gemalen, duikers, stuwen en sluizen;

2.118 webwinkel

een specifieke vorm van detailhandel waarbij het aanbieden van producten en de transactie, volledig online geschiedt, waarbij de goederen via internet worden aangeboden en zowel per post worden geleverd als ter plaatse afgehaald worden;

2.119 werk

een constructie, geen bouwwerk zijnde;

2.120 Wet ruimtelijke ordening

Wet van 1 juli 2008 (Stb. 2006, 566) houdende vaststelling van nieuwe planregels omtrent de ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

2.121 Wgh-inrichting

een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 1.1 derde lid van de Wet milieubeheer en artikel 1 van de Wet geluidhinder en genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht;

2.122 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening;

2.123 woning

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk huishouden of - ingeval van inwoning - van twee huishoudens, aanbouwen en uitbouwen daaronder begrepen, bijgebouwen en bedrijfsgebouwen daarvan uitgezonderd;

2.124 wooneenheid:

een gebouw of een deel van een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van één huishouden (inclusief het bieden van mantelzorg);

2.125 woongebouw

een gebouw dat ten minste twee woningen omvat;

2.126 zonnecollector

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de opvang van zonne-energie en het omzetten daarvan in warmte of elektriciteit;

2.127 zorgboerderij

het op professionele basis aanbieden en uitoefenen van zorgactiviteiten gericht op dagbesteding en zonder nachtverblijf, waarbij deze zorgactiviteiten in hoofdzaak bestaan uit het uitoefenen van agrarische werkzaamheden zoals het houden van vee, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het kweken van gewassen en/of het bewerken van grond;

Artikel 3 Wijze van meten

3.1 Vloeroppervlak
 • 1. In artikel 2.8, de naam van het artikel "Vloeroppervlak" wijzigen in "Vloeroppervlakte";
 • 2. aan artikel 2.8, na de woorden "... dan 1,5 m" de woorden "en de oppervlakte van vloeren van onderbouwen" toevoegen.

3.2 Peil
 • 1. Artikel 2.12 verwijderen;
 • 2. artikel 2.3 tot en met artikel 2.14 opnieuw nummeren.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 4 Agrarisch

4.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 3.1, lid c., na het woord "glastuinbouw" het woord "ook" toevoegen;
 • 2. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Aarderweg 4, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 3. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Bielderweg 1, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 4. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Briellaerdseweg 18, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 5. aan artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Essenerweg 156 en 156A, het huisnummer "156B" toevoegen;
 • 6. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Essenerweg 156 en 156A, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 7. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Garderbroekerweg 150, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 8. aan artikel 3.1, lid f., in de tabel, na het adres "Harremaatweg 40", het adres "Hoornweg 15", met de oppervlakte "408" en de niet-agrarische nevenactiviteit "Constructiewerkplaats" toevoegen;
 • 9. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Overhorsterweg 34, de oppervlakte wijzigen van het getal "130" in "85”;
 • 10. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Van Amerongenweg 9, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 11. in artikel 3.1, lid f., in de tabel, bij het adres Wikselaarseweg 18, de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "-”;
 • 12. artikel 3.1, lid g., verwijderen;
 • 13. aan artikel 3.1, lid k., na het woord "erfontsluitingswegen" de woorden ", ook ten behoeve van andere bestemmingen" toevoegen;
 • 14. aan artikel 3.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" na lid n., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • 15. in artikel 3.1, lid h. tot en met lid u. vernummeren in g. tot en met u.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Bedrijfsgebouwen
 • a. In artikel 3.2.2, lid e., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 3.2.2, na lid e., een nieuw lid f. toevoegen: “een bedrijfsgebouw voor het houden van dieren mag uit maximaal één bouwlaag bestaan, met dien verstande dat indien het bestaande aantal bouwlagen groter is, het aantal bouwlagen maximaal dat grotere aantal mag bedragen.”

4.2.2 Bedrijfswoning
 • a. In artikel 3.2.3, lid a., sub 2., het woord "geldt" verplaatsen naar achter de woorden "maximum aantal";
 • b. in artikel 3.2.3, lid c., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. aan artikel 3.2.3, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. in artikel 3.2.3, lid d., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • e. in artikel 3.2.3, lid c. tot en met lid e. vernummeren in c. tot en met f.

4.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 3.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 3.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

4.2.4 Kleine woning
 • a. Aan artikel 3.2.5, lid a., na de woorden "als bedrijfswoning" het woord "ook" toevoegen;
 • b. in artikel 3.2.5, lid a., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • c. in artikel 3.2.5, lid a., de woorden "dat aantal als maximum aantal kleine woningen het aantal zoals" wijzigen in "het aantal dat";
 • d. in artikel 3.2.5, lid c., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een".

4.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning

Aan artikel 3.2.6, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.”.

4.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. In artikel 3.4, lid 5., sub 3. verwijderen;
 • 2. aan artikel 3.4, na lid 5., een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft het aantal bouwlagen van een bedrijfsgebouw en toestaan dat een bedrijfsgebouw met maximaal twee bouwlagen wordt gebouwd, mits:
 • a. de tweede bouwlaag uitsluitend is bestemd voor het houden van pluimvee dan wel activiteiten die niet het houden van dieren betreffen;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden dan wel hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
 • c. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • e. aannemelijk is gemaakt dat geen onacceptabele verkeersaantrekkende werking optreedt;
 • f. voor de (vloer)oppervlakte van de tweede bouwlaag tweemaal deze oppervlakte aan agrarisch bouwvlak beschikbaar is binnen de component 'oppervlakte bouwvlak' van de salderingsregistratie.”;
 • 3. in artikel 3.4, lid 9., sub d., het getal “750” wijzigen in “1.000”;
 • 4. in artikel 3.4, lid 16., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 5. in artikel 3.4, lid 5. tot en met lid 17. vernummeren in 5. tot en met 18.

4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. In artikel 3.5.1, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 3.5.1, lid a., na sub 3., een nieuw sublid 4. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • c. aan artikel 3.5.1, lid b., sub 4 na het woord "bedraagt" de woorden ", met dien verstande dat de oppervlakte van de paardrijbak voor het perceel Hooiweg 10 in Garderen niet meer dan 1.200 m² bedraagt;" toevoegen;
 • d. aan artikel 3.5.1, lid c. na sub 5., een nieuw sublid 6. toevoegen: "een mestopslagvoorziening wordt niet aangemerkt als gebruik overeenkomstig de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'overig - kernrandzone'.";
 • e. aan artikel 3.5.1, na lid d., een nieuw lid toevoegen: "het gebruik van grond als tuin bij overige bestemmingen, mits de tuin wordt gebruikt ten dienste van bewoners van een woning, woongebouw, bedrijfswoning of kleine woning die ligt in een bestemmingsvlak aansluitend aan de tuin met een andere dan een agrarische bestemming, mits de tuin in zijn geheel ligt binnen een afstand van 30 meter van de grens van het bestemmingsvlak met die andere bestemming.";
 • f. in artikel 3.5.1, lid e., sub 3., het getal "250" wijzigen in "150";
 • g. in artikel 3.5.1, lid e., sub 4., de woorden "de woning met bijbehorende bijgebouwen" wijzigen in "het agrarische bedrijf";
 • h. in artikel 3.5.1., lid d. tot en met lid g. vernummeren in d. tot en met h.

4.4.2 Gebruik strijdig met de bestemming

Artikel 3.5.2, wijzigen in: "Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:

 • a. het verharden van onverharde paden;
 • b. het gebruik van gronden voor buitenopslag ten behoeve van de niet-agrarische nevenfunctie, tenzij op de verbeelding de aanduiding 'opslag' is aangegeven, want daar is buitenopslag wel toegestaan;
 • c. het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone';
 • d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van houtachtige gewassen, waaronder begrepen struiken en heesters ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone'.”.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 3.6, lid 1., na sub g., een nieuw sublid h. toevoegen: "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 2. aan artikel 3.6, lid 2., na sub b., een nieuw sublid c. toevoegen: "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 3. aan artikel 3.6, lid 4., na sub l., een nieuw sublid m. toevoegen: "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 4. in artikel 3.6, lid 5., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 5. in artikel 3.6, lid 5., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 6. aan artikel 3.6, lid 5., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: "een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.";
 • 7. aan artikel 3.6, lid 7., na de woorden "gebruik van grond" de woorden "buiten het bouwvlak" toevoegen;
 • 8. in artikel 3.6, lid 7., sub c., het getal "150" wijzigen in "250";
 • 9. aan artikel 3.6, lid 7., na sub c., een nieuw sublid toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;";
 • 10. aan artikel 3.6, lid 7., na sub c., een nieuw sublid toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • 11. in artikel 3.6, lid 7, sub c. tot en met sub g. vernummeren in c. tot en met i.;
 • 12. aan artikel 3.6, na lid 7., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en buitenopslag ten behoeve van een nevenactiviteit toestaan, mits:
 • a. aannemelijk is gemaakt dat de buitenopslag noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van de nevenactiviteit;
 • b. aannemelijk is gemaakt dat de paardenhouderij de belangrijkste functie blijft;
 • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • d. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan."
 • 13. aan artikel 3.6, na lid 7., een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in de vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak.";
 • 14. aan artikel 3.6, na lid 7., een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.2 ten behoeve van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en/of ten behoeve van het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, mits:
 • a. geen onevenredige belemmering plaatsvind van de ontwikkelingsmogelijkheden op nabijgelegen gronden;
 • b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.”;
 • 15. in artikel 3.6, lid 1. tot en met lid 7. vernummeren in 1. tot en met 10.

 

4.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 3.7, lid 1., sub c., na de tweede bullet een nieuwe bullet toevoegen: "de bovengrens van 130% is niet van toepassing en mag worden overschreden voor ontwikkelingen die zien op het vergoten van de oppervlakte stalruimte in het kader van wettelijke eisen voor dierenwelzijn, met dien verstande dat daarbij het aantal dierplaatsen niet mag toenemen;";
 • 2. aan artikel 3.7, lid 2., na de woorden "Burgemeester en wethouders" het woord "kunnen" toevoegen;
 • 3. in artikel 3.7, lid 3., het woord “buurtvergister” wijzigen in “buurtmestverwerkingsinstallatie”;
 • 4. in artikel 3.7, lid 3., sub a. het woord “buurtvergister” wijzigen in “buurtmestverwerkingsinstallatie”;
 • 5. in artikel 3.7, lid 3., sub b. het woord “buurtvergister” wijzigen in “buurtmestverwerkingsinstallatie”;
 • 6. aan artikel 3.7, lid 3, sub b., aan de achtste bullet de woorden "en is aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;" toevoegen;
 • 7. in artikel 3.7, lid 4, sub c., de woorden "het bebouwde vloeroppervlak" wijzigen in "de bebouwde (vloer)oppervlakte";
 • 8. in artikel 3.7, lid 4, sub c., onder de eerste bullet, de woorden ”en zorg” verwijderen;
 • 9. in artikel 3.7, lid 4, sub c., onder de derde bullet, het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 10. in artikel 3.7, lid 4, sub c., onder de vierde bullet, het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 11. aan artikel 3.7, lid 4., sub h., na het woord "landschapsplan" de woorden ", waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend." toevoegen;
 • 12. artikel 3.7, lid 5., sublid c. wijzigen in: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 13. in artikel 3.7, lid 7., na de woorden "Bedrijf - Niet agrarisch" het woord "of" wijzigen in "en de bestemming";
 • 14. aan artikel 3.7, lid 7., sub i., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 15. aan artikel 3.7, lid 8., sub i., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 16. in artikel 3.7, lid 9., de woorden "de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)'" wijzigen in "een maximum oppervlakte (m2) voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van een paardenhouderij";
 • 17. in artikel 3.7, lid 10., tweede en derde bullet, het woord "dat" verwijderen;
 • 18. in artikel 3.7, lid 10., vijfde bullet, de woorden "en beschermde natuurmonumenten" verwijderen;
 • 19. in artikel 3.7, lid 10., de bullets vernummeren in lid a. tot en met lid j.;
 • 20. aan artikel 3.7, na lid 14., een nieuw lid 15. toevoegen: “Burgemeester en wethouders kunnen, wanneer het bij gebruikmaking van een wijzigingsbevoegdheid bij een naastgelegen bestemming nodig is om daarbij ook aangrenzende gronden met de bestemming Agrarisch te betrekken, deze gronden daarbij betrekken en de bestemming Agrarisch wijzigen ten behoeve van de doeleinden en met inachtneming van de regels die in die betreffende wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen.”.

Artikel 5 Agrarisch - Paardenhouderij

5.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 4.1, lid a., wijzigen in: "de uitoefening van een gebruiksgerichte paardenhouderij, met dien verstande dat:

1. per bouwvlak niet meer dan één gebruiksgerichte paardenhouderij is toegestaan;

2. voor zover het bedrijf voor de milieuregelgeving als één inrichting wordt aangemerkt, deze inrichting niet op twee in de nabijheid van elkaar gelegen bouwvlakken mag zijn gelegen";

 • 2. aan artikel 4.1, na lid a., een nieuw lid toevoegen: "hobbymatig agrarisch gebruik;";
 • 3. aan artikel 4.1, lid b., in de tabel, na het adres "Asselseweg 35", "Kapweg 30" met de oppervlakte "569" en de nevenactiviteit "'kantoor'" toevoegen;
 • 4. artikel 4.1, lid c., verwijderen;
 • 5. aan artikel 4.1, onder de woorden "met daaraan ondergeschikt:" na lid h., een nieuw lid toevoegen: "extensief recreatief medegebruik;";
 • 6. aan artikel 4.1, onder de woorden "met daaraan ondergeschikt:" na lid h., een nieuw lid toevoegen: "erfontsluitingswegen;";
 • 7. aan artikel 4.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" na lid i., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • 8. in artikel 4.1, lid a. tot en met lid p. vernummeren in a. tot en met s.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 • a. In artikel 4.2.1, de woorden "geldt dat" wijzigen in "gelden de volgende bepalingen";
 • b. in artikel 4.2.1, lid a., het woord "deze" wijzigen in "gebouwen mogen".

5.2.2 Bedrijfswoning
 • a. Aan artikel 4.2.3, na lid a., een nieuw lid toevoegen: “ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfswoning inpandig' is uitsluitend een inpandige bedrijfswoning toegestaan in een bedrijfsgebouw met een maximum van 750 m3;”;
 • b. in artikel 4.2.3, lid c., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. aan artikel 4.2.3, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. in artikel 4.2.3, lid d., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • e. in artikel 4.2.3, lid a. tot en met lid e. vernummeren in a. tot en met g.

5.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 4.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 4.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

5.2.4 Kleine woning
 • a. Aan artikel 4.2.5, lid a., na de woorden "als bedrijfswoning" het woord "ook" toevoegen;
 • b. in artikel 4.2.5, lid a., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • c. in artikel 4.2.5, lid a., de woorden "dat aantal als maximum aantal kleine woningen het aantal zoals" wijzigen in "het aantal dat";
 • d. in artikel 4.2.5, lid c., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • e. aan artikel 4.2.5, na lid e., een nieuw lid f. toevoegen: "onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.".

5.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning
 • a. Aan artikel 4.2.6, lid c., na de woorden "maximum geldt" de woorden ", mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2." toevoegen;
 • b. aan artikel 4.2.6, na lid c, een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.”.

5.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. In artikel 4.4, lid 8., sub a., het woord “vloeroppervlakte” wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan artikel 4.4, lid 10., sub c., na het woord "landschapsplan" de woorden ", waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;" toevoegen;
 • 3. aan artikel 4.4, na lid 10., een nieuw lid 11. toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en verblijfsrecreatie in de vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak, met inachtneming van het volgende:
 • a. het aantal trekkershutten per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 3;
 • b. de trekkershutten dienen te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • d. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m2 bedragen;
 • e. de onderlinge afstand mag niet minder dan 5 m bedragen.";
 • 4. aan artikel 4.4, na lid 10., een nieuw lid 12. toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.1 voor wat betreft de situering binnen het bouwvlak en toestaan dat bouwvlakgrenzen worden overschreden door bebouwing, met inachtneming van het volgende:
 • a. de oppervlakte waarmee het bouwvlak mag worden overschreden mag niet meer bedragen dan 750 m2;
 • b. de bedrijfswoning mag niet geheel of grotendeels buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. er dient gestreefd te worden naar een compacte (denkbeeldige) bouwvlakvorm;
 • d. aannemelijk is gemaakt dat er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
 • e. aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden dan wel dat hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.”.

5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. In artikel 4.5.1, lid 1., sub a., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 4.5.1, lid 1., na sub c., een nieuw sublid d. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • c. in artikel 4.5.1, lid 3., sub c., het getal "250" wijzigen in "150";
 • d. in artikel 4.5.1, lid 3., sub d., de woorden "de woning met bijbehorende bijgebouwen" wijzigen in "de gebruiksgerichte paardenhouderij".

5.4.2 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. Aan artikel 4.5, na 4.5.1., een nieuw artikel toevoegen: "4.5.2 Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
 • a. het verharden van onverharde paden;
 • b. het gebruik van gronden voor buitenopslag ten behoeve van de niet-agrarische nevenfunctie, tenzij op de verbeelding de aanduiding 'opslag' is aangegeven, want daar is buitenopslag wel toegestaan;
 • c. het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone';
 • d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone'.”;
 • 2. artikel 4.5.1 en artikel 4.5.2 vernummeren in 4.5.1 tot en met 4.5.3.

5.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 4.6, lid 1., sub c., vierde bullet, het woord “vloeroppervlakte” wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan artikel 4.6, lid 1., sub i., na het woord "landschapsplan" de woorden ", waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;" toevoegen;
 • 3. aan artikel 4.6, lid 1., na sub i., een nieuw sublid j. toevoegen: "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 4. aan artikel 4.6, na lid 1., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.5.1, lid 2, ten behoeve van het gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
 • a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
 • c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.";
 • 5. aan artikel 4.6, lid 2., sub d., na het woord "landschapsplan" de woorden ", waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;" toevoegen;
 • 6. aan artikel 4.6, lid 3., na de woorden "plaatsvindt in" het woord "bestaande" toevoegen;
 • 7. aan artikel 4.6, lid 4., na sub l., een nieuw sublid m. toevoegen: "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 8. artikel 4.6, lid 5., wijzigen in: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en verblijfsrecreatie in de vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak.";
 • 9. in artikel 4.6, lid 6., sub a., het woord “vloeroppervlakte” wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 10. in artikel 4.6, lid 6., sub b., het woord “vloeroppervlakte” wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 11. aan artikel 4.6, lid 6., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2;”;
 • 12. aan artikel 4.6, na lid 6., een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.5.2 ten behoeve van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en/of ten behoeve van het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, mits:
 • a. geen onevenredige belemmering plaatsvind van de ontwikkelingsmogelijkheden op nabijgelegen gronden;
 • b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.”;
 • 13. in artikel 4.6, lid 1. tot en met lid 6. vernummeren in 1. tot en met 8.

5.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 4.7, lid 1., sub d., de woorden "en beschermde natuurmonumenten" verwijderen;
 • 2. aan artikel 4.7, lid 2., sub a., na de woorden "voormalige bedrijfsruimte" het woord "alleen" toevoegen;
 • 3. artikel 4.7, lid 2., sublid c. wijzigen in: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 4. aan artikel 4.7., lid 4., sub i., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 5. aan artikel 4.7., lid 5., sub i., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 6. in artikel 4.7, lid 6., sub c., de woorden "het bebouwde vloeroppervlak" wijzigen in "de bebouwde (vloer)oppervlakte";
 • 7. in artikel 4.7, lid 6., sub c., derde bullet, het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 8. in artikel 4.7, lid 6., sub c., vierde bullet, het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 9. aan artikel 4.7, lid 6., sub h., na het woord "landschapsplan" de woorden ", waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;" toevoegen;
 • 10. aan artikel 4.7, lid 6., na sub h., een nieuw sublid i. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 11. in artikel 4.7, lid 7., sub e. de woorden "en beschermde natuurmonumenten" verwijderen.

Artikel 6 Bedrijf - Landelijk

6.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 5.1, lid a., in de tabel, na "sb-32", de aanduiding "sb-35, specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf <= 2.000 m2 te behoeve van natte waterbouw - categorie 3.2" toevoegen;
 • 2. aan artikel 5.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" na lid e., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • 3. in artikel 5.1, lid m., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen";
 • 4. in artikel 5.1, lid e. tot en met lid m. vernummeren in e. tot en met n.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Bedrijfsgebouwen
 • a. In artikel 5.2.2, lid d., in de tabel, bij het adres "Brielaardseweg 44", de oppervlakte wijzigen van het getal "2.035" in “1.395";
 • b. aan artikel 5.2.2, lid d., in de tabel, na het adres "Lange Zuiderweg 19", het adres "Lange Zuiderweg 78", met de oppervlakte "875" toevoegen;
 • c. in artikel 5.2.2, lid d., in de tabel, het adres "Schoonengweg 5", met de oppervlakte "594" verwijderen.

6.2.2 Bedrijfswoning
 • a. In artikel 5.2.3, lid a., sub 2. het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • b. in artikel 5.2.3, lid a., sub 3. de woorden "is toegestaan" wijzigen in "mag worden gebouwd";
 • c. artikel 5.2.3, lid c., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. aan artikel 5.2.3, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • e. in artikel 5.2.3, lid d., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • f. in artikel 5.2.3, lid c. tot en met lid e. vernummeren in c. tot en met f.

6.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 5.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 5.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

6.2.4 Kleine woning
 • a. In artikel 5.2.5, de woorden "Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' gelden voor het bouwen van een bedrijfswoning" wijzigen in "Voor het bouwen van een kleine woning gelden";
 • b. aan artikel 5.2.5, lid a., na de woorden "als bedrijfswoning" het woord "ook" toevoegen;
 • c. in artikel 5.2.5, lid a., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • d. in artikel 5.2.5, lid a., de woorden "dat aantal als maximum aantal kleine woningen het aantal zoals" wijzigen in "het aantal dat";
 • e. in artikel 5.2.5, lid c., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • f. aan artikel 5.2.5, na lid e., een nieuw lid f. toevoegen: "onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.".

6.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning
 • a. In artikel 5.2.6, lid a. tot en met lid b. vernummeren in a. tot en met c;
 • b. aan artikel 5.2.6, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.”.

6.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 5.4, na lid 10, een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken niet meer dan 10 m bedraagt, mits:
 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is.";
 • 2. in artikel 5.4, lid 1. tot en met lid 10. vernummeren in 1. tot en met 11.

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. In artikel 5.5.1, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 5.5.1, lid a., na sub 3., een nieuw sublid 4. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.";
 • c. aan artikel 5.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 3. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • d. aan artikel 5.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 4. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • e. aan artikel 5.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 5. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 5.6, lid 1., sub b., na het woord "geen" het woord "onevenredige" toevoegen;
 • 2. artikel 5.6, lid 1., sub 3., wijzigen in: "het te vestigen landelijke bedrijf moet binnen dezelfde of een lagere milieucategorie vallen, met dien verstande dat uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die worden genoemd in de tabel in artikel 5.1, lid a, danwel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;";
 • 3. in artikel 5.6, lid 1, sub 4., de woorden "ter plaatse" verwijderen;
 • 4. in artikel 5.6, lid 1., sub 1. tot en met sub 5. vernummeren in a. tot en met e.;
 • 5. aan artikel 5.6, na lid 1., een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.1 en de stalling van caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.”;
 • 6. in artikel 5.6, lid 2., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 7. in artikel 5.6, lid 2., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 8. aan artikel 5.6, lid 2., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: "een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.";
 • 9. aan artikel 5.6, na lid 3., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.5.1 ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming Bedrijf - Landelijk;
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.";
 • 10. in artikel 5.6, lid 1. tot en met lid 3. vernummeren in 1. tot en met 5.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 5.7, lid 1., sub a., na de woorden "voormalige bedrijfsruimte" het woord "alleen" toevoegen;
 • 2. in artikel 5.7, lid 3., sub h. de woorden “hetzij een combinatie van sloop en hergebruik van bestaande gebouwen, hetzij een combinatie van sloop en nieuwbouw, waarbij de te slopen oppervlakte gebouwen wordt bepaald op basis van de staffeling die in de onderstaande tabel is genoemd” wijzigen in: “sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden”;
 • 3. in artikel 5.7, lid 3., sub h. de tabel wijzigen in:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch   Benodigde inzetbare sloopmeters  
Bedrijfsrecht   100 m2  
Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2   2 m2  

Artikel 7 Bedrijf - Niet agrarisch

7.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 6.1, lid c., in de tabel, bij de aanduiding (vml), de woorden "< 500 m3 per jaar" verwijderen;
 • 2. aan artikel 6.1, lid c., in de tabel, de aanduiding “sb-104, specifieke vorm van bedrijf - verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar - categorie 4” toevoegen;
 • 3. aan artikel 6.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" na lid i., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • 4. in artikel 6.1, lid q., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen";
 • 5. in artikel 6.1, lid i. tot en met lid q. vernummeren in i. tot en met r.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bedrijfsgebouwen
 • a. In artikel 6.2.2, lid c., in de tabel na het adres "Briellaerdseweg 32 en 32A", het adres Briellaerdseweg 44A" met de oppervlake "640" toevoegen;
 • b. in artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, bij het adres "Garderbroekerweg 59", de oppervlakte wijzigen van het getal "0" in "280”;
 • c. in artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, bij het adres "Harderwijkerkarweg 11", de oppervlakte wijzigen van het getal "73" in “169”;
 • d. in artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, het adres "Lange Zuiderweg 78", met de oppervlakte "875" verwijderen;
 • e. aan artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, na het adres "Lange Zuiderweg 36", het adres "Lange Zuiderweg 126", met de oppervlakte "1.163" toevoegen;
 • f. in artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, bij het adres Oosterbrinkweg 5, de oppervlakte wijzigen van het getal “1.116” in “1.162”;
 • g. in artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, het adres “Palmpol (Total)", met de oppervlakte "400" verwijderen;
 • h. aan artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, voor het adres Rijksweg 85, het adres "Rijksweg A1 11 (Palmpol)", met de oppervlakte "400" toevoegen;
 • i. aan artikel 6.2.2, lid c., in de tabel, voor het adres Rijksweg 85, het adres "Rijksweg A1 21 (Tolnegen)", met de oppervlakte "400" toevoegen.

7.2.2 Bedrijfswoning
 • a. Artikel 6.2.3, lid b., wijzigen in: "in afwijking van het bepaalde in sub a. mag ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning worden gebouwd";
 • b. aan artikel 6.2.3, lid c., voor de woorden "bedrijfswoning inpandig" de woorden "specifieke bouwaanduiding -" toevoegen;
 • c. artikel 6.2.3, lid e., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. aan artikel 6.2.3, na lid e., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • e. in artikel 6.2.3, lid f., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • f. in artikel 6.2.3, lid e. tot en met lid g. vernummeren in e. tot en met h.

7.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 6.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 6.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”;
 • c. in artikel 6.2.4, lid a. tot en met lid c. vernummeren in a. tot en met d.

7.2.4 Kleine woning
 • a. Aan artikel 6.2.5, lid a., na de woorden "als bedrijfswoning" het woord "ook" toevoegen;
 • b. in artikel 6.2.5, lid a., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • c. in artikel 6.2.5, lid a., de woorden "dat aantal als maximum aantal kleine woningen het aantal zoals" wijzigen in "het aantal dat";
 • d. in artikel 6.2.5, lid c., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • e. in artikel 6.2.5, lid c. het woord "m2" wijzigen in "m3".

7.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning

Aan artikel 6.2.6, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.”.

7.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 6.4, na lid 7, een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.7 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken niet meer dan 10 m bedraagt, mits:
 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is.";
 • 2. in artikel 6.4, lid 1. tot en met lid 7. vernummeren in 1. tot en met 8.

 

7.4 Specifieke gebruiksregels
7.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. In artikel 6.5.1, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 6.5.1, lid a., na sub 3., een nieuw sublid 4. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • c. aan artikel 6.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 3. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • d. aan artikel 6.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 4. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • e. aan artikel 6.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 5. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

7.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 6.6, lid a., sub 2., na het woord "geen" het woord "onevenredige" toevoegen;
 • 2. in artikel 6.6, lid a, sub 4., de woorden "ter plaatse" verwijderen;
 • 3. aan artikel 6.6, na lid a., een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.1 en de stalling van caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.”;
 • 4. in artikel 6.6, lid b., sub 1., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte" ;
 • 5. aan artikel 6.6, lid b., sub 1., na de woorden "de bedrijfswoning" de woorden "of kleine woning" toevoegen;
 • 6. in artikel 6.6, lid b., sub 2., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte" ;
 • 7. aan artikel 6.6, lid b., sub 2., na de woorden "dan 60 m2" de woorden "bij een bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning" toevoegen;
 • 8. aan artikel 6.6, lid b., na sub 4., een nieuw sublid 5. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • 9. aan artikel 6.6, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.5.1 ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch;
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.";
 • 10. in artikel 6.6, lid a. tot en met lid c. vernummeren in a. tot en met e.

7.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 6.7, lid 2, sub b., na de woorden "voormalige bedrijfsruimte" het woord "alleen" toevoegen;
 • 2. aan artikel 6.7, lid 2, sub d., na het woord "Bedrijf" de woorden "- Niet agrarisch" toevoegen.

Artikel 8 Cultuur en ontspanning

8.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 7.1, lid c., de woorden "ten dienste van de bestemming" verwijderen;
 • 2. in artikel 7.1, lid n., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen".

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Artikel 7.2.1, wijzigen in "Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.''.

8.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • a. Aan artikel 7.2.2, voor lid a., een nieuw lid toevoegen: “indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven mag, behoudens andersluidende bepalingen in deze regels, uitsluitend worden gebouwd binnen dit bouwvlak;”;
 • b. aan artikel 7.2.2, voor lid a., een nieuw lid toevoegen: “indien in een bestemmingsvlak geen bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd voor zover daartoe in dit artikel uitdrukkelijk mogelijkheden zijn opgenomen;”;
 • c. in artikel 7.2.2, in lid d., in de tabel, bij het adres Zeumerseweg 5, de oppervlakte wijzigen van het getal "198" in "384";
 • d. in artikel 7.2.2, lid a. tot en met lid d. vernummeren in a. tot en met f.

8.2.3 Bedrijfswoning
 • a. Artikel 7.2.3, lid d., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • b. aan artikel 7.2.3, na lid d., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. in artikel 7.2.3, lid e., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • d. in artikel 7.2.3, lid d. tot en met lid f. vernummeren in d. tot en met g.

8.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 7.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 7.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. In artikel 7.5.1, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 7.5.1, lid a., na sub 3., een nieuw sublid 4. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • c. aan artikel 7.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 3. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • d. aan artikel 7.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 4. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • e. aan artikel 7.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 5. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

8.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 7.6, lid 2., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. in artikel 7.6, lid 2., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan artikel 7.6, lid 2., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: "een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.";
 • 4. aan artikel 7.6, na lid 3., een nieuw lid 4. toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.5.1, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Cultuur en ontspanning';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

Aan artikel 7.7, lid 1., sub b., na de woorden "voormalige bedrijfsruimte" het woord "alleen" toevoegen.

Artikel 9 Detailhandel

9.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 8.1, lid a., sub 3., in de tabel, de aanduiding “(sdh-21) – specifieke vorm van detailhandel – verkooppunt van parketvloeren” toevoegen;
 • 2. in artikel 8.1, lid j., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen".

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Artikel 8.2.1, wijzigen in: "Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.''.

9.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • a. In artikel 8.2.2, lid c., in de tabel, het adres "Garderbroekerweg 59", met oppervlakte "280" verwijderen;
 • b. in artikel 8.2.2, lid c., in de tabel, het adres "Lange Zuiderweg 126", met oppervlakte "1.163" verwijderen.

9.2.3 Bedrijfswoning
 • a. artikel 8.2.3, lid d., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • b. aan artikel 8.2.3, na lid d., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. in artikel 8.2.3, lid e., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • d. in artikel 8.2.3, lid d. tot en met lid f. vernummeren in d. tot en met g.

9.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 8.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 8.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

9.3 Specifieke gebruiksregels
 • 1. In artikel 8.5, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • 2. aan artikel 8.5, lid a., na sub 3., een nieuw sublid 4. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”
 • 3. aan artikel 8.5, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 3. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • 4. aan artikel 8.5, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 4. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • 5. aan artikel 8.5, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 5. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

9.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 8.6, lid 2., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. in artikel 8.6, lid 2., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan artikel 8.6, lid 2., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”
 • 4. aan artikel 8.6, na lid 3., een nieuw lid 4. toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.5, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Detailhandel';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

9.5 Wijzigingsbevoegdheid

Aan artikel 8.7, lid a., na de woorden "voormalige bedrijfsruimte" het woord "alleen" toevoegen.

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 9.1, na lid a., de woorden "met daaraan ondergeschikt:" toevoegen;
 • 2. aan artikel 9.1, na lid a., onder de toe te voegen woorden "met daaraan ondergeschikt:" een nieuw lid toevoegen: "waterhuishoudkundige voorzieningen;";
 • 3. aan artikel 9.1, na lid a., onder de toe te voegen woorden "met de daarbij behorende:" een nieuw lid toevoegen: "parkeervoorzieningen;";
 • 4. aan artikel 9.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" voor lid b., een nieuw lid toevoegen: "andere groenvoorzieningen;";
 • 5. artikel 9.1, lid e. verwijderen;
 • 6. in artikel 9.1, lid a. tot en met lid e. vernummeren in a. tot en met g.

10.2 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 9, na artikel 9.3, een nieuw artikel toevoegen: "9.4 Specifieke gebruiksregels

9.4.1. Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het verharden van onverharde paden";

 • 2. artikel 9.3 tot en met artikel 9.5 vernummeren in 9.3 tot en met 9.6.

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Artikel 9.6, lid 1., sub c. wijzigen in: "het verbreden en verharden van paden, het aanleggen van wegen en parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen".

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 10.1, lid c., de woorden "specifieke vorm van horeca - " verwijderen;
 • 2. in artikel 10.1, lid m., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen".

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen
 • a. In artikel 10.2.1, het woord "dat" wijzigen in "de volgende bepaling";
 • b. artikel 10.2.1, lid a. wijzigen in: "gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd;''.

11.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • a. In artikel 10.2.2, lid d., in de tabel, het adres “Brugveenseweg 25 en 27” wijzigen in “Brugveenseweg 25 en 25A”;
 • b. in artikel 10.2.2, lid d., in de tabel, het adres "Rijksweg 85 en 85A", met de oppervlakte "2.029" wijzigen in "Rijksweg 85", met de oppervlakte "580";
 • c. aan artikel 10.2.2, lid d., in de tabel, voor het adres Stationsweg 4A, het adres "Rijksweg 85A", met de oppervlakte "1.450" toevoegen;
 • d. in artikel 10.2.2, lid d., in de tabel, het adres "Zelderseweg 63 en 67", met de oppervlakte "1.331" wijzigen in "Zelderseweg 63", met de oppervlakte "836";
 • e. aan artikel 10.2.2, lid d., in de tabel, voor het adres Zevenbergjesweg 15A, het adres "Zelderseweg 67", met de oppervlakte "612" toevoegen.

11.2.3 Bedrijfswoning
 • a. artikel 10.2.3, lid d., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • b. aan artikel 10.2.3, na lid d., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. in artikel 10.2.3, lid e., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • d. aan artikel 10.2.3, lid e., na het woord ''bedragen'' de woorden “, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximale inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven” toevoegen;
 • e. in artikel 10.2.3, lid d. tot en met lid f. vernummeren in d. tot en met g.

11.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 10.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 10.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

11.2.5 Kleine woning

In artikel 10.2.5, lid b., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een".

11.2.6 Bijgebouwen bij kleine woning

Aan artikel 10.2.6, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.”.

11.3 Specifieke gebruiksregels
11.3.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. In artikel 10.5.1, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 10.5.1, lid a., na sub 3., een nieuw sublid. 4 toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”
 • c. aan artikel 10.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 3. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • d. aan artikel 10.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 4. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • e. aan artikel 10.5.1, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 5. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

11.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 10.6, lid 1., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. in artikel 10.6, lid 1., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan artikel 10.6, lid 1., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • 4. aan artikel 10.6, na lid 2., een nieuw lid 3. toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.5.1, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Horeca';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

11.5 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 10.7, lid d., na de woorden "voormalige bedrijfsruimten" het woord "alleen" toevoegen;
 • 2. in artikel 10.7, lid d. en lid e. vernummeren in a. en b.

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 11.1, lid c., na de woorden " 'kampeerterrein' is" het woord "ook" toevoegen;
 • 2. in artikel 11.1, lid m., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen".

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Artikel 11.2.1, wijzigen in: "Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.''.

12.2.2 Bedrijfswoning
 • a. Aan artikel 11.2.3, lid c., voor de woorden "bedrijfswoning inpandig" de woorden "specifieke bouwaanduiding -" toevoegen;
 • b. artikel 11.2.3, lid e., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. aan artikel 11.2.3, na lid e., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. in artikel 11.2.3, lid f., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • e. in artikel 11.2.3, lid d. tot en met lid g. vernummeren in d. tot en met h.

12.2.3 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 11.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 11.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

12.3 Specifieke gebruiksregels
 • 1. In artikel 11.5, lid a., sub 1., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • 2. aan artikel 11.5, lid a., na sub 3., een nieuw sublid 4. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.";
 • 3. aan artikel 11.5, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 3. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • 4. aan artikel 11.5, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 4. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • 5. aan artikel 11.5, lid c., na sub 2., een nieuw sublid 5. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

12.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 11.6, lid 2., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. in artikel 11.6, lid 2., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan artikel 11.6, lid 2., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”
 • 4. aan artikel 11.6, na lid 3., een nieuw lid 4. toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.5, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Maatschappelijk';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

12.5 Wijzigingsbevoegdheid

Aan artikel 11.7, lid 1., sub a., na het woord "bedrijfswoning(en)" het woord "ook" toevoegen.

Artikel 13 Maatschappelijk - Militair terrein

13.1 Bestemmingsomschrijving

In artikel 12.1, lid m., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen".

13.2 Bouwregels
13.2.1 Bedrijfswoning
 • a. artikel 12.2.3, lid c., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • b. aan artikel 12.2.3, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. in artikel 12.2.3, lid d., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • d. in artikel 12.2.3, lid c. tot en met lid e. vernummeren in c. tot en met f.

13.2.2 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 12.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 12.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

13.3 Specifieke gebruiksregels

Aan artikel 12, na artikel 12.4, een nieuw artikel toevoegen: "12.5 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:

 • a. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn;
 • b. de totale grondoppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2 bedraagt;
 • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
 • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
 • e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit."

13.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 12, na artikel 12.4, een nieuw artikel toevoegen: "12.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.5, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:

  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Maatschappelijk - Militair terrein';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.";
 • 2. artikel 12.5 "Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden" vernummeren in 12.7.

Artikel 14 Natuur

14.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 13.1, lid b., verwijderen;
 • 2. aan artikel 13.1, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - uitkijktoren' is een uitkijktoren toegestaan;";
 • 3. aan artikel 13.1, onder de woorden "met daaraan ondergeschikt:" na lid h., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' ook voor overnachtingsdoeleinden in de vorm van een groepskampeerterreinen;";
 • 4. aan artikel 13.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" na lid k., een nieuw lid toevoegen: "parkeervoorzieningen;";
 • 5. aan artikel 13.1, onder de woorden "met de daarbij behorende:" na lid k., een nieuw lid toevoegen: "paden.";
 • 6. in artikel 13.1, lid a. tot en met lid k. vernummeren in a. tot en met n.

14.2 Bouwregels
 • 1. Aan artikel 13.2, na lid a., een nieuw lid toevoegen: “ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - uitkijktoren' mag de bouwhoogte niet meer dan 14 meter bedragen;";
 • 2. in artikel 13.2, lid a. tot en met lid c. vernummeren in a. tot en met d.

14.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Artikel 13.4, sub a., wijzigen in: "het aantal gebouwen mag per 100 hectare natuurgebied niet meer dan 1 bedragen;";
 • 2. aan artikel 13.4, na sub f., een nieuw sublid g. toevoegen: "geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 3. aan artikel 13.4, na het bestaande ongenummerde lid, een nieuw lid toevoegen: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 13.2 voor wat betreft de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken en toestaan dat een uitkijktoren wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
  • a. de bouwhoogte niet meer dan 15 m bedraagt;
  • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
  • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • d. geen significante aantasting van ecologische waarden plaatsvindt en is aangetoond dat het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
  • e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.”;
 • 4. in artikel 13.4, het ongenummerde lid en het nieuwe lid vernummeren in lid 1. en lid 2.

14.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 13.5.2, voor lid a., een nieuw lid toevoegen: "het verharden van onverharde paden;";
 • 2. in artikel 13.5.2, lid d. tot en met lid g. wijzigen in bullets behorend bij lid c.;
 • 3. in artikel 13.5.2, lid a. tot en met lid g. vernummeren in a. tot en met d.

Artikel 15 Recreatie

15.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 14.1, lid h., de woorden "ten dienste van de bestemming" verwijderen;
 • 2. in artikel 14.1, lid k., de woorden “, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan" verwijderen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Artikel 14.2.1 wijzigen in: "Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven mag, behoudens andersluidende bepalingen in deze regels, uitsluitend worden gebouwd binnen dit bouwvlak;
 • b. kiosken en gebouwen voor sanitaire voorzieningen zijn toegestaan buiten het bouwvlak.”.

15.2.2 Bedrijfsgebouwen
 • a. In artikel 14.2.2, lid c., de woorden "de aangegeven oppervlakte" wijzigen in "in onderstaande tabel is aangegeven";
 • b. in artikel 14.2.2, lid c., in de tabel, bij de aanduiding dagrecreatie, de oppervlakte wijzigen van het getal ”25” in “139”.

15.2.3 Bedrijfswoning
 • a. Aan artikel 14.2.3, voor lid a., een nieuw lid toevoegen: “ter plaatse van een bestemmingsvlak is één bedrijfswoning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' want daar geldt als maximum het aantal zoals op de verbeelding is aangegeven;”;
 • b. artikel 14.2.3, lid b, wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. aan artikel 14.2.3, na lid b., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. in artikel 14.2.3, lid c., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • e. in artikel 14.2.3, lid a. tot en met lid d. vernummeren in a. tot en met f.

15.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 14.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 14.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.".

15.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. In artikel 14.4, lid 6., sub c., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. aan artikel 14.4, lid 6., sub f., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 3. aan artikel 14.4, lid 7., sub c., tweede bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen.

15.4 Specifieke gebruiksregels
15.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
 • a. Aan artikel 14.5.1, na lid b., een nieuw lid c. toevoegen: "de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;";
 • b. aan artikel 14.5.1, na lid b., een nieuw lid d. toevoegen: "de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;";
 • c. aan artikel 14.5.1, na lid b., een nieuw lid e. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.".

15.4.2 Gebruik strijdig met de bestemming

Artikel 14.5.2, lid b., wijzigen in “het gebruik van gronden en bebouwing voor overnachtingsdoeleinden, behoudens wanneer dit gebruik plaatsvindt ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling is vereist en deze is verleend.”.

Artikel 16 Recreatie - Recreatiewoning

16.1 Bouwregels
16.1.1 Recreatiewoning

In artikel 15.2.2, lid c., na de woorden "oppervlakte van" het woord "de" wijzigen in "een".

Artikel 17 Recreatie - Verblijfsrecreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. In artikel 16.1, lid e., de woorden "waarbij voor lid b. tot en met e. genoemde recreatiebedrijven geldt dat:" verwijderen;
 • 2. in artikel 16.1, lid e., de vier subleden wijzigen in vier nieuwe leden na lid e.;
 • 3. aan artikel 16.1, lid f., na het woord "genoemd" de woorden ", met dien verstande dat op de verblijfsrecreatieterreinen in de onderstaande tabel groepsaccommodaties zijn uitgesloten" toevoegen;
 • 4. in artikel 16.1, lid h, sub 2., het woord "kantine" wijzigen in "horecavoorziening, niet zijnde hotel";
 • 5. in artikel 16.1, lid l., de woorden "op recreatiebedrijven" verwijderen;
 • 6. in artikel 16.1, lid e. tot en met lid t. vernummeren in e. tot en met x.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen voor recreatief verblijf
 • a. In artikel 16.2.2, lid a., in de tabel na "Oud Milligenseweg 38" de rij "Oud Milligenseweg 62" verwijderen;
 • b. in artikel 16.2.2, lid e., in de tabel, de gehele kolom 'maximum inhoud (m3)' verwijderen;
 • c. aan artikel 16.2.2, na lid e., een nieuw lid toevoegen: "in afwijking van de in de tabel 16.2.2, lid e. genoemde maximum oppervlakte voor een recreatiewoning, geldt dat ter plaatse van het in de tabel hieronder aangegeven recreatiebedrijf voor het genoemde maximum aantal recreatiewoningen, de oppervlakte per recreatiewoning niet meer mag bedragen dan 85m².

Straat   Huisnummer   Naam recreatieterrein   Maximum aantal recreatiewoningen  
Kerkendelweg   30   Berkenhorst   25  

 • d. aan artikel 16.2.2, na lid f., een nieuw lid toevoegen: “in afwijking van het bepaalde in artikel 16.1, aanhef en de leden b., d. en e. en van het bepaalde in artikel 16.2.2, aanhef en lid a., mag per recreatiebedrijf maximaal 50% van het aantal toeristische standplaatsen worden benut voor een glampingverblijf.”;
 • e. in artikel 16.2.2, lid e. tot en met lid f. vernummeren in e. tot en met h.

17.2.2 Gebouwen voor centrale en sanitaire voorzieningen

In artikel 16.2.3, lid c, in de tabel, het woord "kantine" wijzigen in "Horecavoorziening, niet zijnde hotel".

17.2.3 Bedrijfswoning
 • a. In artikel 16.2.4, lid a., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • b. aan artikel 16.2.4, na lid b., een nieuw lid toevoegen: "bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande woning;";
 • c. artikel 16.2.4, lid c., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • d. aan artikel 16.2.4, na lid c., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • e. in artikel 16.2.4, lid d., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • f. in artikel 16.2.4, lid b. tot en met lid e. vernummeren in b. tot en met g.

17.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 16.2.5, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 16.2.5, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

17.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 16.4, voor lid 1., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.4 voor wat betreft de plaats van de woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw op een andere plaats plaatsvind, mits:
 • a. de belangen en gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 2. aan artikel 16.4, lid 1., na sub b., een nieuw sublid c. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 3. aan artikel 16.4, lid 2., na sub b., een nieuw sublid c. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 4. in artikel 16.4, lid 3., na de woorden "6 m bedraagt" de woorden "en/of de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan 10 m bedraagt," toevoegen;
 • 5. in artikel 16.4, lid 7, sub c., de woorden “wisselende verhuur” wijzigen in “recreatief verblijf in de vorm van permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden, ter ondersteuning van de bedrijfsmatige exploitatie van het terrein”;
 • 6. artikel 16.4, lid 8., sublid b. verwijderen;
 • 7. in artikel 16.4, lid 8., sub c. tot en met sub e. vernummeren in b. tot en met d.;
 • 8. aan artikel 16.4, lid 9., na sub c., een nieuw sublid d. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 9. aan artikel 16.4, lid 11., na sub c., een nieuw sublid d. toevoegen: "er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 10. aan artikel 16.4, na lid 13., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.1, aanhef en de leden b tot en met e, en toestaan dat hotelkamers worden gerealiseerd, met inachtneming van het volgende:
 • a. de hotelkamers vormen een onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van het recreatiebedrijf;
 • b. het aantal hotelkamers bedraagt per recreatiebedrijf maximaal 8;
 • c. de hotelkamers maken onderdeel uit van een gebouw voor centrale voorzieningen, danwel dienen ter invulling van en komen in de plaats van recreatiewoningen;
 • d. indien hotelkamers in de plaats komen van recreatiewoningen kunnen in de plaats van één recreatiewoning twee hotelkamers worden gerealiseerd;
 • e. de hotelkamers worden gerealiseerd binnen de toegestane afmetingen voor de centrale voorzieningen, danwel binnen die voor recreatiewoningen, met dien verstande dat in het laatste geval twee hotelkamers samen de afmeting van één recreatiewoning mogen hebben.”;
 • 11. aan artikel 16.4, na lid 13., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.3, aanhef en lid c, en toestaan dat de toegestane oppervlaktes voor horecavoorziening, niet zijnde hotel, kantoren ten behoeve van de bedrijfsvoering, overdekte sport-, spel-, wellness- en zwemvoorziening, respectievelijk kampwinkels onderling anders worden toegedeeld, met inachtneming van het volgende:
 • a. de gezamenlijk toegestane oppervlakte voor deze voorzieningen mag niet worden overschreden, behoudens het bepaalde in artikel 16.4, lid 1;
 • b. de toegestane oppervlakte voor bergingen mag hierbij niet worden betrokken;
 • c. aangetoond dient te worden dat de centrale voorzieningen primair zijn bedoeld voor bezoekers die hun recreatieve nachtverblijf op het betreffende recreatiebedrijf hebben.”;
 • 12. in artikel 16.4, lid 1. tot en met lid 13. vernummeren in 1. tot en met 16.

17.4 Specifieke gebruiksregels
17.4.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming

Aan artikel 16.5.1, na lid b., een nieuw lid c. toevoegen: "het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:

  • 1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
  • 2. de totale grondoppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2 bedraagt;
  • 3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
  • 4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • 5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit."

17.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 16, na artikel 16.5, een nieuw artikel toevoegen: "16.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.5.1, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:

  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.";
 • 2. artikel 16.6 "Wijzigingsbevoegdheid" vernummeren in 16.7.

17.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 16.6, lid 1, sub d., na het woord "verblijf" de woorden “in de vorm van permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden, met het oog waarop op de verbeelding de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - wisselende verhuur' kan worden opgenomen” toevoegen;
 • 2. aan artikel 16.6, lid 1., na sub d., een nieuw sublid toevoegen: "voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden, door middel van het beheren of exploiteren van de recreatiewoningen door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon;";
 • 3. aan artikel 16.6, lid 1., na sub f., een nieuw sublid toevoegen: "aangetoond dient te worden dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;";
 • 4. in artikel 16.6, lid 1., sub d. tot en met sub i. vernummeren in d. tot en met k.;
 • 5. in artikel 16.6, lid 2., sub a. het getal "3" wijzigen in "6";
 • 6. in artikel 16.6, lid 2., sub a. de woorden "dan 4,5 m bedragen," wijzigen in "dan 6 m bedragen en";
 • 7. in artikel 16.6, lid 2., sub a. de woorden "en de inhoud mag niet meer dan 400 m3" verwijderen;
 • 8. aan artikel 16.6, lid 2., na sub d., een nieuw sublid toevoegen: "aangetoond dient te worden dat de recreatiewoningen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van recreatief verblijf in de vorm van permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden, met het oog waarop op de verbeelding de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - wisselende verhuur' kan worden opgenomen;";
 • 9. aan artikel 16.6, lid 2., na sub d., een nieuw sublid toevoegen: "voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden, door middel van het beheren of exploiteren van de recreatiewoningen door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon;";
 • 10. in artikel 16.6, lid 2., sub d. tot en met sub f. vernummeren in d. tot en met h.
 • 11. aan artikel 16.6, na lid 2., een nieuw lid 3. toevoegen: "Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om bij een recreatiebedrijf waar nu één bedrijfswoning is toegestaan een tweede bedrijfswoning toe te staan, met inachtneming van het volgende:
 • a. aangetoond dient te worden dat de aard en de omvang van de bedrijfsvoering - zowel kwantitatief als kwalitatief - zodanig zijn en dat de kwaliteit van de dienstverlening waar het bedrijf voor staat van dien aard is, dat een goede bedrijfsvoering en dienstverlening alleen structureel gewaarborgd kunnen worden indien een tweede beheerder op het terrein woonachtig is;
 • b. aangetoond dient te worden dat deze bedrijfsvoering en dienstverlening ook op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze zijn verzekerd;
 • c. aangetoond dient te worden dat het recreatiebedrijf een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten minste twee volledige arbeidskrachten, met een daarbij passend jaarinkomen.".

Artikel 18 Sport

18.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 17.1., lid e. voor het woord "horecavoorzieningen" het woord "onzelfstandige" toevoegen;
 • 2. in artikel 17.1, lid n., het woord "water" wijzigen in "waterhuishoudkundige voorzieningen".

18.2 Bouwregels
18.2.1 Bedrijfswoning
 • a. Artikel 17.2.3, lid d., wijzigen in: "de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • b. aan artikel 17.2.3, na lid d., een nieuw lid toevoegen: "de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;";
 • c. in artikel 17.2.3, lid e., na de woorden "inhoud van" het woord "de" wijzigen in "een";
 • d. in artikel 17.2.3, lid d. tot en met lid f. vernummeren in d. tot en met g.

18.2.2 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
 • a. In artikel 17.2.4, lid c., de woorden "die horen bij een bedrijfswoning" verwijderen;
 • b. aan artikel 17.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

18.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 17.4, lid 1., voor sub a., een nieuw sublid toevoegen: "de bebouwing niet meer bedraagt dan 5% van de in artikel 17.2.2 toegestane bebouwing;";
 • 2. in artikel 17.4, lid 1, sub a en sub b. vernummeren in a. tot en met c.

18.4 Specifieke gebruiksregels
18.4.1 Gebruik overeenkomstig het bestemmingsplan
 • a. In artikel 17.5.2, lid 1., sub a., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • b. aan artikel 17.5.2, lid 1., na sub c., een nieuw sublid d. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”.

18.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 17.6, lid a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. in artikel 17.6, lid b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan artikel 17.6, na lid d., een nieuw lid e. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”.

Artikel 19 Verkeer

19.1 Specifieke gebruiksregels
19.1.1 Gebruik strijdig met de bestemming

Artikel 18.5.1 wijzigen in: "In afwijking van artikel 18.1 zijn speelvoorzieningen niet toegelaten ter plaatse van de aanduiding 'spoorweg'.".

19.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Aan artikel 18, na artikel 18.5, een nieuw artikel toevoegen: "18.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het verbreden en verharden van onverharde paden, wegen en parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
  • b. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tengevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten.

 • 2. Het in artikel 18.6, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • a. het normale onderhoud betreffen;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

 • 3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 18.6, en hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.".

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Artikel 19.1, lid a., wijzigen in "water";
 • 2. aan artikel 19.1, na lid a., een nieuw lid toevoegen: "waterlopen;";
 • 3. aan artikel 19.1, na lid a., een nieuw lid toevoegen: "waterberging;";
 • 4. aan artikel 19.1, na lid a., een nieuw lid toevoegen: "watergangen;";
 • 5. aan artikel 19.1, na lid a., een nieuw lid toevoegen: "waterpartijen;";
 • 6. aan artikel 19.1, na lid a., een nieuw lid toevoegen: "waterhuishoudkundige voorzieningen";
 • 7. artikel 19.1, lid b. verwijderen;
 • 8. in artikel 19.1, lid e. de woorden "waaronder hengelsport" verwijderen;
 • 9. in artikel 19.1, lid f., na de woorden "zijnde, waaronder" het woord "waterkeringen," toevoegen;
 • 10. in artikel 19.1, lid a. tot en met lid g. vernummeren in a. tot en met k.

20.2 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 19, na artikel 19.3, een nieuw artikel toevoegen: "19.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 19.2 voor het oprichten van enig bouwwerk na schriftelijke instemming van de waterbeheerder."

 • 2. artikel 19.3 tot en met artikel 19.5 vernummeren in 19.3 tot en met 19.6.

Artikel 21 Wonen

21.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 20.1, lid a., na het woord "wonen" de woorden "in woningen" toevoegen;
 • 2. aan artikel 20.1, na lid e., een nieuw lid toevoegen: "ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' alleen voor standplaats(en) van woonwagen(s) met één berging en één gebouw voor sanitaire voorzieningen per standplaats;";
 • 3. in artikel 20.1, lid e. tot en met lid j. vernummeren in e. tot en met k.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Woning
 • a. In artikel 20.2.2, lid a., sub 1., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • b. in artikel 20.2.2, lid d., de woorden "goot- en" wijzigen in "goothoogte (m), maximum";
 • c. in artikel 20.2.2, lid e., de woorden "goot- en" wijzigen in "goothoogte (m), maximum".

21.2.2 Woongebouw
 • a. In artikel 20.2.3, lid a., het woord "wooneenheden" wijzigen in "woningen";
 • b. in artikel 20.2.3, lid e., de woorden "goot- en" wijzigen in "goothoogte (m), maximum";
 • c. in artikel 20.2.3, lid f., de woorden "goot- en" wijzigen in "goothoogte (m), maximum".

21.2.3 Bijgebouwen

Aan artikel 20.2.4, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.”.

21.2.4 Kleine woning
 • a. In artikel 20.2.5, lid c., de woorden "goot- en" wijzigen in "goothoogte (m), maximum";
 • b. in artikel 20.2.5, lid d., de woorden "goot- en" wijzigen in "goothoogte (m), maximum".

21.2.5 Bijgebouwen bij kleine woning

Aan artikel 20.2.6, na lid c., een nieuw lid d. toevoegen: “onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.”.

21.2.6 Woonwagenstandplaats

Aan artikel 20.2, na artikel 20.2.6, een nieuw artikel toevoegen: "20.2.7 Woonwagenstandplaats

Voor een standplaats van een woonwagen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' mogen niet meer standplaatsen worden gecreëerd dan op de verbeelding is weergegeven;
 • b. de inhoud van de woonwagen mag niet meer bedragen dan 300 m3;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m, gemeten vanaf de begane grondvloer, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte (m) zoals op de verbeelding is weergegeven;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,0 m, gemeten vanaf de begane grondvloer, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte (m) zoals op de verbeelding is weergegeven.”.

21.2.7 Bijgebouwen bij woonwagenstandplaats

Aan artikel 20.2, na artikel 20.2.6, een nieuw artikel toevoegen: "20.2.8 Bijgebouwen bij woonwagenstandplaats

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een woonwagenstandplaats gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen;
 • b. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 20 m2, met dien verstande dat indien de bestaande oppervlakte van bijgebouwen groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m2.”.

21.2.8 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Aan artikel 20.2.9, lid d., na de woorden "in artikel 20.2.4" de woorden ", artikel 20.2.6 of artikel 20.2.8" toevoegen;
 • b. artikel 20.2.6 tot en met artikel 20.2.9 vernummeren in 20.2.6 tot en met 20.2.11.

21.3 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 20.4, lid 1., na de woorden "afwijken van" de woorden "artikel 20.2.1," toevoegen;
 • 2. aan artikel 20.4, lid 1., na sub b., een nieuw sublid c. toevoegen: "geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.";
 • 3. aan artikel 20.4, na lid 2., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.5, lid d. voor wat betreft de maximum bouwhoogte van een kleine woning en toestaan dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.";
 • 4. aan artikel 20.4, na lid 6., een nieuw lid toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.1, onder b, en toestaan dat bijgebouwen buiten een bouwvlak worden gebouwd, mits:
 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.";
 • 5. in artikel 20.4, lid 2. tot en met lid 6. vernummeren in 2. tot en met 8.

21.4 Specifieke gebruiksregels
 • 1. In artikel 20.5.1, lid 1., sub a., de woorden "het vloeroppervlak" wijzigen in "de (vloer)oppervlakte";
 • 2. aan artikel 20.5.1, lid 1., na sub c., een nieuw sublid d. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”.

21.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. In artikel 20.6, lid 1., sub a., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 2. in artikel 20.6, lid 1., sub b., het woord "vloeroppervlakte" wijzigen in "(vloer)oppervlakte";
 • 3. aan artikel 20.6, lid 1., na sub d., een nieuw sublid e. toevoegen: “een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.”;
 • 4. aan artikel 20.6, lid 3., na de woorden "plaatsvindt in" het woord "bestaande" toevoegen;
 • 5. aan artikel 20.6, na lid 3., een nieuw lid 4. toevoegen: "Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.5.1, ten behoeve van het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
  • a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de bestemming 'Wonen';
  • b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
  • c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
  • d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm, monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
  • e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2 bedraagt;
  • f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
  • i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing.

21.6 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Aan artikel 20.7, lid 4., na de woorden "intensieve veehouderij" de woorden "en daarbij de aanduiding 'maximum volume' (m3) opnemen" toevoegen;
 • 2. aan artikel 20.7, lid 4., sub c., na het woord "landschapsplan" de woorden ", waaraan door burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend" toevoegen;
 • 3. in artikel 20.7, lid 4., sub f. de woorden "en beschermde natuurmonumenten" verwijderen.
 • 4. in artikel 20.7, lid 4., sub i. de woorden "componenten 'aantal bouwvlakken' en 'oppervlakte bouwvlak' " wijzigen in "component aantal bouwvlakken";
 • 5. aan artikel 20.7, lid 4., na sub i., een nieuw sublid j. toevoegen: "de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 660 m3 bedragen, behoudens het bepaalde in artikel 31.3 onder b.";
 • 6. aan artikel 20.7, lid 6., na de woorden "Bedrijf - Niet agrarisch" de woorden "en daarbij de aanduiding 'maximum volume' (m3) of de bestemming" toevoegen;
 • 7. aan artikel 20.7, lid 6., sub i., derde bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen;
 • 8. aan artikel 20.7, lid 7., na de woorden "Recreatie - Verblijfsrecreatie" de woorden "en daarbij de aanduiding 'maximum volume' (m3) of de bestemming" toevoegen;
 • 9. aan artikel 20.7, lid 7., sub i., derde bullet na de woorden "benut, mag" het woord "ook" toevoegen.

Artikel 22 Wonen - Voormalige recreatiewoning

22.1 Bestemmingsomschrijving

Aan artikel 21.1, lid a., na het woord "wonen", de woorden "in woningen" toevoegen;

Artikel 23 Leiding - Gas

23.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

In artikel 22.4, lid 2., de woorden ", indien het belang van de leiding daardoor niet onevenredig wordt geschaad" wijzigen in "na schriftelijke instemming van de leidingbeheerder".

Artikel 24 Leiding - Hoogspanning

24.1 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Aan artikel 23, na artikel 23.2, een nieuw artikel toevoegen: "23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 23.2 voor wat betreft het oprichten van bebouwing overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, met uitzondering van (bedrijfs)woningen en na schriftelijke instemming van de elektriciteitsmaatschappij.";

 • 2. artikel 23.2 en artikel 23.3 vernummeren in 23.2 tot en met 23.4.

24.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Artikel 23.3, lid 1, sub d. verwijderen.

Artikel 25 Leiding - Riool

De regels van artikel 24 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 26 Waarde - Archeologie 1

26.1 Bestemmingsomschrijving

In artikel 25.1, het woord "primair" wijzigen in "mede".

26.2 Bouwregels
 • 1. Artikel 25.2, lid 3., wijzigen in de woorden "Als artikel 25.2, lid 1 dan wel 25.2, lid 2 van toepassing is, dan mag desondanks worden gebouwd ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - indien de archeologische waarden van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld met een archeologisch onderzoeksrapport en/of advies van een archeologisch deskundige. In dat geval kan aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde worden verbonden dat technische maatregelen worden getroffen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden.";
 • 2. aan artikel 25.2, na lid 3, een nieuw lid 4. toevoegen: "Indien uit de hiervoor bedoelde onderzoeksrapport en/of advies blijkt dat de archeologische waarden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag toch een omgevingsvergunning verlenen op voorwaarde dat:
  • a. opgravingen worden verricht en daarvan rapport wordt gedaan; en/of
  • b. een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, begeleidt.".

26.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. In artikel 25.3, lid 1., sub a., de woorden "het uitvoeren van" verwijderen;
 • 2. in artikel 25.3, lid 2., aanhef, de woorden "de volgende" verwijderen;
 • 3. in artikel 25.3, lid 3., het woord "pas" verwijderen;
 • 4. aan artikel 25.3, lid 4., sub a., na de woorden "en beheer" de woorden "dan wel archeologisch onderzoek betreffen" toevoegen;
 • 5. in artikel 25.3, lid 4., sub c. de woorden "rapport waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld" wijzigen in "archeologisch rapport en/of advies van een archeologisch deskundige".

26.4 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 25.4, na de woorden "wethouders kunnen" de woorden "deze bestemming" wijzigen in "het plan";
 • 2. in artikel 25.4, de woorden "de aanwijzing als beschermd rijksmonument op grond van de Monumentenwet 1988 is ingetrokken" wijzigen in "indien het rijksmonument geschrapt is uit het register op grond van de Erfgoedwet".

Artikel 27 Waarde - Archeologie 2

27.1 Bestemmingsomschrijving

In artikel 26.1, het woord "primair" wijzigen in "mede".

27.2 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Artikel 26.3, lid 1., sub a., wijzigen in de woorden "de archeologische waarden van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld met een archeologische onderzoeksrapport en/of advies van een archeologisch deskundige. In dat geval kan aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde worden verbonden dat technische maatregelen worden getroffen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden";
 • 2. artikel 26.3, lid 1., sub b., wijzigen in de woorden "indien uit het hiervoor bedoelde onderzoeksrapport en/of advies blijkt dat de archeologische waarden van de gronden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen op voorwaarde dat:
 • opgravingen worden verricht en daarvan rapport wordt gedaan; en/of
 • een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, begeleidt.".

27.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. In artikel 26.4, lid 1., sub a., de woorden "het uitvoeren van" verwijderen;
 • 2. in artikel 26.4, lid 2., het woord "pas" verwijderen;
 • 3. in artikel 26.4, lid 3., sub a. de woorden "andere werken, behorende" wijzigen in "behoren";
 • 4. aan artikel 26.4, lid 3., sub a., na de woorden "en beheer" de woorden "dan wel archeologisch onderzoek betreffen" toevoegen;
 • 5. in artikel 26.4, lid 3., sub c. de woorden "rapport waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld" wijzigen in "archeologisch rapport en/of advies van een archeologisch deskundige".

27.4 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. In artikel 26.5, na de woorden "wethouders kunnen" de woorden "deze bestemming" wijzigen in "het plan";
 • 2. in artikel 26.5 de woorden "de aanwijzing als beschermd rijksmonument op grond van de Monumentenwet 1988 is ingetrokken" wijzigen in "indien het rijksmonument geschrapt is uit het register op grond van de Erfgoedwet".

Artikel 28 Waarde - Beplanting en Verkaveling

De regels van artikel 27 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 29 Waarde - Openheid en Reliëf

29.1 Bestemmingsomschrijving
 • 1. Aan artikel 28.1, lid c., voor het woord "voeropslagvoorziening" de woorden "mest- en/of" toevoegen;
 • 2. in artikel 28.1, lid c., het woord "Agrarisch" wijzigen in de woorden " 'Agrarisch' of 'Agrarisch - Paardenhouderij' ".

29.2 Bouwregels

Aan artikel 28.2, na de woorden "erf- en terreinafscheidingen" de woorden “uitgezonderd aansluitend aan het bouwvlak waar bij recht of bij afwijking gebouwd kan worden” toevoegen.

29.3 Specifieke gebruiksregels
 • 1. Aan artikel 28, na artikel 28.2, een nieuw lid toevoegen: "28.3 Specifieke gebruiksregels

28.3.1 Gebruik strijdig met de bestemming 

"Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt, in afwijking van hetgeen overigens in dit plan is bepaald, het telen van houtachtige gewassen en het beplanten met fruitbomen voor bedrijfsmatige doeleinden.".

 • 2. artikel 28.2 en artikel 28.3 vernummeren in 28.2 tot en met 28.4.

29.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Artikel 28.3, lid 1., sub c. verwijderen.

Artikel 30 Waterstaat - Waterhuishouding

De regels van artikel 29 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 31 Anti-dubbeltelregel

De regels van artikel 30 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 32 Algemene bouwregels

32.1 Ondergrondse bouwwerken
 • 1. Artikel 31.2, lid 1. wijzigen in “Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een onderbouw, danwel een onoverdekte toegangsconstructie voor een onderbouw, tenzij het een mestbassin of daarmee samenhangend of vergelijkbaar bouwwerk betreft”;
 • 2. artikel 31.2, lid 2. wijzigen in “Het bouwen van een onderbouw en onoverdekte toegangsconstructie is uitsluitend toegestaan indien en voor zover dit in de regels uitdrukkelijk is bepaald”.

32.2 Inpandige bijgebouwen

Aan artikel 31, na lid 31.4, een nieuw lid toevoegen: “31.5 Inpandige bijgebouwen

Indien een bijgebouw wordt gerealiseerd overeenkomstig het bepaalde in de tweede volzin van artikel 2.27:

 • a. telt dit bijgebouw niet mee voor de bepaling van de inhoud van de woning;
 • b. telt de (vloer)oppervlakte van dit gebouw mee als oppervlakte aan bijgebouwen.”.

Artikel 33 Algemene gebruiksregels

33.1 Gebruik strijdig met de bestemming
 • 1. In artikel 32.1, lid f., de woorden "met inbegrip van" verwijderen;
 • 2. aan artikel 32.1, lid f., na het woord "ultralighthelikopters" de woorden ", niet zijnde traumahelikopters" toevoegen.

33.2 Parkeernormen

Aan artikel 32, na artikel 32.3, een nieuw artikel toevoegen: "32.4 Parkeernormen

 • 1. Voor nieuwe ontwikkelingen - dat wil zeggen bouwactiviteiten waarbij de bruto vloeroppervlakte toeneemt of gebruik dat nog niet bestaat op de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan - geldt dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn (en te blijven) conform de parkeernormen zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen 2015 (bijlage 3). Indien de beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;
 • 2. Het voorgaande geldt niet voor het vergroten van een woning."

Artikel 34 Algemene aanduidingsregels

34.1 milieuzone - geurzone

Artikel 33.2, wijzigen in “Ongeacht de bestemming zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' ook bestemd voor de bescherming van de geur veroorzakende activiteit.

33.2.1 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' geldt dat op die gronden geen geurgevoelige objecten mogen worden opgericht.

33.3.2 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' geldt dat gebouwen niet als geurgevoelige objecten mogen worden gebruikt.

33.3.3 Wijzigingsbevoegdheid

 • a. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'milieuzone - geurzone' wordt gewijzigd of komt te vervallen, mits de desbetreffende bedrijfsactiviteit is gewijzigd of beëindigd, dan wel sprake is van wijziging in regelgeving of vergunningverlening;
 • b. Een wijziging kan slechts worden vastgesteld mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de milieu- en/of externe veiligheidssituatie;
  • 2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 3. de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen."

34.2 overige zone - ecologische hoofdstructuur

De regels van artikel 33.3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

34.3 overige zone - kernrandzone

De regels van artikel 33.4 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

34.4 reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V

De regels van artikel 33.6 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

34.5 reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV

De regels van artikel 33.8 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien. 

34.6 relatie

Aan artikel 33, na artikel 33.9, een nieuw artikel toevoegen: "33.10 relatie

Bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingsvlakken die door de aanduiding 'relatie' met elkaar verbonden zijn gelden voor de toepassing van dit bestemmingsplan als één bestemmingsvlak, respectievelijk één bouwvlak, respectievelijk één aanduidingsvlak.".

34.7 veiligheidszone - Activiteitenbesluit

Aan artikel 33, na artikel 33.9, een nieuw artikel toevoegen: "33.11 veiligheidszone - Activiteitenbesluit

33.11.1 Bouwregels

Ongeacht de bestemming zijn op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - Actualiteitenbesluit' geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

33.11.2 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 33.11.1 voor wat betreft beperkt kwetsbare objecten, welke zijn toegestaan overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, mits:

 • a. de afstand van het gasdrukmeet- en regelstation tot het beperkt kwetsbare object niet minder bedraagt dan 2 m bij een kast en 4 m bij een kaststation;
 • b. de belangen en de veiligheid van het gasdrukmeet- en regelstation niet worden geschaad;
 • c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.".

34.8 veiligheidszone - lpg

De regels van artikel 33.10 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

 

34.9 voorwaardelijke verplichting
 • 1. Aan artikel 33, na artikel 33.10, een nieuw artikel toevoegen: "33.13 voorwaardelijke verplichting

ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1', 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2', 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 3', 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 4', 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 5' en 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 6' gelden voorwaardelijke verplichtingen. Voor de in onderstaande tabel opgenomen locaties zijn de daar aangegeven voorwaardelijke verplichtingen van toepassing.

Straat   huisnummer   wijzigingsplan/partiële herziening   voorwaardelijke verplichting   artikel in de regels van het plan   datum, nummer vaststellingsbesluit  
Apeldoornsestraat   107   Apeldoornsestraat VII (W)   1: realiseren inrichting binnen twee jaar voordat omgevingsvergunning verleend kan worden;
3: slopen bebouwing voorafgaand aan verlenen omgevingsvergunning voor een woning  
6.1.16.1.2  
26 augustus 2014, nr 606028  
Boshuisweg   17   Boshuisweg I (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar omgevingsvergunning voor bouwen is verleend.   6.1.1   1 april 2015, 624134  
Drieënhuizerweg   40   Drieënhuizerweg III (W)   2: gebruik toegestaan als binnen drie jaar na inwerkingtreding van omgevingsvergunning voor bouwen de landschappelijke inrichting realiseren   5.2.1   17 november 2015, 650238  
Essenerweg   109/ 109B   Essenerweg XII (W)   4: sloopeis, sloop gerealiseerd hebben binnen een jaar na inwerkingtreding omgevingsvergunning voor bouwen.   6.1.1   25 maart 2015, 622913  
Hessenweg   12   Hessenweg X (W)   2: gebruik toegestaan als binnen twee jaar na inwerkingtreding van omgevingsvergunning voor bouwen de landschappelijke inrichting realiseren
3: slopen bebouwing voorafgaand aan verlenen omgevingsvergunning voor een woning.  
6.1.16.1.2

 
21 januari 2016, 657697  
Kapweg, Graafhorstweg   30,
20  
Kapweg-Graafhorstweg (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan voor verhuur voor tijdelijke huisvesting van werknemers t.b.v. gebruiksgerichte paardenhouderij.   5.1.1   8 maart 2016, 661820  
Klettersteeg-Grote Fliertweg  
1  
Klettersteeg-Grote Fliertweg (PH)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar omgevingsvergunning voor bouwen is verleend de inrichting overeenkomstig inrichtingsplan is gerealiseerd.   6.1.1   14 december 2016, 16-125  
Laageinderweg   35/
37  
Laageinderweg IV (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar omgevingsvergunning voor bouwen is verleend de inrichting overeenkomstig inrichtingsplan is gerealiseerd.   5.1.1   21 juni 2016, 1015025  
Lange Zuiderweg   98   Lange Zuiderweg IV (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar omgevingsvergunning voor bouwen is verleend de inrichting overeenkomstig inrichtingsplan is gerealiseerd;
5: gebruik van de inrichting is toegestaan op voorwaarde dat de maximale toegestane ammoniakdepositie niet wordt overschreden.  
6.1.1


6.1.2  
15 februari 2016, 660442  
Nachtegaalweg   26/
28  
Nachtegaalweg II (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar omgevingsvergunning voor bouwen is verleend ,de inrichting overeenkomstig inrichtingsplan is gerealiseerd.   6.1.1   5 januari 2016, 653626  
Renswoudsestraat-
weg  
65   Renswoudsestraatweg III (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar de inrichting overeenkomstig inrichtingsplan is gerealiseerd.   6.1.1   7 juni 2016, 1014199  
Sandersstraat   5   Sandersstraat I (W)   1: gebruik volgens de bestemming toegestaan als binnen twee jaar omgevingsvergunning voor bouwen is verleend,de inrichting overeenkomstig inrichtingsplan is gerealiseerd;
3: te slopen bebouwing te hebben gesloopt voordat de omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend.  
9.1.1


9.1.2  
15 februari 2016, 660762  
           
           
           
           
           
           
           

 • 2. artikel 33.9 tot en met artikel 33.11 vernummeren in 33.9 tot en met 33.14.

Artikel 35 Algemene afwijkingsregels

In artikel 34.1, lid 1, sub c., de woorden "woning in een voormalig" wijzigen in "(voormalige) bedrijfswoning in een (voormalig)".

Artikel 36 Algemene wijzigingsregels

36.1 Standplaats

Aan artikel 35, na artikel 35.1, een nieuw artikel toevoegen "35.2 Standplaats

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - Standplaats' wordt toegevoegd aan de gronden, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de woonsituatie;
 • de verkeersveiligheid;
 • de milieusituatie; en
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden."

36.2 Wijzigingsbevoegdheid Staat van Bedrijfsactiviteiten
 • 1. In artikel 35.3, de woorden "Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten" wijzigen in "de bij het plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' ";
 • 2. aan artikel 35.3, na de woorden "aanleiding geeft" de woorden ", met dien verstande dat alleen bedrijven die zijn genoemd onder de categorieën 1 en 2 zijn toegestaan" toevoegen;
 • 3. artikel 35.1 tot en met artikel 35.3 vernummeren in 35.1 tot en met 35.4.

Artikel 37 Algemene procedureregels

De regels van artikel 36 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 38 Overgangsrecht

De regels van artikel 37 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 39 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld

d.d. tot vaststelling.

Mij bekend,

de griffier.