direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 1
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

Artikel 9 Gemengd - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, waaronder begrepen begeleid wonen;
 • b. beroepsuitoefening aan huis;
 • c. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • d. kantoren, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • e. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • f. maatschappelijke voorzieningen in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • g. horeca in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen, ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • h. dienstverlening ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • i. een fysiopraktijk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - fysio';
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. tuin en/of erf;
 • l. voorzieningen voor de waterhuishouding;

met de daarbij behorende bouwwerken.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Toegestane woningtypen

Als woningtypen zijn toegestaan:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd': aaneengebouwde woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen': twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen.
9.2.2 Bebouwingsschema

Naast de algemene bouwregels van artikel 29 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij de woning   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   - ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bouwhoogte' mag de bouwhoogte ten behoeve van woningbouw maximaal 15 m bedragen.  
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij woningen   85 m²;
mits niet meer dan 33% van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'erf' bebouwd wordt;
20 m² is in ieder geval toegestaan;
max. 65 m2 per gebouw of overkapping.  
bijgebouwen en aan- of uitbouwen: 3 m   bijgebouwen en aan- of uitbouwen: 5 m
overkappingen: 3 m  
- toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'erf'
- aan- en uitbouwen zijn uitsluitend toegestaan aan de achterzijde van het hoofdgebouw, met een breedte van maximaal de breedte van het hoofdgebouw en een diepte van maximaal 5 m;
- bijgebouwen en overkappingen gebouwd in de zijdelingse perceelsgrens worden op een minimaal 2,5 m van het hoofdgebouw gebouwd;
- aangebouwde bijgebouwen worden op een afstand van minimaal 2,5 m tot de zijdelingse perceelsgrens gebouwd
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen en aan- of uitbouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis dan wel voor niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis dan wel voor de niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis toegestaan  
erkers, luifels, portieken en bakons aan de zijgevel     3,5 m     - tevens toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'tuin'
- diepte maximaal 1,2 m
- breedte aan zijgevel maximaal 3 m
- de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedragt minimaal 2,5 m
- balkonhekken worden bij de maximale bouwhoogte niet meegerekend  
serre's   16 m2   3,5 m     - tevens toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'tuin'
- voor zover gesitueerd aan de niet aan de openbare weg gekeerde gevels
- de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedragt minimaal 2,5 m
- aan één zijde van de woning
- bestaande serres aan de voorgevel en aan de naar de openbare weg gekeerde zijgevels zijn toegestaan
- balkonhekken worden bij de maximale bouwhoogte niet meegerekend  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'erf'       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 2 m  
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'tuin'       vrijstaande reclameobjecten: 1,5 m
overig: 1 m (9.3)  
 
9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding op hoekpercelen tot een bouwhoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.

9.4 Specifieke gebruiksregels
9.4.1 Vloeroppervlakte

Ter plaatse van de aanduidingen 'horeca' en 'kantoor' mag de vloeroppervlakte ten behoeve van deze functies niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte' is aangegeven. Ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' mag de verkoopvloeroppervlakte niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte' is aangegeven.

9.4.2 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt; gebruik van de niet bebouwde grond ten behoeve van bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

9.4.3 Beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huisen voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel;
 • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
 • d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
 • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
 • f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.