direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-vas2

Artikel 18 Verkeer - Verblijfsgebied

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied;
 • b. een parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • c. een grindberm, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - grindberm';
 • d. serres ten behoeve van aangrenzende centrumvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - serre';
 • e. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
 • f. watergangen en overige voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • g. groenvoorzineingen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

18.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 29 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 18.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing
 
Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Een parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde    
Serres ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - serre'     3,5 m     - de hoogte van bij serres behorende constructies mag niet meer bedragen dan 4,5 m, waarbij deze hoogte ook geldt voor overige bouwwerken boven een serre, waaronder in ieder geval begrepen bouwwerken ten behoeve van reclame
- de breedte van een serre bedraagt niet meer dan de breedte van de gevel van het gebouw waaraan het gebouwd wordt  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (18.4)
overig: 2,50 m  
 
Een lichtzuil ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument'       6 m    

18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 36 opgenomen procedureregels van toepassing.

18.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 18.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

18.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.5.1 Vergunningplicht

Het is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - grindberm' verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning de aanwezige grindberm te veranderen of te verwijderen.

18.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 18.5.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
18.5.3 Beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de karakteristieke waarden van de grindberm niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.

18.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen en een aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - serre' te verwijderen indien de betreffende serre langer dan een jaar ter plaatse niet meer aanwezig is.