direct naar inhoud van Artikel 35 Leiding - Hoogspanning
Plan: Buitengebied - IJsselzone, Windesheim
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10010-0004

Artikel 35 Leiding - Hoogspanning

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

 • a. het ondergrondse transport van elektrische energie door een hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
35.2 Bouwregels
35.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op of in deze gronden niet anders worden gebouwd dan ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning'.

35.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' worden gebouwd.

35.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanning' mag niet meer dan 2 meter bedragen.

35.3 Afwijken van de bouwregels
35.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 35.2.1 om toe te staan dat bouwwerken worden gebouwd, welke toelaatbaar zijn op grond van het bepaalde in de andere bestemmingen.

35.3.2 Voorwaarden

De in artikel 35.3.1 genoemde afwijking wordt toegestaan, mits:

 • a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig en veilig functioneren van de ondergrondse hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding;
 • b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
 • c. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.
35.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. een gebruik dat geen rekening houdt met de goede werking van de ondergrondse hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding en de risico's die ermee verbonden zijn;
 • b. de permanente opslag van goederen.
35.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
35.5.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen of verwijderen van bomen of andere beplantingen, welke diep wortelen;
 • b. het afgraven of ophogen van gronden;
 • c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins in de bodem drijven van voorwerpen;
 • d. het aanbrengen van een gesloten verharding.
35.5.2 Toegestane werkzaamheden

Het in artikel 35.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
35.5.3 Voorwaarden

De in artikel 35.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

 • a. geen afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de ondergrondse hoogspanningsgasdrukpijpkabelverbinding;
 • b. de veiligheid van mens, dier en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
 • c. vooraf advies is ingewonnen van de betrokken leidingbeheerder.