direct naar inhoud van Artikel 10 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg
Plan: Buitengebied - IJsselzone, Windesheim
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10010-0004

Artikel 10 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. de verkoop van motorbrandstoffen met uitzondering van lpg;
  • 2. de verstrekking van water en lucht;
  • 3. het wassen, doorspuiten en doorsmeren van motorvoertuigen;
  • 4. aan een verkooppunt voor motorbrandstoffen ondergeschikte detailhandel en horeca;
 • b. de ondergrondse en bovengrondse opslag van motorbrandstoffen met uitzondering van lpg;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. infrastructurele voorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. terreinen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Er mogen geen gebouwen worden gebouwd.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) mag de bouwhoogte in meters van een gebouw niet meer dan de aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Er mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

10.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel of horeca, welke niet meer als ondergeschikt aan de verkoop van motorbrandstoffen kan worden beschouwd;
 • b. de ondergrondse en bovengrondse opslag van lpg;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.