direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Voorstad-Oost / Rielerenk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D116-VG01

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in niet gestapelde vorm, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform het gestelde in artikel 31.2;
 • b. zorgwoningen, mits omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 19.5.1 is verleend;

met de daarbij behorende

 • c. tuinen en erven;
 • d. paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen
 • a. Op de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming;
 • b. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 60% bedragen;
 • c. De gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij een hoofdgebouw mag:
  • 1. op bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m2, niet meer dan 75 m2 bedragen;
  • 2. op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m2 tot 1000 m2, niet meer dan 100 m2bedragen;
  • 3. op bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 1000 m2, niet meer dan 150 m2bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot een hoogte van 2,50 meter niet worden gebouwd.
19.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen en de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 10 m bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' anders is aangeduid;
 • c. het hoofdgebouw dient te worden afgedekt met ten minste 2 hellende dakvlakken, waarvan de helling niet minder dan 200 en niet meer dan 600 mag bedragen;
 • d. in afwijking van het gestelde in lid d mag het hoofdgebouw plat worden afgedekt indien ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' de aangeduide goothoogte gelijk is aan de aangeduide bouwhoogte;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' gelden de volgende bepalingen:
  • 1. er zijn ten hoogste 7 vrijstaande woningen toegestaan;
  • 2. het gezamenlijk oppervlak van de gebouwen bedraagt per woning maximaal 120 m2;
  • 3. de afstand van hoofdgebouwen tot de bestemmingsgrens is ten minste 10 m;
  • 4. de afstand tussen hoofdgebouwen is ten minste 7 m;
  • 5. van de gebouwen mag ten hoogste 1/3 deel in of over water gebouwd worden.
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-2' gelden de volgende bepalingen:
  • 1. er zijn ten hoogste 8 vrijstaande woningen toegestaan;
  • 2. het gezamenlijk oppervlak van de gebouwen bedraagt per woning maximaal 120 m2;
  • 3. de afstand tussen hoofdgebouwen is ten minste 7 m.
19.2.3 Aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en/of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen, overkappingen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw, bedragen;
 • c. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen, overkappingen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 m is gelegen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen;
 • f. de afstand van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens mag:
  • 1. op bouwpercelen met een oppervlakte tot 300 m2 0 m bedragen;
  • 2. op bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 300 m2 niet minder dan 1 m bedragen.
19.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken , geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' en/of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer mag dan 2 m bedragen.
19.3 Afwijken van bouwregels
19.3.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. artikel 19.2.3 onder a, in die zin dat een erker of ander ondergeschikt bouwdeel zoals entreepartij of balkon aan een op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw kan worden gebouwd, mits:
  • 1. de diepte niet meer dan 1,5 m bedraagt;
  • 2. de goothoogte niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning, bedraagt;
  • 3. de oppervlakte niet meer dan 6 m2 bedraagt;
  • 4. de breedte niet meer dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt;
  • 5. de afstand tot de openbare ruimte niet minder dan 2,5 m bedraagt.
 • b. artikel 19.2.3 onder a, in die zin dat een overkapping kan worden gebouwd op ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt;
 • c. artikel 19.2.3 onder f, in die zin dat de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens kan worden verkleind tot 0 m;
 • d. artikel 19.2.2 onder b, in die zin dat de goothoogte aan de achterzijde van het hoofdgebouw kan worden verhoogd met ten hoogste 2 m ten behoeve van de realisering van een dakopbouw;
 • e. artikel 19.2.2 onder b, in die zin dat de bouwhoogte van het hoofdgebouw kan worden verhoogd tot een hoogte van maximaal 10 meter.
19.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.
19.4 Specifieke gebruiksregels
19.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van bijgebouwen bij woningen ten behoeve van bewoning.

19.5 Afwijken van gebruiksregels
19.5.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden toegestaan dat gronden kunnen worden gebruikt ten behoeve van zorgwoningen.

19.5.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.