direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - Garageboxen
Plan: De Hoven 2010
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D115-OH01

Artikel 16 Wonen - Garageboxen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garageboxen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. garageboxen ten behoeve van de stalling van motorvoertuigen;

en de daarbij behorende:

  • b. groenvoorzieningen in de vorm van erven, plantsoenen, groenstroken en speelvoorzieningen;
  • c. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen, voet- en rijwielpaden, inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen;
  • d. tuinen en erven.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de tot 'Wonen - Garageboxen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming.

16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak ' worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kap', de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 7 m mag bedragen.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 1 m mag bedragen.
16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

  • a. detailhandel;
  • b. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf;
  • c. een werkplaats.