Plannaam: Ossenkoppelerhoek
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00015-0601
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk

Artikel 11 Groen

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;

 2. tuinen;

 3. fiets- en/of voetpaden;

 4. sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en hierbij passende openbare verblijfsvoorzieningen;

 5. nutsvoorzieningen;

 6. geluidwerende voorzieningen;

 7. vijvers en waterlopen;

 8. een park met bijbehorende gebouwde voorzieningen zoals een prieel, koetshuis en dergelijke ter plaatse van de aanduiding 'park';

 9. een nutsvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

 10. een evenemententerrein op de percelen welke voorzien zijn van de aanduiding 'evenemententerrein';

 11. verkeersvoorzieningen ten behoeve van het bestemmingsverkeer;

 12. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water;

 

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en verhardingen.

 

11.2 Bouwregels

 

11.2.1 Gebouwen

 1. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 2. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

  1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,30 meter;

  2. de inhoud bedraagt maximaal 36 m3 per gebouw.

 3. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', met inachtneming van de volgende bepalingen:

  1. de gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd, waarbij het functieaanduidingsvlak als bouwvlak wordt gezien;

  2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,30 meter.

 4. In afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen ten behoeve van een park worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'park', met inachtneming van de volgende bepalingen:

  1. de oppervlakte van de gebouwen bedraagt maximaal 300 m2;

  2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 meter.

 

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt maximaal 10 meter;

 2. de bouwhoogte van speelinstallaties en ballenvangers bedraagt maximaal 6 meter;

 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 meter.

 

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 1. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;

 2. de verkeersveiligheid;

 3. de milieusituatie;

 4. de sociale veiligheid;

 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

11.4 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

 1. het opslaan van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan en het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;

 2. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen op de onbebouwde gronden.

 

11.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.4, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.