Plannaam: Ossenkoppelerhoek
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00015-0601
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk

Artikel 5 Cultuur en ontspanning

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een kinderspeeltuin met bijbehorende sport- en spelvoorzieningen;

 2. dierenverblijfplaatsen ten behoeve van een kinderboerderij;

 3. volkstuinen;

 4. horeca van categorie 4 ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4';

 5. ondergeschikte detailhandel in ter plaatse vervaardigde goederen;

 6. verkeersvoorzieningen ten behoeve van het bestemmingsverkeer;

 7. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water;

 

met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en verhardingen.

 

5.2 Bouwregels

 

5.2.1 Hoofdgebouwen

Binnen deze bestemming mogen hoofdgebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. de hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;

 2. de hoofdgebouwen ten behoeve van een kinderboerderij alleen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij';

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ bedragen de goot- en bouwhoogte niet meer dan op de verbeelding is aangegeven.

 

5.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Binnen deze bestemming mogen bijbehorende bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. dierverblijven mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3,50 meter;

 3. de gezamenlijke oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 300 m2.

 4. bijbehorende bouwwerken worden minstens 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw gebouwd

 

5.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van verlichting bedraagt maximaal 10 meter;

 2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 meter;

 3. de bouwhoogte van reclamemasten bedraagt maximaal 6 meter;

 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3,50 meter.

 

5.3 Afwijken van de bouwregels

 

5.3.1 Afwijken met betrekking tot bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2

 1. onder b. en toestaan dat de bouwhoogte van dierenverblijfplaatsen maximaal 5 meter bedraagt;

 2. onder d. voor vermindering van de voorgeschreven afstand tot de voorgevel en van het hoofdgebouw tot 1 meter.

 

5.3.2 Afwijken met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.3 onder d en toestaan dat de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt.

 

 

 

5.4 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.

 

 

5.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.4, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.