direct naar inhoud van Artikel 17 Leiding - Riool
Plan: Meppel - Nieuwveense Landen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.NieuwveenseLanden-BPC1

Artikel 17 Leiding - Riool

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Leiding - Riool ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de leiding, alsmede:

 • a. (een) leiding(en) ten behoeve van het transport van rioolwater.
17.2 Bouwregels

Op de voor ' Leiding - Riool ' aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd.

17.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte mag ten hoogste 2,5 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.
17.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.3.1 Verbod

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
 • b. graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm;
 • c. het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 30 cm;
 • d. diepploegen dieper dan 30 cm;
 • e. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • f. het planten van hoogopgaande bomen en/of houtopstanden die dieper (kunnen) wortelen dan 30 cm;
 • g. het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
 • h. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.
17.3.2 Uitzondering op verbod

Het in 17.3.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
 • c. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatieuitwisseling ondergronde netwerken.
17.3.3 Procedure

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een vergunning horen burgemeester en wethouders de betreffende leidingbeheerder(s).