direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen
Plan: Meppel - Nieuwveense Landen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.NieuwveenseLanden-BPC1

Artikel 14 Wonen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met zorgvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. een aan-huis-verbonden beroep, tot ten hoogste 30% van het vloeroppervlak tot een maximum van 45 m²;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. wegen en paden;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. tuinen en verhardingen;
 • j. bebouwing.
14.2 Bouwregels

Op of in de tot ' Wonen ' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woonhuizen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.
14.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. een hoofdgebouw mag vrijstaand, halfvrijstaand of in een rij worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' uitsluitend vrijstaand mag worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder dan 5 meter bedragen;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag ten hoogste 60° bedragen;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde mogen worden overschreden door:
  • 1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
  • 2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
  • 3. (hoek)erkers, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, mits over niet meer dan de halve gevelbreedte en mits de (verlengde) grenzen van het bouwvlak met niet meer dan 1,5 meter worden overschreden;
 • g. per gebouw moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.
14.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 3 meter bedragen en van een carport niet minder dan 1 meter;
 • b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter, tenzij op de perceelgrens wordt gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte mag ten hoogste 70 m2 bedragen, met dien verstande dat op ten hoogste 50% van het achtererfgebied mag worden gebouwd, dan wel ten hoogste het bestaande percentage indien dit meer is;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'garage' mag de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 55 m² bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 3,3 meter;
 • e. de goothoogte mag ten hoogste 3,3 meter bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • f. de dakhelling mag ten hoogste 60o bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste 5 meter bedragen.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. indien zij vóór de voorgevel of voor een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of in het verlengde daarvan worden opgericht mag de bouwhoogte ten hoogste 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel of achter een naar de weg toe gekeerde zijgevel of het verlengde daarvan mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte ten hoogste 6 meter bedragen.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. 14.2.1 en kan worden toegestaan dat de goothoogte van een hoofdgebouw wordt verhoogd met niet meer dan 2 meter;
 • b. 14.2.2 voor het verkleinen van de afstand van bijbehorende bouwwerken tot aan (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw.
14.4.2 Afwegingskader

Een in 14.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheid van de aangrenzende gronden.
14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik of het laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor doeleinden van bewoning.
14.6 Afwijken van de gebruiksregels
14.6.1 Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 14.1 voor het toestaan van:

 • a. kleinschalige woonvormen;
 • b. een aan-huis-verbonden bedrijf, onder de voorwaarden dat:
  • 1. de bedrijfsmatige activiteit alleen door de bewoner wordt uitgevoerd;
  • 2. de oppervlakte maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt tot een maximum van 45 m2;
  • 3. al het parkeren ten behoeve van het wonen in combinatie met de bedrijfsmatige activiteit op eigen terrein plaatsvindt;
  • 4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf;
  • 5. de activiteit is vermeld in Bijlage 3 Aan-huis-verbonden bedrijfs-/beroepsactiviteiten en niet vergunningsplichtig is in het kader van de Wet milieubeheer;
  • 6. geen bedrijfsmatige opslag in de openlucht plaatsvindt.
14.6.2 Afwegingskader

Een in 14.6.1 genoemde genoemde afwijking kan slechts worden toegepast, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.